ES5130002-Riu Verneda

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Meditèrrania
Tipologia:
Espais d'aigües continentals
Àmbit:
terrestre
Superfície del LIC:
75,47
Superfície en la regió Mediterrania:
4.15 ha
Superfície ZEPA:
0

Localització
SENP (2012)
Descripció
Riu alpí amb bona representació de les vernedes característiques de la Baixa Cerdanya. a la regió mediterrània tant sols inclou l'aiguabarreig del riu amb el Segre prop del poble de Martinet de Cerdanya. Inclou tota la vegetació vinculada a l'àmbit fluvial amb dominància de vernedes i freixenedes dels Pirineus (Brachypodio sylvatici-Fraxinetum excelsioris)i els prats de dall circumdants.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
251272
Lles
73.34 ha
251399
Montellà i Martinet
2.13 ha

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom Presència
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
28,53 ha
37,8
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1126 Chondrostoma toxostoma
1 nº UTM10
1308 Barbastella barbastellus
4,15 ha

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari probables en el LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1078 Callimorpha quadripunctaria
1 nº UTM10
1303 Rhinolophus hipposideros
4,15 ha
1304 Rhinolophus ferrumequinum
4,15 ha
1305 Rhinolophus euryale
4,15 ha
1310 Miniopterus schreibersii
1 nº UTM10
1321 Myotis emarginatus
4,15 ha
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Tipus de mesures de conservació aplicables (aquestes mesures han estat determinades per a tota la regió alpina)

Gestió preventiva
  - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients. 91E0*
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Lutra lutra
  91E0*
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat. 91E0*
Redacció de Plans
  - Redacció d'un pla d'ordenació de les activitats i usos recreatius fluvials en els trams amb presència de l’hàbitat. 91E0*
Recuperació d'espècies amenaçades - eliminació de riscos
  - Correció de punts negres d'atropellament de l'espècie Lutra lutra
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients 91E0*
Regulació de l'ús públic
  - Avaluació de les repercussions i ordenació, si s'escau, de les activitats i usos recreatius en els trams de riu rellevants per a l'espècie Lutra lutra
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 91E0*
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió Lutra lutra