ES5130002-Riu Verneda

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Alpina
Tipologia:
Espais d'aigües continentals
Àmbit:
terrestre
Superfície del LIC:
75,47
Superfície en la regió Alpina:
71.32 ha
Superfície ZEPA:
0

Localització
SENP (2012)
Descripció
Riu alpí amb bona representació de les vernedes característiques de la Baixa Cerdanya. Inclou tota la vegetació vinculada a l'àmbit fluvial amb dominància de vernedes i freixenedes dels Pirineus (Brachypodio sylvatici-Fraxinetum excelsioris).

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
251272
Lles
73.34 ha
251399
Montellà i Martinet
2.13 ha

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom Presència
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion puntual
1 localitats
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
28,53 ha
37,8

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1126 Chondrostoma toxostoma
2 nº UTM10
1301 Galemys pyrenaicus
3,58 km
1308 Barbastella barbastellus
44,65 ha

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari probables en el LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1078 Callimorpha quadripunctaria
1 nº UTM10
1083 Lucanus cervus
1 nº UTM10
1088 Cerambyx cerdo
1 nº UTM10
1303 Rhinolophus hipposideros
62,99 ha
1304 Rhinolophus ferrumequinum
15,63 ha
1305 Rhinolophus euryale
7 ha
1310 Miniopterus schreibersii
1 nº UTM10
1321 Myotis emarginatus
51,27 ha
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Tipus de mesures de conservació aplicables (aquestes mesures han estat determinades per a tota la regió alpina)

Gestió preventiva
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. 91E0*
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat. 91E0*
Vigilància
  - Control, vigilància i sanció dels usos inadequats que es desenvolupen en el domini públic hidràulic, on es localitzen la majoria d'enclavaments d'aquest hàbitat. 91E0*
Control d'espècies exòtiques
  - Control d’espècies invasores vegetals propiciant la seva eradicació en les zones amb presència de l'hàbitat on es detectin 91E0*
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients 91E0*