ES5130003-Alt Pallars

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Alpina
Tipologia:
Espais del Pirineu
Àmbit:
terrestre
Superfície del LIC:
77335,7
Superfície en la regió Alpina:
73284.74 ha
Superfície ZEPA:
77335,7

Localització
SENP (2012)
Descripció
És tracta d'un dels millors representants de l'Alt Pirineu silicic català.El paisaje vegetal es caracteritza per la seva gran diversitat i inclou totes les unitats de vegetació típiques de la zonació altitudinal del Pirineu Central, des de l'estatge basal fins l'alpí.En l'extrem nord-occidental destaquen magnífics representants del paisatge subalpí, les pinedes de pi negre silicícoles i els matollars de neret (Saxifrago-Rhododendretum). L'estatge alpí, molt divers inclou prats i pastures acidòfils i calcícoles, comunitats rupestres (Saxifragion mediae, androsacion vandellii, ...) i altres. En la part nord-oriental destaca el carrascar (Quercetum rotundifoliae buxetosum), com a exponent de la penetració mediterrània a les valls altes del Pirineu. Per sota dels estatges esmentats es troben ben representades les rouredes i les pinedes de pi roig. Tot i que els boscos de ribera són més aviat reduïts, en alguns trams fluvials de les parts sud es poden destacar les denses comunitats de sargues (Salix elaeagnos) o alguns trams ben conservats de verneda. Juntament amb l'espai d'Aigüestortes és el millor representant de la fauna del Pirineu Central, caracteritzada per la presència de nombroses espècies de caràcter alpí com l'isard (Rupicapra pyrenaica), l’ermini (Mustela erminea) l’almesquera (Galemys pyrenaicus) o la perdiu blanca (Lagopus mutus). Dues espècies emblemàtiques a Catalunya com el gall fer (Tetrao urogallus) o la llúdriga (Lutra lutra) presenten les seves millors poblacions a aquest espai.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
250175
Alins
15184.68 ha
250241
Alt Àneu
11797.83 ha
250254
Naut Aran
6593.47 ha
250390
Baix Pallars
2406.36 ha
250864
Esterri d'Àneu
8.19 ha
250870
Esterri de Cardós
657.27 ha
250899
Farrera
679.56 ha
251235
Lladorre
10641.27 ha
251266
Llavorsí
2774.11 ha
251403
Montferrer i Castellbó
3075.08 ha
251832
Rialp
1521 ha
252081
Soriguera
7892.74 ha
252094
Sort
985.83 ha
252213
Tírvia
15.84 ha
252398
les Valls de Valira
6168.95 ha
252430
Vielha e Mijaran
2.25 ha
259010
Vall de Cardós
2346.14 ha
259031
la Guingueta d'Àneu
3183.3 ha
259062
les Valls d'Aguilar
1229.83 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
API
Alt Pirineu
VMH
Marimanha

Figures de protecció especial que inclou
Parc Natural de l'Alt Pirineu
Reserva Natural Parcial de l'Alt Àneu
Reserva Natural Parcial de Noguera Pallaresa-Bonaigua

