ES5120026-Tossa Plana de Lles-Puigpedrós

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Alpina
Tipologia:
Espais del Pirineu
Àmbit:
terrestre
Superfície del LIC:
13308,18
Superfície en la regió Alpina:
13308.18 ha
Superfície ZEPA:
13308,18

Localització
SENP (2012)
Descripció
Sistema de muntanyes situat a l’extrem est del Pirineu Central, que té com a eix central els cims més alts de la baixa Cerdanya i que està situat del Pirineu oriental per la fosa tectònica de la Cerdanya. És un relleu característic de l’eix axial de la serralada pirinenca, modelat per l’acció glacial i fluvial. La flora es caracteritza pel predomini dels elements centreuropeus i boreo-alpinos. El paisatge vegetal és el típic de les vessants meridionals dels Pirineus, amb una zonació altitudinal on predominen les pinedes de pi blanc, pi negre i els prats alpins i subalpins. La varietat d’ambients permet la presència d’una nombrosa fauna pirinenca, amb predomini de les espècies de requeriments alpins i subalpí. A les zones baixes i a les solanes de l’espai existeix una important penetració d’elements mediterranis.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
170789
Ger
776.8 ha
170828
Guils de Cerdanya
330.44 ha
170998
Meranges
2214.51 ha
250306
el Pont de Bar
1.63 ha
250518
Bellver de Cerdanya
784.76 ha
250886
Estamariu
7.49 ha
251272
Lles
5923.12 ha
251790
Prullans
0.04 ha
252398
les Valls de Valira
3247.62 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
TPP
Tossa Plana de Lles-Puigpedrós

Figures de protecció especial que inclou
Reserva natural parcial de la Llosa

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom Presència
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
3110 Aigües estagnants oligotròfiques, molt poc mineralitzades (Littorelletalia uniflorae) segura
18,06 ha
0,14
4060 Matollars alpins i boreals segura
249,83 ha
1,88
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos segura
13,36 ha
0,1
5120 Formacions muntanyenques de bàlec (Genista balansae subsp. europaea = Cytisus purgans) segura
264,63 ha
1,99
6140 Gespets tancats, silicícoles, dels Pirineus segura
31,97 ha
0,24
6170 Prats calcícoles alpins i subalpins segura
32,75 ha
0,25
6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea) segura
490,26 ha
3,68
6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) segura
305,81 ha
2,3
6520 Prats de dall altimontans i subalpins (Triseto-Polygonion bistortae) segura
3,02 ha
0,02
8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola segura
400,67 ha
3,01
9340 Alzinars i carrascars segura
32,34 ha
0,24
9430 Boscos de pi negre (Pinus uncinata) sobre substrat silici segura
3821,49 ha
28,72
9430* Boscos de pi negre (Pinus uncinata) sobre substrat calcari segura
460,92 ha
3,46

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1075 Graellsia isabelae
27,45 ha
1301 Galemys pyrenaicus
3,07 km
1303 Rhinolophus hipposideros
570,21 ha
1305 Rhinolophus euryale
13,55 ha
1310 Miniopterus schreibersii
2 nº UTM10
1321 Myotis emarginatus
467,45 ha

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari probables en el LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1078 Callimorpha quadripunctaria
1 nº UTM10
1083 Lucanus cervus
1 nº UTM10
1088 Cerambyx cerdo
2 nº UTM10
1126 Chondrostoma toxostoma
3 nº UTM10
1304 Rhinolophus ferrumequinum
653,75 ha
1308 Barbastella barbastellus
4478,97 ha
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Tipus de mesures de conservació aplicables (aquestes mesures han estat determinades per a tota la regió alpina)

Gestió preventiva
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal Chondrostoma toxostoma
  - Regulació de l’extracció de pedra en zones rellevants amb presència d’espècies amenaçades. 8220
  - Regulació estricta dels usos en les àrees amb presència de l'hàbitat. 3110
Adquisició de drets d'aprofitament
  - Compra o adquisició de drets de tala de petits rodals madurs amb evolució natural 9430*
  - Compra o adquisició de drets de tala de petits rodals madurs amb evolució natural 9430
Redacció de Plans
  - Establiment de plans de mitigació de les fonts de contaminació difusa o directa de les aigües associades a l'hàbitat. 3110
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Chondrostoma toxostoma
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació i regulació dels usos turístics que puguin afectar l'hàbitat (equipaments, senders, etc.) 8220
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Miniopterus schreibersii
  - Regulació de l’escalada en zones rellevants amb presència d’espècies amenaçades. 8220
Aprofitament sostenible Forestal
  - Foment de la diversitat estructural de les masses a diferents escales, aplicant diferents tècniques de gestió que emulin el règim natural de perturbacions quant a obertura de clarianes de diferents mides per la regeneració natural 9430*
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa Cerambyx cerdo
  - Foment de models silvícoles que promoguin la diversitat estructural a diferents escales, que garanteixin la regeneració i obrin petites clarianes que simulin pertorbacions naturals 9430
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar) 9430*
  9430
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de l'hàbitat 9430*
  9430
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat 4060
  - Ordenació de la càrrega ramadera per minimitzar l’alteració de l’hàbitat, especialment on es denoti problemes greus de regeneració, especialment de plantes productores de fruits 9430*
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Construcció d'escales de peixos o altres sistemes per assegurar la continuïtat natural del curs fluvial en preses, canals o altres elements existents, tant en zones amb presència actual com potencial de l’espècie Chondrostoma toxostoma
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie Chondrostoma toxostoma