ES5120027-Rasos de Tubau

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Alpina
Tipologia:
Espais del Prepirineu
Àmbit:
terrestre
Superfície del LIC:
644,53
Superfície en la regió Alpina:
296.65 ha
Superfície ZEPA:
644,53

Localització
SENP (2012)
Descripció
Espai situat al Ripollès formant part de les Serres Interiors del Pirineu, on els relleus han patit els plegaments alpins. La vegetació està dominada per pinedes de pi roig (Pinus sylvestris) i algunes taques de pi negre (Pinus uncinata) en les obagues i parts més altes. Algunes petites franges estan dominades per les rouredes de roure martinenc (Quercetum pubescens) i per petits claps de fageda (Fagion sylvaticae). Es tracta d’un espai d’especial interès per allotjar espècies amenaçades, com el gall fer (Tetrao urogallus). Aquesta zona també conté bones poblacions de cérvol (Cervus elaphus) i de cabirol (Capreolus capreolus).

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
081666
la Pobla de Lillet
2.66 ha
082166
Sant Jaume de Frontanyà
125.04 ha
170806
Gombrèn
468.12 ha
170963
les Llosses
48.7 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
RAT
Rasos de Tubau

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom Presència
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea) segura
0,15 ha
0,02
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
8,13 ha
1,26
9130 Fagedes neutròfiles segura
0 ha
0
9150 Fagedes calcícoles xerotermòfiles segura
0 ha
0

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1902 Cypripedium calceolus
62,74 ha

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari probables en el LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1065 Euphydryas aurinia
1 nº UTM10
1075 Graellsia isabelae
296,65 ha
1303 Rhinolophus hipposideros
296,65 ha
1304 Rhinolophus ferrumequinum
296,65 ha
1308 Barbastella barbastellus
296,65 ha
1321 Myotis emarginatus
296,65 ha
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Tipus de mesures de conservació aplicables (aquestes mesures han estat determinades per a tota la regió alpina)

Vigilància
  - Vigilancia i regulació estricta de les visites a les zones amb presència de l'espècie per evitar danys involuntaris Cypripedium calceolus
Aprofitament sostenible Forestal
  - Incorporació dels requeriments de l'espècie (manteniment de cobertura arbòria en condicions de mitja ombra) en la planificació forestal de les zones on l'espècie és present Cypripedium calceolus