ES5120002-Capçaleres del Ter i del Freser

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Alpina
Tipologia:
Espais del Pirineu
Àmbit:
terrestre
Superfície del LIC:
12515,54
Superfície en la regió Alpina:
12515.54 ha
Superfície ZEPA:
12515,54

Localització
SENP (2012)
Descripció
La conca alta del Ter i del Freser, encerclada per cims que assoleixen pràcticament els 3.000 m (Puigmal: 2910 m i Costabona: 2400 m) defineix un espai natural singular, darrer exemple típic de l’alta muntanya pirinenca que davalla vers el Mediterrani. Aquest espai és un compendi i un excel·lent exemple del notable grau de diversitat que acull el Pirineu oriental axial. L’espai acull bons exemples de circs glacials i congestes típiques d’aquest sector pirinenc. A les parts més baixes, des del límit inferior de l'espai fins als 1.600 m s'hi troba l'estatge montà, conformat pels boscos caducifolis. Es tracta bàsicament de les rouredes, freixenedes i avellanoses, sovint clapejades per pinedes de pi roig als nivells superiors. Per damunt dels 1.600 m i fins als 2.300 m, hi apareixen els boscos subalpins de coníferes, amb un clar predomini del pi negre. També hi són comunes les grans extensions de matollars i landes de neret, bàlec i ginebró.A les parts culminals de l'espai és on s'hi estableixen els prats alpins, formacions herbàcies de curt període vegetatiu especialment adaptades al fet que importants gruixos de neu les colguin durant 5 o 6 mesos l'any. Aquesta gran diversitat de biòtops acull la fauna pròpia de l’alta muntanya pirinenca, amb algunes espècies de gran interès zoogeogràfic. Cal destacar que l'espai es troba al límit meridional de distribució de moltes espècies alpines i subalpines -ermini (Mustela erminea), talpó muntanyenc (Microtus agrestis), almesquera (Galemys pyrenaicus), mussol pirinenc (Aegolius funereus)o gall fer (Tetrao urogallus) entre d' altres-. L'espai també sobresurt per la presència de l'isard (Rupicapra pyrenaica) i grans rapinyaires, com l'àguila daurada (Aquila chrysaetos) i necròfags, com el voltor (Gyps fulvus) i el trencalòs (Gypaetus barbatus). La fauna invertebrada és molt rica i diversa, amb alguns endemismes i espècies rares o vulnerables. Dels mol·luscs sobresurt per la seva singularitat, un endemisme d’aquest espai (Arianta xatartl). És d’especial interès la fauna cavernícola, tant pels miriàpodes (Lithobius ambulotentus) com pels coleòpters, molts d’ells endèmics (Geotrechus puigmalensis i Perriniella sp.).

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
170433
Queralbs
7714.79 ha
171077
Molló
2.03 ha
171254
Pardines
0.29 ha
171349
Planoles
166.44 ha
171450
Ribes de Freser
207.95 ha
171925
Setcases
3244.55 ha
172018
Toses
181.97 ha
172240
Vilallonga de Ter
948 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
TFC
Capçaleres del Ter i del Freser

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom Presència
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
4030 Landes atlàntiques i subatlàntiques seques segura
378,67 ha
3,03
4060 Matollars alpins i boreals segura
203,23 ha
1,62
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos segura
47,3 ha
0,38
5120 Formacions muntanyenques de bàlec (Genista balansae subsp. europaea = Cytisus purgans) segura
255,24 ha
2,04
6140 Gespets tancats, silicícoles, dels Pirineus segura
22,88 ha
0,18
6170 Prats calcícoles alpins i subalpins segura
258,61 ha
2,07
6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea) segura
19,4 ha
0,16
6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya segura
31,73 ha
0,25
6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) segura
1,9 ha
0,02
6520 Prats de dall altimontans i subalpins (Triseto-Polygonion bistortae) segura
9,7 ha
0,08
7240* Formacions pioneres alpines del Caricion bicoloris-atrofuscae puntual
6 localitats
8110 Tarteres silícies medioeuropees i dels indrets freds i humits de l'alta muntanya (Galeopsietalia ladani i Androsacetalia alpinae) segura
15,25 ha
0,12
8130 Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila segura
926,9 ha
7,41
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
48,18 ha
0,38
8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola segura
488,03 ha
3,9
8230 Terraprims silicis amb vegetació pionera (Sedo-Scleranthion) puntual
3 localitats
0
8310 Coves no explotades pel turisme segura
9430 Boscos de pi negre (Pinus uncinata) sobre substrat silici segura
2280,28 ha
18,22
9430* Boscos de pi negre (Pinus uncinata) sobre substrat calcari segura
170,62 ha
1,36

