ES0000018-Prepirineu Central català

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Alpina
Tipologia:
Espais del Prepirineu
Àmbit:
terrestre
Superfície del LIC:
57074,6
Superfície en la regió Alpina:
52783.3 ha
Superfície ZEPA:
57074,6

Localització
SENP (2012)
Descripció
Es tracta de la millor representació del Prepirineu calcari català i cal destacar l'interès biogeogràfic d'aquest espai, en ser un bon representant de la transició d'hàbitats de tipus mediterrani i hàbitats subalpins i alpins. Aquests darrers, es situen, principalment, als fons de valls originant microambients molt singuilars. Presenta relleus calcaris abruptes,entre els que destaca el modelat càrstic, amb una clara asimetria en el seus dos vessants arribant a altituds considerables. Cal fer notar la gran diversitat de paisatges d’aquest territori, que presenten una zonació altitudinal típica que va des de l’estatge basal mediterrani (Quercion rotundifoliae) fins als prats alpins dels nivells culminals (Festucion airoidis, Festucion supinae, ...), tot passant pel país dels boscos submediterranis (Quercion pubescenti-petraeae), fagedes (Fagion sylvaticae), boscos boreals de pi roig (Deschampsio-Pinion) i els boscos de coníferes (pi negre, avet,...) i subalpins (Rododendro-Vaccinion). Entre les espècies de flora es localitzen algunes d'endèmiques o molt rares a la resta de Catalunya com ara Xatardia scabra, Woodsia glabela, Potentilla nivalis, Adonis pyrenaica i Campanula jaubertiana. Un altre element botànic a destacar és Cypripedium calceolus, la sabateta de la Mare de Déu, orquídea de gran interès botànic i, també, social. Les especials condicions biogeogràfiques de l'espai també determinen la presència de gran varietat d'espècies de fauna entre les que cal destacar algunes que es troben en el límit de la seva àrea de distribució: l'isard (Rupicapra rupicapra), el gall fer (Tetrao urogallus), el picot negre (Dryocopus martius) i l'àguila daurada (Aquila chrysaetos). Entre els invertebrats, destaquen espècies endèmiques o rares d'aràcnids (Troglohyphantes Orpheus,...) i heteròpters (Loricula pselafiformis).

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
080168
Bagà
3612.67 ha
080500
Castellar del Riu
160.8 ha
080522
Castellar de n'Hug
3280.79 ha
080804
Fígols
1044.15 ha
080930
Gisclareny
3644.65 ha
080996
Guardiola de Berguedà
3787.7 ha
081326
Montmajor
0.03 ha
081666
la Pobla de Lillet
0.45 ha
081901
Saldes
4535.77 ha
082687
Cercs
556.21 ha
082938
Vallcebre
611.23 ha
170062
Alp
43.95 ha
170617
Das
350.35 ha
172018
Toses
0.06 ha
172060
Urús
1435.58 ha
250058
Alàs i Cerc
1873.74 ha
250517
Bellver de Cerdanya
3200.29 ha
250714
Cava
2437.29 ha
251001
Gósol
2285.5 ha
251116
Guixers
884.58 ha
251399
Montellà i Martinet
3745.74 ha
251484
Odèn
2993.3 ha
251636
la Coma i la Pedra
2.72 ha
251850
Ribera d'Urgellet
247.89 ha
259084
Fígols i Alinyà
6037.42 ha
259097
la Vansa i Fórnols
4373.26 ha
259101
Josa i Tuixén
4909.64 ha
259139
Riu de Cerdanya
1018.88 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
CMP
Serres del Cadí-el Moixeró
ENS
Serra d'Ensija-els Rasos de Peguera
OPC
Serres d'Odèn-Port del Comte
VER
Serra del Verd

Figures de protecció especial que inclou
Paratge Natural d'Interès Nacional del Massís de Pedraforca
Parc Natural del Cadí-Moixeró