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom Presència
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
3110 Aigües estagnants oligotròfiques, molt poc mineralitzades (Littorelletalia uniflorae) segura
266,28 ha
0,34
3130 Aigües estagnants oligotròfiques o mesotròfiques amb vegetació de Littorelletea uniflorae i/o Isoëto-nanojuncetea puntual
1 localitats
0
3160 Llacs i estanys distròfics naturals puntual
1 localitats
0
3240 Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya segura
72,74 ha
0,09
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) segura
0,89 ha
0
4030 Landes atlàntiques i subatlàntiques seques segura
133,07 ha
0,17
4060 Matollars alpins i boreals segura
2658,78 ha
3,44
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos segura
150,93 ha
0,2
5120 Formacions muntanyenques de bàlec (Genista balansae subsp. europaea = Cytisus purgans) segura
7926,94 ha
10,25
5210 Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no dunars segura
23,77 ha
0,03
6110* Prats calcàris o basòfils d'Alysso-Sedion albi (*) puntual
1 localitats
0
6140 Gespets tancats, silicícoles, dels Pirineus segura
11136,64 ha
14,4
6170 Prats calcícoles alpins i subalpins segura
871,35 ha
1,13
6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea) segura
373,39 ha
0,48
6410 Herbassars de Molinia coerulea en sòls calcaris torbosos o argil·lollimosos (Molinion caeruleae) segura
0,65 ha
0
6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya puntual
6 localitats
0
6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) segura
504,15 ha
0,65
6520 Prats de dall altimontans i subalpins (Triseto-Polygonion bistortae) segura
93,5 ha
0,12
7140 Torberes de transició i torberes tremoladisses puntual
1 localitats
0
7220* Fonts petrificants amb formació de travertí (Cratoneurion commutati) puntual
1 localitats
7230 Molleres alcalines segura
58,28 ha
0,08
7240* Formacions pioneres alpines del Caricion bicoloris-atrofuscae puntual
3 localitats
8110 Tarteres silícies medioeuropees i dels indrets freds i humits de l'alta muntanya (Galeopsietalia ladani i Androsacetalia alpinae) segura
17,35 ha
0,02
8130 Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila segura
1304,54 ha
1,69
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
491,54 ha
0,64
8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola segura
2941,42 ha
3,8
8230 Terraprims silicis amb vegetació pionera (Sedo-Scleranthion) puntual
3 localitats
0
9120 Fagedes acidòfiles segura
9,65 ha
0,01
9180* Boscos de vessants rostos, tarteres o barrancs, del Tilio-Acerion segura
3,78 ha
0
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
66,52 ha
0,09
9340 Alzinars i carrascars segura
1558,7 ha
2,02
9430 Boscos de pi negre (Pinus uncinata) sobre substrat silici segura
14168,61 ha
18,32
9430* Boscos de pi negre (Pinus uncinata) sobre substrat calcari segura
394,13 ha
0,51
9530* Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) segura
60,1 ha
0,08
9560* Boscs endèmics de Juniperus spp. (*) segura
115,31 ha
0,15
9580* Boscs mediterranis de Taxus baccata (*) puntual
1 localitats
0

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1065 Euphydryas aurinia
3 nº UTM10
1075 Graellsia isabelae
1545,09 ha
1078 Callimorpha quadripunctaria
4 nº UTM10
1083 Lucanus cervus
7 nº UTM10
1092 Austropotamobius pallipes
0,96 km
1126 Chondrostoma toxostoma
3 nº UTM10
1249 Iberolacerta aurelioi
3676,46 ha
1249 Iberolacerta aranica
4243,21 ha
1301 Galemys pyrenaicus
113,8 km
1303 Rhinolophus hipposideros
22279,4 ha
1304 Rhinolophus ferrumequinum
3703,6 ha
1305 Rhinolophus euryale
4507,47 ha
1307 Myotis blythii
1,45 ha
1354 Ursus arctos
20464,31 ha
1355 Lutra lutra
2,9 km
1387 Orthotrichum rogeri
3 nº UTM10

