ES5120024-Montgrony

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Alpina
Tipologia:
Espais del Prepirineu
Àmbit:
terrestre
Superfície del LIC:
3803,78
Superfície en la regió Alpina:
3803.78 ha
Superfície ZEPA:
3803,78

Localització
SENP (2012)
Descripció
Aquest espai forma una continuació natural de l’eix Cadí-Moixeró, però la seva situació més oriental li atorga un caràcter diferencial i els paisatges de caràcter continental sec donen pas a d'altres més marítims i humits. Presenta una sèrie de comunitats vegetals variades, adaptades als diferents pisos altitudinals amb una notable influència eurosiberiana. La vegetació de les solanes més baixes de la part més meridional del Torrent de Grats té certa influència mediterrània amb elements més s termòfils característics del Buxo-Quercetum pubescents, mentre que en els pisos altitudinals superiors podem trobar fagedes de Buxo-Fagetum i típics dominis de la pineda de pi roig Hylocomio- Pinetum sylvestris. A partir dels 1.300, 1.400 m ja apareixen formacions d'avetoses calcícoles (Buxo-Abietum albae), comunitat de transició entre les pinedes de pi roig i pi negre (Pulsatillo-Pinetum uncinatae).Els boscos altimontans tenen disseminats zones de pastures de forta influència antròpica, molts dels quals poden haver estat entollats en el passat, donada la presència de diverses torberes baixes alcalines existents en llocs similars. Allotja una fauna vertebrada altimontana i subalpina molt interessant, així com una rica fauna invertebrada.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
080522
Castellar de n'Hug
621.92 ha
170366
Campdevànol
271.24 ha
170372
Campelles
345.72 ha
170806
Gombrèn
1532.33 ha
171349
Planoles
372.31 ha
171450
Ribes de Freser
0 ha
172018
Toses
660.26 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
MOG
Serra de Montgrony

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom Presència
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
4030 Landes atlàntiques i subatlàntiques seques segura
18,94 ha
0,5
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos segura
159,92 ha
4,2
6170 Prats calcícoles alpins i subalpins segura
260,95 ha
6,86
6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea) segura
644,89 ha
16,95
6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) segura
23,25 ha
0,61
6520 Prats de dall altimontans i subalpins (Triseto-Polygonion bistortae) segura
8,13 ha
0,21
7230 Molleres alcalines segura
7,13 ha
0,19
8110 Tarteres silícies medioeuropees i dels indrets freds i humits de l'alta muntanya (Galeopsietalia ladani i Androsacetalia alpinae) segura
3,6 ha
0,09
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
29,49 ha
0,78
8230 Terraprims silicis amb vegetació pionera (Sedo-Scleranthion) segura
3,49 ha
0,09
9120 Fagedes acidòfiles segura
0 ha
0
9130 Fagedes neutròfiles segura
52,03 ha
1,37
9150 Fagedes calcícoles xerotermòfiles segura
75,52 ha
1,99
9430 Boscos de pi negre (Pinus uncinata) sobre substrat silici segura
114,23 ha
3
9430* Boscos de pi negre (Pinus uncinata) sobre substrat calcari segura
298,41 ha
7,85

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1065 Euphydryas aurinia
1 nº UTM10
1087 Rosalia alpina
1 localitats
1092 Austropotamobius pallipes
1,53 km
1321 Myotis emarginatus
782,04 ha

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari probables en el LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1075 Graellsia isabelae
2115,71 ha
1078 Callimorpha quadripunctaria
1 nº UTM10
1303 Rhinolophus hipposideros
882,27 ha
1304 Rhinolophus ferrumequinum
3379,58 ha
1307 Myotis blythii
228,73 ha
1308 Barbastella barbastellus
3803,78 ha
1323 Myotis bechsteinii
1 nº UTM10
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Tipus de mesures de conservació aplicables (aquestes mesures han estat determinades per a tota la regió alpina)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. 7230
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal Austropotamobius pallipes
Adquisició de drets d'aprofitament
  - Compra o adquisició de drets de tala de petits rodals madurs amb evolució natural 9430*
  - Compra o adquisició de drets de tala de rodals d’arbres grans, vells, morts en peu i amb abundància de cavitats Myotis bechsteinii
Recuperació d'espècies amenaçades - millora de l'hàbitat
  - Foment de la presència d’arbres morts, grans o vells (3-10 arbres/ha), a poder ser amb ferides velles, branques gruixudes o escorça amb clivelles que puguin indicar la presència de cavitats Myotis bechsteinii
  - Foment de la presència de fusta morta en peu o a terra o d'arbres decrèpits Rosalia alpina
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Austropotamobius pallipes
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació puntual de poblacions de crancs de riu exòtics en zones amb presència de cranc autòcton i en zones properes Austropotamobius pallipes
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Establiment de mecanismes per evitar l'aforestació 6210
  6170
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Austropotamobius pallipes
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació de la freqüentació turística. 8230
Aprofitament sostenible Forestal
  - Foment de la diversitat estructural de les masses a diferents escales, aplicant diferents tècniques de gestió que emulin el règim natural de perturbacions quant a obertura de clarianes de diferents mides per la regeneració natural 9430*
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa 9150
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa, en especial potenciar rodals de roureda madura Myotis bechsteinii
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar) 9430*
  9150
  - Manteniment de grans peus de faig i altres arbres vells caducifolis Rosalia alpina
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de l'hàbitat 9430*
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat 8230
  7230
  6210
  6170
  - Ordenació de la càrrega ramadera per minimitzar l’alteració de l’hàbitat, especialment on es denoti problemes greus de regeneració, especialment de plantes productores de fruits 9430*
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie 6210