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom Presència
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
3130 Aigües estagnants oligotròfiques o mesotròfiques amb vegetació de Littorelletea uniflorae i/o Isoëto-nanojuncetea puntual
1 localitats
0
3240 Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya segura
33,04 ha
0,06
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) segura
0 ha
0
3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) segura
0 ha
0
4030 Landes atlàntiques i subatlàntiques seques segura
11,95 ha
0,02
4060 Matollars alpins i boreals segura
228,05 ha
0,4
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos segura
3971,88 ha
6,96
5120 Formacions muntanyenques de bàlec (Genista balansae subsp. europaea = Cytisus purgans) segura
192,29 ha
0,34
5210 Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no dunars segura
1,08 ha
0
6170 Prats calcícoles alpins i subalpins segura
3244,23 ha
5,68
6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea) segura
3506,64 ha
6,14
6410 Herbassars de Molinia coerulea en sòls calcaris torbosos o argil·lollimosos (Molinion caeruleae) segura
0 ha
0
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion puntual
1 localitats
0
6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya segura
0 ha
0
6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) segura
190,08 ha
0,33
6520 Prats de dall altimontans i subalpins (Triseto-Polygonion bistortae) segura
1,84 ha
0
7230 Molleres alcalines segura
3,33 ha
0,01
8120 Tarteres calcàries dels indrets frescals de muntanya segura
111,41 ha
0,2
8130 Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila segura
1782,54 ha
3,12
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
2407,52 ha
4,22
8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola segura
150,5 ha
0,26
8230 Terraprims silicis amb vegetació pionera (Sedo-Scleranthion) segura
24,83 ha
0,04
8310 Coves no explotades pel turisme segura
9120 Fagedes acidòfiles segura
52,87 ha
0,09
9130 Fagedes neutròfiles segura
136,3 ha
0,24
9150 Fagedes calcícoles xerotermòfiles segura
438,85 ha
0,77
9180* Boscos de vessants rostos, tarteres o barrancs, del Tilio-Acerion segura
0 ha
0
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
30,12 ha
0,05
9340 Alzinars i carrascars segura
1104,11 ha
1,93
9430 Boscos de pi negre (Pinus uncinata) sobre substrat silici segura
381,13 ha
0,67
9430* Boscos de pi negre (Pinus uncinata) sobre substrat calcari segura
7115,24 ha
12,47
9530* Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) segura
17,3 ha
0,03
9580* Boscs mediterranis de Taxus baccata (*) puntual
2 localitats
0

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1074 Eriogaster catax
1 nº UTM10
1075 Graellsia isabelae
22870,74 ha
1078 Callimorpha quadripunctaria
4 nº UTM10
1126 Chondrostoma toxostoma
3 nº UTM10
1301 Galemys pyrenaicus
3,13 km
1303 Rhinolophus hipposideros
23721,65 ha
1304 Rhinolophus ferrumequinum
14514,83 ha
1305 Rhinolophus euryale
6649,52 ha
1308 Barbastella barbastellus
52783,3 ha
1355 Lutra lutra
11,84 km
1689 Dracocephalum austriacum
16,85 ha
1902 Cypripedium calceolus
13,37 ha

