ES0000018-Prepirineu Central català

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Meditèrrania
Tipologia:
Espais del Prepirineu
Àmbit:
terrestre
Superfície del LIC:
57074,6
Superfície en la regió Mediterrania:
4291.3 ha
Superfície ZEPA:
57074,6

Localització
SENP (2012)
Descripció
Es tracta de la millor representació del Prepirineu calcari català i cal destacar l'interès biogeogràfic d'aquest espai, en ser un bon representant de la transició d'hàbitats de tipus mediterrani i hàbitats subalpins i alpins. Aquests primers, es situen, principalment, als fons de valls originant microambients molt singuilars. Presenta relleus calcaris abruptes,entre els que destaca el modelat càrstic, amb una clara asimetria en el seus dos vessants arribant a altituds considerables. Cal fer notar la gran diversitat de paisatges d’aquest territori, que presenten una zonació altitudinal típica que va des de l’estatge basal mediterrani (Quercion rotundifoliae) fins als prats alpins dels nivells culminals (Festucion airoidis, Festucion supinae, ...), tot passant pel país dels boscos submediterranis (Quercion pubescenti-petraeae), fagedes (Fagion sylvaticae), boscos boreals de pi roig (Deschampsio-Pinion) i els boscos de coníferes (pi negre, avet,...) i subalpins (Rododendro-Vaccinion). Entre les espècies de flora es localitzen algunes d'endèmiques o molt rares a la resta de Catalunya com ara Xatardia scabra, Woodsia glabela, Potentilla nivalis, Adonis pyrenaica i Campanula jaubertiana. Un altre element botànic a destacar és Cypripedium calceolus, la sabateta de la Mare de Déu, orquídea de gran interès botànic i, també, social. Les especials condicions biogeogràfiques de l'espai també determinen la presència de gran varietat d'espècies de fauna entre les que cal destacar algunes que es troben en el límit de la seva àrea de distribució: l'isard (Rupicapra rupicapra), el gall fer (Tetrao urogallus), el picot negre (Dryocopus martius) i l'àguila daurada (Aquila chrysaetos). Entre els invertebrats, destaquen espècies endèmiques o rares d'aràcnids (Troglohyphantes Orpheus,...) i heteròpters (Loricula pselafiformis).

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
080168
Bagà
3612.67 ha
080500
Castellar del Riu
160.8 ha
080522
Castellar de n'Hug
3280.79 ha
080804
Fígols
1044.15 ha
080930
Gisclareny
3644.65 ha
080996
Guardiola de Berguedà
3787.7 ha
081326
Montmajor
0.03 ha
081666
la Pobla de Lillet
0.45 ha
081901
Saldes
4535.77 ha
082687
Cercs
556.21 ha
082938
Vallcebre
611.23 ha
170062
Alp
43.95 ha
170617
Das
350.35 ha
172018
Toses
0.06 ha
172060
Urús
1435.58 ha
250058
Alàs i Cerc
1873.74 ha
250518
Bellver de Cerdanya
3200.29 ha
250714
Cava
2437.29 ha
251001
Gósol
2285.5 ha
251117
Guixers
884.58 ha
251399
Montellà i Martinet
3745.74 ha
251484
Odèn
2993.3 ha
251636
la Coma i la Pedra
2.72 ha
251850
Ribera d'Urgellet
247.89 ha
259084
Fígols i Alinyà
6037.42 ha
259097
la Vansa i Fórnols
4373.26 ha
259101
Josa i Tuixén
4909.64 ha
259139
Riu de Cerdanya
1018.88 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
CMP
Serres del Cadí-el Moixeró
ENS
Serra d'Ensija-els Rasos de Peguera
OPC
Serres d'Odèn-Port del Comte
VER
Serra del Verd

Figures de protecció especial que inclou
Paratge natural d'Interès nacional del Massís de Pedraforca
Parc Natural del Cadí-Moixeró

