ES5120028-Vall del Rigart

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Alpina
Tipologia:
Espais d'aigües continentals
Àmbit:
terrestre
Superfície del LIC:
210,26
Superfície en la regió Alpina:
210.26 ha
Superfície ZEPA:
0

Localització
SENP (2012)
Descripció
La Vall del Rigard és un dels tres elements que integren les valls de Ribes. Es tracta d’un petit espai eminentment fluvial que és una bona representació de les obagues baixes de la serra de Montgrony, amb una mostra notable dels sistemes naturals dels fons fluvials humits del Prepirineu oriental. Els marges del riu estan coberts per boscos de ribera, on són abundants les vernedes (Alno-Padion), mentre que a les obagues humides apareixen importants boscos mixtos de caducifolis (Fraxino-Carpinion).

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
170372
Campelles
3.54 ha
171349
Planoles
20.53 ha
171450
Ribes de Freser
127.84 ha
172018
Toses
58.34 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
ROV
Obagues de la Vall del Rigard

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom Presència
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
3240 Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya segura
7,49 ha
3,56
5120 Formacions muntanyenques de bàlec (Genista balansae subsp. europaea = Cytisus purgans) segura
3,18 ha
1,51
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion puntual
1 localitats
6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya puntual
3 localitats
6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) segura
22,05 ha
10,49
8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola segura
3,39 ha
1,61
8230 Terraprims silicis amb vegetació pionera (Sedo-Scleranthion) segura
1,45 ha
0,69
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
21,84 ha
10,39

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1301 Galemys pyrenaicus
3,25 km
1321 Myotis emarginatus
205,74 ha

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari probables en el LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1074 Eriogaster catax
1 nº UTM10
1075 Graellsia isabelae
171,38 ha
1078 Callimorpha quadripunctaria
3 nº UTM10
1083 Lucanus cervus
1 nº UTM10
1088 Cerambyx cerdo
1 nº UTM10
1303 Rhinolophus hipposideros
205,81 ha
1304 Rhinolophus ferrumequinum
156,47 ha
1307 Myotis blythii
95,44 ha
1308 Barbastella barbastellus
210,26 ha
1310 Miniopterus schreibersii
1 nº UTM10
1323 Myotis bechsteinii
1 nº UTM10
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Tipus de mesures de conservació aplicables (aquestes mesures han estat determinades per a tota la regió alpina)

Gestió preventiva
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. 91E0*
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat. 91E0*
Adquisició de drets d'aprofitament
  - Compra o adquisició de drets de tala de rodals d’arbres grans, vells, morts en peu i amb abundància de cavitats Myotis bechsteinii
Vigilància
  - Control, vigilància i sanció dels usos inadequats que es desenvolupen en el domini públic hidràulic, on es localitzen la majoria d'enclavaments d'aquest hàbitat. 91E0*
Recuperació d'espècies amenaçades - millora de l'hàbitat
  - Foment de la presència d’arbres morts, grans o vells (3-10 arbres/ha), a poder ser amb ferides velles, branques gruixudes o escorça amb clivelles que puguin indicar la presència de cavitats Myotis bechsteinii
Control d'espècies exòtiques
  - Control d’espècies invasores vegetals propiciant la seva eradicació en les zones amb presència de l'hàbitat on es detectin 91E0*
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients 91E0*
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
  - Manteniment dels espais oberts (conreus i pastures), els prats de dall i un paisatge en mosaic en les zones amb presència destacada de l'espècie Eriogaster catax
  Callimorpha quadripunctaria
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació de la freqüentació turística. 8230
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Millora de la definició i implantació d'ajudes agroambientals pel manteniment en superfície i en qualitat (dinàmica adequada) d'aquest hàbitat. 6510
Aprofitament sostenible Forestal
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa, en especial potenciar rodals de roureda madura Myotis bechsteinii
  - Manteniment dels matollars d’arç blanc i aranyoner, principals plantes nutrícies de l’espècie Eriogaster catax
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Foment de la fertilització orgànica 6510
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat 8230
  - Regulació de la implantació o la resembra amb noves espècies herbàcies productives pel bestiar. 6510