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari probables en el LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1083 Lucanus cervus
2 nº UTM10
1088 Cerambyx cerdo
2 nº UTM10
1307 Myotis blythii
70,65 ha
1310 Miniopterus schreibersii
2 nº UTM10
1316 Myotis capaccinii
1607,6 ha
1321 Myotis emarginatus
16988,05 ha
1387 Orthotrichum rogeri
1 nº UTM10
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Tipus de mesures de conservació aplicables (aquestes mesures han estat determinades per a tota la regió alpina)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. 7230
  6420
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal Chondrostoma toxostoma
  Myotis capaccinii
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. 91E0*
  3240
  - Prohibició de la gestió forestal amb finalitat de producció fustanera. 9180*
  - Regulació de l’extracció de pedra en zones rellevants amb presència d’espècies amenaçades. 8210
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat. 91E0*
  3240
Adquisició de drets d'aprofitament
  - Compra o adquisició de drets de tala de petits rodals madurs amb evolució natural 9430*
  - Compra o adquisició de drets de tala de rodals d’arbres grans, vells, morts en peu i amb abundància de cavitats Myotis bechsteinii
Vigilància
  - Control, vigilància i sanció dels usos inadequats que es desenvolupen en el domini públic hidràulic, on es localitzen la majoria d'enclavaments d'aquest hàbitat. 91E0*
  - Vigilancia i regulació estricta de les visites a les zones amb presència de l'espècie per evitar danys involuntaris Cypripedium calceolus
Recuperació d'espècies amenaçades - millora de l'hàbitat
  - Conservació dels peus de Salix caprea, Sambucus racemmosa i altres caducifolis on es troba associada la molsa Orthotrichum rogeri
  - Foment de la presència d’arbres morts, grans o vells (3-10 arbres/ha), a poder ser amb ferides velles, branques gruixudes o escorça amb clivelles que puguin indicar la presència de cavitats Barbastella barbastellus
  Myotis bechsteinii
Control d'espècies exòtiques
  - Control d’espècies invasores vegetals propiciant la seva eradicació en les zones amb presència de l'hàbitat on es detectin 91E0*
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Establiment de mecanismes per evitar l'aforestació 6210
  6170
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Chondrostoma toxostoma
  91E0*
  3240
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
  - Manteniment dels espais oberts (conreus i pastures), els prats de dall i un paisatge en mosaic en les zones amb presència destacada de l'espècie Callimorpha quadripunctaria
  Eriogaster catax
  Myotis emarginatus
Restauració d'àrees degradades
  - Restauració de les coves degradades a causa de l'abocament de residus. 8310
Conservació de sòls
  - Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig i compactació excessiva que puguin ocasionar l'erosió del sòl 6420
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació de la freqüentació turística. 8230
  - Ordenació i regulació dels usos turístics que puguin afectar l'hàbitat (equipaments, senders, etc.) 8210
  8130
  8120
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada, edificacions amb presència de l'especie) Rhinolophus ferrumequinum
  Myotis emarginatus
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Rhinolophus euryale
  Rhinolophus hipposideros
  Miniopterus schreibersii
  Myotis capaccinii
  - Regulació de l’escalada en zones rellevants amb presència d’espècies amenaçades. 8210
  - Regulació de la presència humana en les coves. 8310
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Millora de la definició i implantació d'ajudes agroambientals pel manteniment en superfície i en qualitat (dinàmica adequada) d'aquest hàbitat. 6510
  - Regulació de l'ús de plaguicides, en especial l'aplicació de tractaments per al control de plagues per a pins (principalment processionaria), en zones importants de l'espècie potenciant els tractaments dels pins amb Bacillus thuringiensis a la tardor Graellsia isabelae
Aprofitament sostenible Forestal
  - Foment de la diversitat estructural de les masses a diferents escales, aplicant diferents tècniques de gestió que emulin el règim natural de perturbacions quant a obertura de clarianes de diferents mides per la regeneració natural 9430*
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa Barbastella barbastellus
  Myotis emarginatus
  Cerambyx cerdo
  9340
  9150
  9130
  9120
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa, en especial potenciar rodals de roureda madura Myotis bechsteinii
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió Myotis capaccinii
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils a l'interior i la perifèria del bosc per tal de reduir el risc d'incendi 9340
  - Incorporació dels requeriments de l'espècie (manteniment de cobertura arbòria en condicions de mitja ombra) en la planificació forestal de les zones on l'espècie és present Cypripedium calceolus
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar) 9430*
  9150
  9130
  9120
  - Manteniment dels matollars d’arç blanc i aranyoner, principals plantes nutrícies de l’espècie Eriogaster catax
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de l'hàbitat 9430*
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Foment de la fertilització orgànica 6510
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat 8230
  8130
  8120
  7230
  6420
  6210
  6170
  4060
  - Ordenació de la càrrega ramadera per minimitzar l’alteració de l’hàbitat, especialment on es denoti problemes greus de regeneració, especialment de plantes productores de fruits 9430*
  - Regulació de la implantació o la resembra amb noves espècies herbàcies productives pel bestiar. 6510
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Construcció d'escales de peixos o altres sistemes per assegurar la continuïtat natural del curs fluvial en preses, canals o altres elements existents, tant en zones amb presència actual com potencial de l’espècie Chondrostoma toxostoma
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie Chondrostoma toxostoma
  6210
Seguiment ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions Dracocephalum austriacum