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom Presència
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
3240 Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya segura
33,04 ha
0,06
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) pendent confirmació
0 ha
0
3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) pendent confirmació
0 ha
0
4060 Matollars alpins i boreals pendent confirmació
228,05 ha
0,4
4090 Matollars xerocàntics endèmics oromediterranis segura
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos segura
3971,88 ha
6,96
5120 Formacions muntanyenques de bàlec (Genista balansae subsp. europaea = Cytisus purgans) pendent confirmació
192,29 ha
0,34
5210 Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no dunars segura
1,08 ha
0
6110* Prats calcàris o basòfils d'Alysso-Sedion albi (*) pendent confirmació
6170 Prats calcícoles alpins i subalpins pendent confirmació
3244,23 ha
5,68
6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea) segura
3506,64 ha
6,14
6410 Herbassars de Molinia coerulea en sòls calcaris torbosos o argil·lollimosos (Molinion caeruleae) segura
0 ha
0
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion segura
1 localitats
0
6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya segura
0 ha
0
6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) segura
190,08 ha
0,33
7220* Fonts petrificants amb formació de travertí (Cratoneurion commutati) pendent confirmació
7230 Molleres alcalines segura
3,33 ha
0,01
8130 Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila segura
1782,54 ha
3,12
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
2407,52 ha
4,22
8310 Coves no explotades pel turisme pendent confirmació
9130 Fagedes neutròfiles segura
136,3 ha
0,24
9150 Fagedes calcícoles xerotermòfiles segura
438,85 ha
0,77
9180* Boscos de vessants rostos, tarteres o barrancs, del Tilio-Acerion segura
0 ha
0
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
30,12 ha
0,05
9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) segura
9340 Alzinars i carrascars segura
1104,11 ha
1,93
9530* Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) segura
17,3 ha
0,03

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1075 Graellsia isabelae
1848,11 ha
1078 Callimorpha quadripunctaria
2 nº UTM10
1126 Chondrostoma toxostoma
4 nº UTM10
1303 Rhinolophus hipposideros
3625,65 ha
1304 Rhinolophus ferrumequinum
2324,64 ha
1305 Rhinolophus euryale
2534,49 ha
1308 Barbastella barbastellus
4291,3 ha
1355 Lutra lutra
11,84 km

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari probables en el LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1065 Euphydryas aurinia
1 nº UTM10
1083 Lucanus cervus
1 nº UTM10
1088 Cerambyx cerdo
1 nº UTM10
1307 Myotis blythii
7,3 ha
1310 Miniopterus schreibersii
1 nº UTM10
1316 Myotis capaccinii
938,08 ha
1321 Myotis emarginatus
2193,17 ha
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Tipus de mesures de conservació aplicables (aquestes mesures han estat determinades per a tota la regió alpina)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. Myotis capaccinii
  7230
  - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients. 91E0*
  - L'administració competent considerarà ús incompatible la gestió forestal amb finalitat de producció fustanera. 9180*
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Myotis capaccinii
  91E0*
  3240
  - Protecció íntegra de les coves d'alt valor natural i geològic. 8310
  - Regulació de l’extracció de pedra en zones rellevants amb presència d’espècies amenaçades. 8210
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat. 91E0*
  3240
Adquisició de drets d'aprofitament
  - Compra o adquisició de drets de tala de petits rodals madurs, deixant-los en evolució natural. 9150
  9130
Redacció de Plans
  - Redacció d'un pla d'ordenació de les activitats i usos recreatius fluvials en els trams amb presència de l’hàbitat. 91E0*
  3240
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Establiment de mecanismes adients per frenar l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat. 5110
  4090
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients 91E0*
  7230
  3240
Restauració d'àrees degradades
  - Restauració dels indrets envaïts per espècies colonitzadores. 7230
  - Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat en base a una identificació i valoració de l'estat de conservació. 9180*
Conservació de sòls
  - Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig excessiu que pugui ocasionar l'erosió del sòl. 7230
Conservació de processos - geològics
  - Regulació i control d'aquelles activitats que puguin generar una alteració del sistema exo-endocàrstic (extracció o alteració del curs d'aigua subterrània, etc.). 8310
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació dels usos turístics que puguin afectar l'hàbitat (equipaments, senders, etc.). 8210
  8130
  7230
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Myotis capaccinii
  - Regulació de l’escalada en zones rellevants de l'hàbitat amb presència d’espècies amenaçades. 8210
  - Regulació de la presència humana a les coves. 8310
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 9340
  91E0*
  9150
  9130
  - Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 9340
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa 9340
  9150
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió Myotis capaccinii
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 9340
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural. 9340
  9150
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar) 9150
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar). 9130
  - Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis 9340
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9340
  9150
  9130
  - Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l'hàbitat. 9340
  - Regular els aprofitaments forestals (tallades de grans peus o d'extenses masses de boix). 5110
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 9340
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat. 7230
  6210
  4090
  - Ordenació de la càrrega ramadera per minimitzar l’alteració de l’hàbitat, tant per afectació a les plantes com pel risc d'erosió o de despreniments o desplaçaments de blocs. 8130
  - Regulació de la implantació o la resembra amb noves espècies herbàcies productives pel bestiar. 6210
  - Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 9340
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie 6210
  5110
  4090