3280-Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion orlades d'àlbers i salzes

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Dipòsits fluvials amb herbassars graminoides, de fins a mig metre d’alçària, que assoleixen elevats valors de recobriment. Hi són presents espècies higròfiles i alhora nitròfiles que suporten un cert grau de compactació del sòl. Sovint es tracta de gespes clarament dominades per una única espècie, a la qual acompanyen altres de més esporàdiques.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
24.51 Fangars fluvials sense vegetació MED
24.53 Gespes de Polypogon viridis, Paspalum distichum, P. vaginatum... nitròfiles, de fangars de les vores de riu i del litoral, a terra baixa MED

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
En trams baixos i mitjans dels rius de la regió mediterrània.
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
75,42 ha
128
0,59+-2,22
0
46,66
99,99

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrànea
Cat.
Esp.
ES0000019 - Aiguamolls de l'Alt Empordà segura
0,6 ha
0,01
0,8
0,8
0,04
ES0000020 - Delta de l'Ebre segura
ES5110001 - Massís del Montseny segura
0 ha
0
0
0
0
ES5110005 - Sistema transversal Català segura
0 ha
0
0
0
0
ES5110007 - Riu i Estanys de Tordera segura
0 ha
0
0
0
0
ES5110008 - Gallifa-Cingles de Bertí segura
1,95 ha
0,03
2,59
2,59
0,12
ES5110010 - Sant Llorenç del Munt i l'Obac segura
0 ha
0
0
0
0
ES5110011 - Serres del litoral septentrional segura
ES5110012 - Montserrat-Roques Blanques- riu Llobregat segura
7,18 ha
0,1
9,52
9,52
0,43
ES5110014 - Serra de Castelltallat segura
0 ha
0
0
0
0
ES5110018 - Valls de l'Anoia segura
0,44 ha
0,01
0,58
0,58
0,03
ES5110025 - Riu Congost segura
3,27 ha
0,91
4,34
4,34
0,2
ES5120004 - Zona Volcànica de la Garrotxa segura
0 ha
0
0
0
0
ES5120005 - Riu Llobregat d'Empordà segura
0 ha
0
0
0
0
ES5120010 - Les Gavarres pendent confirmació
ES5120011 - Riberes del Baix Ter segura
0 ha
0
0
0
0
ES5120012 - Les Guilleries segura
0 ha
0
0
0
0
ES5120014 - L'Albera segura
0 ha
0
0
0
0
ES5120017 - Estany de Sils-Riera de Santa Coloma segura
0 ha
0
0
0
0
ES5120020 - Riu Llémena segura
0 ha
0
0
0
0
ES5120021 - Riu Fluvià segura
12,62 ha
1
16,73
16,73
0,76
ES5120023 - Rieres de Xuclà i Riudelleques segura
0 ha
0
0
0
0
ES5120029 - Riu Brugent segura
2,86 ha
4,19
3,79
3,79
0,17
ES5130013 - Aiguabarreig Segre - Cinca segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130014 - Aiguabarreig Segre- Noguera Pallaresa segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130020 - Aiguabarreig Segre-Noguera Ribagorçana segura
5,93 ha
1,75
7,86
7,86
0,36
ES5130021 - Secans de la Noguera segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130028 - Ribera Salada segura
0 ha
0
0
0
0
ES5140010 - Riberes i Illes de l'Ebre segura
0,34 ha
0,07
0,45
0,45
0,02
ES5140015 - Riu Siurana i planes del Priorat segura
0 ha
0
0
0
0
ES5140017 - Serra de Montsant-Pas de l'Ase segura
0 ha
0
0
0
0
ES5140019 - Riu Gaià segura
0 ha
0
0
0
0

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Manual: Cartografia dels hàbitats de Catalunya Preocupació menor Catalunya Vigo et al. (2006)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

24.51 8 1
24.53 9 1

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A02.01 Intensificació agrícola - Canvi d’ús del sòl (nous conreus o pastures).
A04 Pasturatge
C01.01 Extracció d'àrids i argiles.
E01 Noves edificacions i vivendes.
G02 Instalacions esportives i d'oci - Deteriorament de la vegetació o del substrat.
G05.01 Trepig, sobrefreqüentació
H01 Contaminació d'aigües superficials (d'aigua dolça i salobre) per biocides, hormones i fertilitzants de cultius propers. També per abocaments d'aigües residuals urbanes o industrials.
J02.05 Disminució de cabals.
K04.01 Competència (flora) - Competència amb altres plantes invasores.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
SD
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Gestió preventiva
- Regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua amb presència actual de l’element per garantir-ne les condicions hídriques adients.
P - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients.
P - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat.
P - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat.
P - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal.
Redacció de plans
- Coordinació amb els documents derivats de la Directiva Marc de l'Aigua en la definició i aplicació dels objectius i mesures de conservació en els documents de planificació de la gestió que es derivin del present Instrument
Redacció de Plans
- Redacció d'un pla d'ordenació de les activitats i usos recreatius fluvials en els trams amb presència de l’hàbitat.
Control d'espècies exòtiques
- Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència important de l'hàbitat.
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
Restauració d'àrees degradades
- Restauració ecològica de les explotacions extractives abandonades o dels sectors no explotats de les que es troben en funcionament.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Toro et al. (2009);CTFC (2011)
Indicador:
Abundància de diatomees
Unitats:
IPS (CEMAGREF, 1982)
Metodologia:
Punts de mostreig
Àmbit:
Local
Temporalitat:
2 anys
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Toro et al. (2009);CTFC (2011)
Indicador:
Abundància de macròfits
Unitats:
SLA y SAP
Metodologia:
Punts de mostreig
Àmbit:
Local
Temporalitat:
3 anys
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Toro et al. (2009);CTFC (2011)
Indicador:
Cabal d'aigua
Unitats:
Percentatge (%) i m3 aigua
Metodologia:
Estacions d'aforament
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Anual
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Toro et al. (2009);CTFC (2011)
Indicador:
Índex de macroinvertebrats aquàtics
Unitats:
Índex IBMWP i BMWPC
Metodologia:
Punts de mostreig
Àmbit:
Local
Temporalitat:
3 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Toro et al. (2009);CTFC (2011)
Indicador:
Índex de peixos
Unitats:
Índex IBICAT
Metodologia:
Punts de mostreig
Àmbit:
Local
Temporalitat:
3 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
Toro et al. (2009);CTFC (2011)
Indicador:
Indicadors fisico-químics
Unitats:
PH, O2, nutrients, temperatura, salinitat, etc...
Metodologia:
punts de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Anual
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Estat
Font:
Toro et al. (2009);CTFC (2011)
Indicador:
Continuïtat del riu
Unitats:
Índex de continuïtat fluvial (ICF)
Metodologia:
cartografia gps
Àmbit:
Local
Temporalitat:
5 anys
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Estat
Font:
Toro et al. (2009);CTFC (2011)
Indicador:
Estructura del bosc de ribera
Unitats:
Índex QBR
Metodologia:
punts de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
5 anys
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Toro et al. (2009)
Indicador:
Àrea ocupada del DPH
Unitats:
ha
Metodologia:
GIS
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: