ES0000022-Aigüestortes

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Alpina
Tipologia:
Espais del Pirineu
Àmbit:
terrestre
Superfície del LIC:
56033,27
Superfície en la regió Alpina:
55550.47 ha
Superfície ZEPA:
56033,27

Localització
SENP (2012)
Descripció
Aigüestortes és un espai de grans dimensions situat a cavall de quatre comarques i coincident, en bona part, amb el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, l’únic amb aquesta categoria a Catalunya. Espai del qual destaquen els relleus quaternaris sobre granits i pissarres que formen diverses formes de relleu abrupte, espectacular i singular, a causa del modelat glacial i peri-glacial (tarteres, cingleres, congostos, llacs, circs glaceres, estanys, valls amb perfil d'U penjades i escalonades, etc.). És un dels millors representants dels vessants meridionals del Pirineu central axial, així com dels sistemes naturals del Pirineu central granític. La vegetació forma un mosaic de notable diversitat de comunitats vegetals pirinenques, en funció de diversos gradients ambientals com d’altitud (964 - 3023 metres), el substrat, i la humitat. L'espai també conté una elevada riquesa criptogàmica i briofítica amb diverses espècies àrtic-alpines úniques a la Península Ibèrica i algunes relíquies terciàries. En general, la fauna és la pròpia de l'alta muntanya pirinenca destacant l’isard (Rupicapra pyrenaica), l’ermini (Mustela erminea) i l’almesquera (Galemys pyrenaicus), com un relicte de les eres glacials. Entre els micromamífers, cal destacar espècies com el ratolí lleonat (Apodemus flavicollis) o la musaranya de Millet (Sorex coronatus). Pel que fa als ocells, són d'interès el gall fer (Tetrao urogallus), la perdiu blanca (Lagopus mutus), o la perdiu xerra (Perdix perdix).

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
250241
Alt Àneu
5147.43 ha
250254
Naut Aran
7392.37 ha
250390
Baix Pallars
1717.93 ha
250432
Vall de Boí, la
14963.14 ha
250827
Espot
7441.33 ha
250864
Esterri d'Àneu
175.29 ha
251266
Llavorsí
12.82 ha
251734
el Pont de Suert
41.06 ha
251832
Rialp
1578.24 ha
252017
Sarroca de Bellera
0.16 ha
252081
Soriguera
453.41 ha
252094
Sort
4707.51 ha
252271
la Torre de Cabdella
5902.52 ha
252430
Vielha e Mijaran
2331.95 ha
252458
Vilaller
3166.13 ha
259031
la Guingueta d'Àneu
990.67 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
ATT
Aigüestortes
COT
Costoja
GEL
Gelada
NAR
Naut Aran
NRC
Capçalera de la Noguera Ribagorçana

Figures de protecció especial que inclou
Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Zona perifèrica de protecció del parc nacional

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom Presència
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
3110 Aigües estagnants oligotròfiques, molt poc mineralitzades (Littorelletalia uniflorae) segura
459,71 ha
0,82
3130 Aigües estagnants oligotròfiques o mesotròfiques amb vegetació de Littorelletea uniflorae i/o Isoëto-nanojuncetea puntual
4 localitats
0
3150 Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments submersos d'espigues d'aigua (Potamion) segura
6,73 ha
0,01
3160 Llacs i estanys distròfics naturals puntual
11 localitats
0
3240 Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya segura
77,85 ha
0,14
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) segura
0,32 ha
0
4020* Bruguerals humits atlàntics de zones templades d'Erica ciliaris y Erica tetralix (*) segura
24,31 ha
0,04
4030 Landes atlàntiques i subatlàntiques seques segura
133,6 ha
0,24
4060 Matollars alpins i boreals segura
1503,06 ha
2,68
4090 Matollars xerocàntics endèmics oromediterranis puntual
2 localitats
0
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos segura
100,81 ha
0,18
5120 Formacions muntanyenques de bàlec (Genista balansae subsp. europaea = Cytisus purgans) segura
436,15 ha
0,78
5130 Formacions de Juniperus communis colonitzadores de landes o de pastures calcícoles segura
222,44 ha
0,4
6140 Gespets tancats, silicícoles, dels Pirineus segura
4583,68 ha
8,18
6170 Prats calcícoles alpins i subalpins segura
1968,19 ha
3,51
6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea) segura
2774,28 ha
4,95
6410 Herbassars de Molinia coerulea en sòls calcaris torbosos o argil·lollimosos (Molinion caeruleae) segura
20,78 ha
0,04
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion segura
0 ha
0
6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya puntual
1 localitats
0
6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) segura
39,97 ha
0,07
6520 Prats de dall altimontans i subalpins (Triseto-Polygonion bistortae) segura
334,82 ha
0,6
7140 Torberes de transició i torberes tremoladisses puntual
11 localitats
0
7220* Fonts petrificants amb formació de travertí (Cratoneurion commutati) puntual
5 localitats
7230 Molleres alcalines segura
17,79 ha
0,03
7240* Formacions pioneres alpines del Caricion bicoloris-atrofuscae puntual
18 localitats
8110 Tarteres silícies medioeuropees i dels indrets freds i humits de l'alta muntanya (Galeopsietalia ladani i Androsacetalia alpinae) segura
140,55 ha
0,25
8130 Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila segura
6648,52 ha
11,87
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
389,53 ha
0,7
8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola segura
9165,96 ha
16,36
8230 Terraprims silicis amb vegetació pionera (Sedo-Scleranthion) puntual
3 localitats
0
8310 Coves no explotades pel turisme segura
8340 Glaceres permanents segura
182,2 ha
0,33
9120 Fagedes acidòfiles segura
93,56 ha
0,17
9130 Fagedes neutròfiles segura
582,51 ha
1,04
9180* Boscos de vessants rostos, tarteres o barrancs, del Tilio-Acerion segura
49,86 ha
0,09
91D0* Boscos torbosos segura
23,14 ha
0,04
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
0,19 ha
0
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
13,7 ha
0,02
9340 Alzinars i carrascars segura
187,57 ha
0,33
9430 Boscos de pi negre (Pinus uncinata) sobre substrat silici segura
5981,04 ha
10,67
9430* Boscos de pi negre (Pinus uncinata) sobre substrat calcari segura
430,77 ha
0,77

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1065 Euphydryas aurinia
3 nº UTM10
1075 Graellsia isabelae
1131,17 ha
1078 Callimorpha quadripunctaria
2 nº UTM10
1083 Lucanus cervus
4 nº UTM10
1087 Rosalia alpina
1 localitats
1088 Cerambyx cerdo
1 nº UTM10
1163 Cottus gobio
0,75 km
1249 Iberolacerta bonnali
7 nº UTM10
1301 Galemys pyrenaicus
35,11 km
1303 Rhinolophus hipposideros
8014,9 ha
1304 Rhinolophus ferrumequinum
3066,06 ha
1305 Rhinolophus euryale
620,71 ha
1310 Miniopterus schreibersii
2 nº UTM10
1354 Ursus arctos
12982,27 ha
1355 Lutra lutra
1,51 km
1386 Buxbaumia viridis
2 nº UTM10

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari probables en el LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1126 Chondrostoma toxostoma
4 nº UTM10
1307 Myotis blythii
197,37 ha
1308 Barbastella barbastellus
18289,15 ha
1321 Myotis emarginatus
3910,92 ha
1324 Myotis myotis
60,52 ha
1387 Orthotrichum rogeri
2 nº UTM10
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Tipus de mesures de conservació aplicables (aquestes mesures han estat determinades per a tota la regió alpina)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. 7140
  7240*
  7220*
  7230
  6430
  6410
  - Avaluació i control de les repercussions sobre l'espècie de la construcció de grans infraestructures o equipaments que comportin alteració del seu hàbitat Ursus arctos
  - Control de vessaments de residus tòxics als rius i rieres Cottus gobio
  - Limitació de la construcció de infraestructures que comportin la destrucció física de l'hàbitat (pistes, abeuradors, dipòsits d'aigua, etc..). 7140
  6410
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal Galemys pyrenaicus
  Cottus gobio
  Chondrostoma toxostoma
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. 92A0
  3240
  - Prohibició de la gestió forestal amb finalitat de producció fustanera. 9180*
  - Regulació de l’extracció de pedra en zones rellevants amb presència d’espècies amenaçades. 8220
  8210
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat. 3240
  - Regulació estricta dels usos en les àrees amb presència de l'hàbitat. 3110
Adquisició de drets d'aprofitament
  - Compra de drets d'extracció de pedra tosca 7220*
  - Compra o adquisició de drets de tala de petits rodals madurs amb evolució natural 9430*
  - Compra o adquisició de drets de tala de petits rodals madurs amb evolució natural 9430
Vigilància
  - Control, vigilància i sanció dels usos inadequats que es desenvolupen en el domini públic hidràulic, on es localitzen la majoria d'enclavaments d'aquest hàbitat. 92A0
Redacció de Plans
  - Establiment de plans de mitigació de les fonts de contaminació difusa o directa de les aigües associades a l'hàbitat. 3160
  3150
  3110
  - Incorporació ens els intruments de planificació dels espais protegits en zona amb presència d'ós, la definició de zones de baixa activitat antròpica Ursus arctos
Recuperació d'espècies amenaçades - millora de l'hàbitat
  - Conservació dels peus de Salix caprea, Sambucus racemmosa i altres caducifolis on es troba associada la molsa Orthotrichum rogeri
  - Foment de la presència d’arbres morts, grans o vells (3-10 arbres/ha), a poder ser amb ferides velles, branques gruixudes o escorça amb clivelles que puguin indicar la presència de cavitats Barbastella barbastellus
  - Foment de la presència de fusta morta en peu o a terra o d'arbres decrèpits Lucanus cervus
  Rosalia alpina
  - Foment de la presència de fusta morta vella (20-30 anys) a terra en zones arrecerades i humides de forma continua Buxbaumia viridis
Control d'espècies exòtiques
  - Control d’espècies invasores vegetals propiciant la seva eradicació en les zones amb presència de l'hàbitat on es detectin 92A0
Gestió d'espècies sobreabundants
  - Regulació de la densitat d’ungulats salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat. 4020*
  6520
  6430
  4030
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Augment dels sistemes de depuració i tractament d'aigües al llarg dels trams on és present l'espècie per garantir les condicions fisicoquímiques de l'aigua adients per l'espècie Cottus gobio
  - Establiment de mecanismes per evitar l'aforestació 4020*
  6210
  6170
  6140
  5130
  5120
  4090
  4030
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Galemys pyrenaicus
  Chondrostoma toxostoma
  92A0
  3240
  - Manteniment de les condicions hídriques i d'humitat al sòl en els torrents on l'espècie sigui present Buxbaumia viridis
  - Utilització de cremes controlades en àrees massa homogènies per controlar l'expansió i la qualitat de l'hàbitat. 5120
  - Utilització de la ramaderia en àrees massa homogènies per controlar l'expansió i la qualitat de l'hàbitat. 5120
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
  - Manteniment dels espais oberts (conreus i pastures), els prats de dall i un paisatge en mosaic en les zones amb presència destacada de l'espècie Myotis emarginatus
Restauració d'àrees degradades
  - Restauració de les coves degradades a causa de l'abocament de residus. 8310
  - Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat en base a una identificació i valoració de l'estat de conservació. 3150
Conservació de sòls
  - Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig i compactació excessiva que puguin ocasionar l'erosió del sòl 7140
  7240*
  91D0*
  6430
  6410
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació de la freqüentació turística. 8340
  8230
  - Ordenació i regulació dels usos turístics que puguin afectar l'hàbitat (equipaments, senders, etc.) 8220
  8210
  8130
  8110
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada, edificacions amb presència de l'especie) Myotis emarginatus
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Miniopterus schreibersii
  Rhinolophus hipposideros
  - Regulació de l’escalada en zones rellevants amb presència d’espècies amenaçades. 8220
  8210
  - Regulació de la presència humana en les coves. 8310
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Consolidació d'ajuts que permetin reagrupar i mantenir els ramats d'ovelles de diferents propietaris guardats en tot moment per pastors i procurar la seva protecció amb gossos de muntanya Ursus arctos
  - Incorporació de mesures en les pràctiques agrícoles per tal de fer compatibles la producció agrícola i la conservació de l'hàbitat . 7220*
  - Millora de la definició i implantació d'ajudes agroambientals pel manteniment en superfície i en qualitat (dinàmica adequada) d'aquest hàbitat. 6520
Aprofitament sostenible Forestal
  - Foment de la diversitat estructural de les masses a diferents escales, aplicant diferents tècniques de gestió que emulin el règim natural de perturbacions quant a obertura de clarianes de diferents mides per la regeneració natural 9430*
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa Lucanus cervus
  Barbastella barbastellus
  Myotis emarginatus
  9130
  9120
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió Galemys pyrenaicus
  - Foment de models silvícoles que promoguin la diversitat estructural a diferents escales, que garanteixin la regeneració i obrin petites clarianes que simulin pertorbacions naturals 9430
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar) 9430*
  9430
  9130
  9120
  - Manteniment de grans peus de faig i altres arbres vells caducifolis Rosalia alpina
  - Manteniment de grans peus de planifolis i altres arbres vells caducifolis Lucanus cervus
  - Manteniment de les masses de lligabosc (Lonicera sp) com a principal planta nutrícia Euphydryas aurinia
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de l'hàbitat 9430*
  9430
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat 7140
  4020*
  3160
  7240*
  7220*
  8230
  8130
  8110
  7230
  6430
  6410
  6210
  6170
  6140
  4090
  4060
  4030
  - Ordenació de la càrrega ramadera per minimitzar l’alteració de l’hàbitat, especialment on es denoti problemes greus de regeneració, especialment de plantes productores de fruits 9430*
  - Regulació de la implantació o la resembra amb noves espècies herbàcies productives pel bestiar. 6520
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
  - Coordinació amb els agents locals per evitar nous usos que puguin afectar les masses d'aigua associades a l'hàbitat. 3160
  3150
  - Establiment de protocols amb les societats de caçadors que permetin evitar interaccions i conflictes potencials entre caçadors i l'ós Ursus arctos
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Construcció d'escales de peixos o altres sistemes per assegurar la continuïtat natural del curs fluvial en preses, canals o altres elements existents, tant en zones amb presència actual com potencial de l’espècie Galemys pyrenaicus
  Cottus gobio
  Chondrostoma toxostoma
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie Galemys pyrenaicus
  Chondrostoma toxostoma
  4020*
  6430
  6210
  4090
Seguiment ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions Iberolacerta bonnali
  Cottus gobio