ES5120003-Serra Cavallera

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Alpina
Tipologia:
Espais del Prepirineu
Àmbit:
terrestre
Superfície del LIC:
6381,84
Superfície en la regió Alpina:
6378.39 ha
Superfície ZEPA:
0

Localització
SENP (2012)
Descripció
La Serra Cavallera està situada entre els rius Ter i Freser essent l'espai més oriental del Prepirineu oriental septentrional. Presenta una clara tendència marítima i humida basada en l'efecte de les precipitacions orogèniques provocades pels vents humits que pugen de la Mediterrània. Presenta un caràcter principalment forestal, amb boscos caducifolis humits i subhumits de faig (Fagion sylvaticae) i roures (Quercion pubescentis-petraeae, Quercion robori-petraeae) i pinedes primaris o secundaris de pi roig (Pinus Sylvestris).L’ambient humit del fons de la vall manté unes condicions especials que permeten el desenvolupament de comunitats higròfiles i hidròfiles (Dactylorhizo-Carícetum paniculatae), força rares a la resta de la vessant meridional del Pirineu. Destaquen per la seva riquesa i singularitat les magnífiques vernedes (Alno-Padion), que voregen el curs dels rius Segadell i Freser. El poblament faunístic d’aquest espai és gairebé estrictament eurosiberià i boreoalpí, tot i mancar alguna de les espècies que hom troba en els espais situats més al nord. Respecte als ocells cal destacar la presència de l’arpella pàl·lida (Circus cyaneus) o la perdiu xerra (Perdix perdix). En aquesta serra hi viu una petita població de daines (Dama dama), i constitueix un bon nucli de cabirol (Capreolus capreolus). Altres mamífers interessants són la rata d’aigua (Arvicola sapidus), l’ermini (Mustela erminea), el liró gris (Glis glis) o la musaranya pirinenca d’aigua (Neomys fodiens).

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
170366
Campdevànol
0.06 ha
170372
Campelles
34.01 ha
170391
Camprodon
75.26 ha
170433
Queralbs
2.88 ha
170911
Llanars
30.67 ha
171122
Ogassa
1700.96 ha
171254
Pardines
2801.76 ha
171450
Ribes de Freser
1399.38 ha
172240
Vilallonga de Ter
336.85 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
CVS
Serra Cavallera

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom Presència
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
3240 Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya segura
4,24 ha
0,07
3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) segura
2,13 ha
0,03
4030 Landes atlàntiques i subatlàntiques seques segura
466,53 ha
7,31
4060 Matollars alpins i boreals segura
1,05 ha
0,02
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos segura
184,33 ha
2,89
6110* Prats calcàris o basòfils d'Alysso-Sedion albi (*) puntual
1 localitats
0
6170 Prats calcícoles alpins i subalpins segura
437,14 ha
6,85
6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea) segura
1556,37 ha
24,39
6410 Herbassars de Molinia coerulea en sòls calcaris torbosos o argil·lollimosos (Molinion caeruleae) segura
1,49 ha
0,02
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion puntual
1 localitats
6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya puntual
6 localitats
0
6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) segura
166,48 ha
2,61
6520 Prats de dall altimontans i subalpins (Triseto-Polygonion bistortae) segura
99,45 ha
1,56
7230 Molleres alcalines puntual
4 localitats
8120 Tarteres calcàries dels indrets frescals de muntanya segura
4,75 ha
0,07
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
37,53 ha
0,59
8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola segura
4,59 ha
0,07
8230 Terraprims silicis amb vegetació pionera (Sedo-Scleranthion) puntual
1 localitats
8310 Coves no explotades pel turisme segura
9120 Fagedes acidòfiles segura
44,5 ha
0,7
9130 Fagedes neutròfiles segura
415,37 ha
6,51
9150 Fagedes calcícoles xerotermòfiles segura
190,68 ha
2,99
9180* Boscos de vessants rostos, tarteres o barrancs, del Tilio-Acerion segura
30,47 ha
0,48
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
33,88 ha
0,53
9430 Boscos de pi negre (Pinus uncinata) sobre substrat silici segura
21,87 ha
0,34
9430* Boscos de pi negre (Pinus uncinata) sobre substrat calcari segura
57,06 ha
0,89