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1065 Euphydryas aurinia
2 nº UTM10
1075 Graellsia isabelae
1043,16 ha
1083 Lucanus cervus
2 nº UTM10
1301 Galemys pyrenaicus
9,65 km
1303 Rhinolophus hipposideros
1928,52 ha
1321 Myotis emarginatus
430,82 ha

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari probables en el LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1074 Eriogaster catax
1 nº UTM10
1078 Callimorpha quadripunctaria
3 nº UTM10
1088 Cerambyx cerdo
1 nº UTM10
1304 Rhinolophus ferrumequinum
938,6 ha
1308 Barbastella barbastellus
3056,02 ha
1310 Miniopterus schreibersii
1 nº UTM10
1323 Myotis bechsteinii
1 nº UTM10
1386 Buxbaumia viridis
2 nº UTM10
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Tipus de mesures de conservació aplicables (aquestes mesures han estat determinades per a tota la regió alpina)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. 7240*
  6430
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal Galemys pyrenaicus
  - Regulació de l’extracció de pedra en zones rellevants amb presència d’espècies amenaçades. 8220
Adquisició de drets d'aprofitament
  - Compra o adquisició de drets de tala de petits rodals madurs amb evolució natural 9430
  - Compra o adquisició de drets de tala de rodals d’arbres grans, vells, morts en peu i amb abundància de cavitats Myotis bechsteinii
Recuperació d'espècies amenaçades - millora de l'hàbitat
  - Foment de la presència d’arbres morts, grans o vells (3-10 arbres/ha), a poder ser amb ferides velles, branques gruixudes o escorça amb clivelles que puguin indicar la presència de cavitats Myotis bechsteinii
  - Foment de la presència de fusta morta vella (20-30 anys) a terra en zones arrecerades i humides de forma continua Buxbaumia viridis
Gestió d'espècies sobreabundants
  - Regulació de la densitat d’ungulats salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat. 6430
  4030
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Establiment de mecanismes per evitar l'aforestació 6170
  4030
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Galemys pyrenaicus
  - Manteniment de les condicions hídriques i d'humitat al sòl en els torrents on l'espècie sigui present Buxbaumia viridis
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
  - Manteniment dels espais oberts (conreus i pastures), els prats de dall i un paisatge en mosaic en les zones amb presència destacada de l'espècie Eriogaster catax
  Callimorpha quadripunctaria
Restauració d'àrees degradades
  - Restauració de les coves degradades a causa de l'abocament de residus. 8310
Conservació de sòls
  - Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig i compactació excessiva que puguin ocasionar l'erosió del sòl 7240*
  6430
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació de la freqüentació turística. 8230
  - Ordenació i regulació dels usos turístics que puguin afectar l'hàbitat (equipaments, senders, etc.) 8220
  8130
  8110
  - Regulació de l’escalada en zones rellevants amb presència d’espècies amenaçades. 8220
  - Regulació de la presència humana en les coves. 8310
Aprofitament sostenible Forestal
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa, en especial potenciar rodals de roureda madura Myotis bechsteinii
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió Galemys pyrenaicus
  - Foment de models silvícoles que promoguin la diversitat estructural a diferents escales, que garanteixin la regeneració i obrin petites clarianes que simulin pertorbacions naturals 9430
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar) 9430
  - Manteniment de les masses de lligabosc (Lonicera sp) com a principal planta nutrícia Euphydryas aurinia
  - Manteniment dels matollars d’arç blanc i aranyoner, principals plantes nutrícies de l’espècie Eriogaster catax
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de l'hàbitat 9430
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat 7240*
  8230
  8130
  8110
  6430
  6170
  4060
  4030
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Construcció d'escales de peixos o altres sistemes per assegurar la continuïtat natural del curs fluvial en preses, canals o altres elements existents, tant en zones amb presència actual com potencial de l’espècie Galemys pyrenaicus
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie Galemys pyrenaicus
  6430