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1065 Euphydryas aurinia
2 nº UTM10
1074 Eriogaster catax
1 nº UTM10
1075 Graellsia isabelae
1100,05 ha
1083 Lucanus cervus
3 nº UTM10
1138 Barbus meridionalis
1,95 km
1301 Galemys pyrenaicus
7,52 km
1303 Rhinolophus hipposideros
4550,33 ha
1321 Myotis emarginatus
2506,6 ha
1355 Lutra lutra
0 km

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari probables en el LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1078 Callimorpha quadripunctaria
3 nº UTM10
1088 Cerambyx cerdo
1 nº UTM10
1304 Rhinolophus ferrumequinum
6378,39 ha
1307 Myotis blythii
0 ha
1307 Myotis blythii
828,88 ha
1308 Barbastella barbastellus
6186,15 ha
1310 Miniopterus schreibersii
1 nº UTM10
1323 Myotis bechsteinii
2 nº UTM10
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Tipus de mesures de conservació aplicables (aquestes mesures han estat determinades per a tota la regió alpina)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. 6430
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal Barbus meridionalis
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. 3270
  91E0*
  - Prohibició de la gestió forestal amb finalitat de producció fustanera. 9180*
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat. 3270
  91E0*
Adquisició de drets d'aprofitament
  - Compra o adquisició de drets de tala de rodals d’arbres grans, vells, morts en peu i amb abundància de cavitats Myotis bechsteinii
Vigilància
  - Control, vigilància i sanció dels usos inadequats que es desenvolupen en el domini públic hidràulic, on es localitzen la majoria d'enclavaments d'aquest hàbitat. 91E0*
Recuperació d'espècies amenaçades - millora de l'hàbitat
  - Foment de la presència d’arbres morts, grans o vells (3-10 arbres/ha), a poder ser amb ferides velles, branques gruixudes o escorça amb clivelles que puguin indicar la presència de cavitats Myotis bechsteinii
  - Foment de la presència de fusta morta en peu o a terra o d'arbres decrèpits Lucanus cervus
Control d'espècies exòtiques
  - Control d’espècies invasores vegetals propiciant la seva eradicació en les zones amb presència de l'hàbitat on es detectin 91E0*
Gestió d'espècies sobreabundants
  - Regulació de la densitat d’ungulats salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat. 6520
  6430
  4030
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Establiment de mecanismes per evitar l'aforestació 6110*
  6210
  6170
  4030
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Barbus meridionalis
  3270
  91E0*
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
  - Manteniment dels espais oberts (conreus i pastures), els prats de dall i un paisatge en mosaic en les zones amb presència destacada de l'espècie Eriogaster catax
  Callimorpha quadripunctaria
Restauració d'àrees degradades
  - Restauració de les coves degradades a causa de l'abocament de residus. 8310
Conservació de sòls
  - Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig i compactació excessiva que puguin ocasionar l'erosió del sòl 6430
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació i regulació dels usos turístics que puguin afectar l'hàbitat (equipaments, senders, etc.) 8120
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada, edificacions amb presència de l'especie) Myotis blythii
  Rhinolophus ferrumequinum
  - Regulació de la presència humana en les coves. 8310
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Millora de la definició i implantació d'ajudes agroambientals pel manteniment en superfície i en qualitat (dinàmica adequada) d'aquest hàbitat. 6520
  6510
Aprofitament sostenible Forestal
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa Lucanus cervus
  9150
  9130
  9120
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa, en especial potenciar rodals de roureda madura Myotis bechsteinii
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar) 9150
  9130
  9120
  - Manteniment de grans peus de planifolis i altres arbres vells caducifolis Lucanus cervus
  - Manteniment de les masses de lligabosc (Lonicera sp) com a principal planta nutrícia Euphydryas aurinia
  - Manteniment dels matollars d’arç blanc i aranyoner, principals plantes nutrícies de l’espècie Eriogaster catax
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Foment de la fertilització orgànica 6510
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat 6110*
  8120
  6430
  6210
  6170
  4030
  - Regulació de la implantació o la resembra amb noves espècies herbàcies productives pel bestiar. 6520
  6510
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Construcció d'escales de peixos o altres sistemes per assegurar la continuïtat natural del curs fluvial en preses, canals o altres elements existents, tant en zones amb presència actual com potencial de l’espècie Barbus meridionalis
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie 6430
  6210