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari probables en el LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1074 Eriogaster catax
1 nº UTM10
1088 Cerambyx cerdo
1 nº UTM10
1308 Barbastella barbastellus
45428,66 ha
1310 Miniopterus schreibersii
3 nº UTM10
1321 Myotis emarginatus
6632,13 ha
1324 Myotis myotis
1729,91 ha
1386 Buxbaumia viridis
2 nº UTM10
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Tipus de mesures de conservació aplicables (aquestes mesures han estat determinades per a tota la regió alpina)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. 7240*
  7220*
  7230
  6430
  - Avaluació i control de les repercussions sobre l'espècie de la construcció de grans infraestructures o equipaments que comportin alteració del seu hàbitat Ursus arctos
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal Chondrostoma toxostoma
  Galemys pyrenaicus
  Austropotamobius pallipes
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. 3260
  91E0*
  3240
  - Prohibició de la gestió forestal amb finalitat de producció fustanera. 9180*
  - Prohibició de les cremes controlades en un perímetre de seguretat al voltant de l'hàbitat. 9560*
  - Regulació de l’extracció de pedra en zones rellevants amb presència d’espècies amenaçades. 8220
  8210
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat. 91E0*
  3240
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que puguin modificar la llera i el cabal del riu en trams fluvials amb presència actual de l’element. 3260
  - Regulació estricta dels usos en les àrees amb presència de l'hàbitat. 3110
Adquisició de drets d'aprofitament
  - Compra de drets d'extracció de pedra tosca 7220*
  - Compra o adquisició de drets de tala de petits rodals madurs amb evolució natural 9430*
  - Compra o adquisició de drets de tala de petits rodals madurs amb evolució natural 9430
Vigilància
  - Control, vigilància i sanció dels usos inadequats que es desenvolupen en el domini públic hidràulic, on es localitzen la majoria d'enclavaments d'aquest hàbitat. 91E0*
Redacció de Plans
  - Establiment de plans de mitigació de les fonts de contaminació difusa o directa de les aigües associades a l'hàbitat. 3110
  - Incorporació ens els intruments de planificació dels espais protegits en zona amb presència d'ós, la definició de zones de baixa activitat antròpica Ursus arctos
  - Redacció d'un pla d'ordenació de les activitats i usos recreatius fluvials en els trams amb presència de l’hàbitat. 3260
Recuperació d'espècies amenaçades - millora de l'hàbitat
  - Conservació dels peus de Salix caprea, Sambucus racemmosa i altres caducifolis on es troba associada la molsa Orthotrichum rogeri
  - Foment de la presència d’arbres morts, grans o vells (3-10 arbres/ha), a poder ser amb ferides velles, branques gruixudes o escorça amb clivelles que puguin indicar la presència de cavitats Barbastella barbastellus
  - Foment de la presència de fusta morta en peu o a terra o d'arbres decrèpits Lucanus cervus
  - Foment de la presència de fusta morta vella (20-30 anys) a terra en zones arrecerades i humides de forma continua Buxbaumia viridis
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Austropotamobius pallipes
Control d'espècies exòtiques
  - Control d’espècies invasores vegetals propiciant la seva eradicació en les zones amb presència de l'hàbitat on es detectin 91E0*
  - Control i eradicació puntual de poblacions de crancs de riu exòtics en zones amb presència de cranc autòcton i en zones properes Austropotamobius pallipes
Gestió d'espècies sobreabundants
  - Regulació de la densitat d’ungulats salvatges en els casos on es denoti problemes greus de regeneració o en les plantes productores de fruits. 9560*
  - Regulació de la densitat d’ungulats salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat. 6520
  6430
  4030
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Establiment de mecanismes per evitar l'aforestació 6110*
  6170
  6140
  5120
  4030
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Chondrostoma toxostoma
  Galemys pyrenaicus
  Austropotamobius pallipes
  3260
  91E0*
  3240
  - Manteniment de les condicions hídriques i d'humitat al sòl en els torrents on l'espècie sigui present Buxbaumia viridis
  - Utilització de cremes controlades en àrees massa homogènies per controlar l'expansió i la qualitat de l'hàbitat. 5120
  - Utilització de la ramaderia en àrees massa homogènies per controlar l'expansió i la qualitat de l'hàbitat. 5120
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
  - Manteniment dels espais oberts (conreus i pastures), els prats de dall i un paisatge en mosaic en les zones amb presència destacada de l'espècie Callimorpha quadripunctaria
  Myotis myotis
  Eriogaster catax
  Myotis emarginatus
Conservació de sòls
  - Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig i compactació excessiva que puguin ocasionar l'erosió del sòl 7240*
  6430
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació de la freqüentació turística. 8230
  - Ordenació i regulació dels usos turístics que puguin afectar l'hàbitat (equipaments, senders, etc.) 8220
  8210
  8130
  8110
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada, edificacions amb presència de l'especie) Rhinolophus ferrumequinum
  Myotis myotis
  Myotis emarginatus
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Rhinolophus euryale
  Rhinolophus hipposideros
  Miniopterus schreibersii
  - Regulació de l’escalada en zones rellevants amb presència d’espècies amenaçades. 8220
  8210
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Consolidació d'ajuts que permetin reagrupar i mantenir els ramats d'ovelles de diferents propietaris guardats en tot moment per pastors i procurar la seva protecció amb gossos de muntanya Ursus arctos
  - Incorporació de mesures en les pràctiques agrícoles per tal de fer compatibles la producció agrícola i la conservació de l'hàbitat . 7220*
  - Millora de la definició i implantació d'ajudes agroambientals pel manteniment en superfície i en qualitat (dinàmica adequada) d'aquest hàbitat. 6520
  6510
Aprofitament sostenible Forestal
  - Creació de zones forestades madures, d'edats irregulars, que garanteixin un equilibri entre les diferents classes d'edat i amb grans diàmetres, amb separació vertical de les copes dels arbres amb els estrats inferiors per augmentar la resiliència del 9530*
  - Foment de la diversitat estructural de les masses a diferents escales, aplicant diferents tècniques de gestió que emulin el règim natural de perturbacions quant a obertura de clarianes de diferents mides per la regeneració natural 9430*
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa Lucanus cervus
  Barbastella barbastellus
  Myotis myotis
  Myotis emarginatus
  9340
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió Galemys pyrenaicus
  - Foment de models silvícoles que promoguin la diversitat estructural a diferents escales, que garanteixin la regeneració i obrin petites clarianes que simulin pertorbacions naturals 9430
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils a l'interior i la perifèria del bosc per tal de reduir el risc d'incendi 9530*
  9340
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural 9530*
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar) 9430*
  9430
  - Manteniment d'un mínim de 5 o 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar) 9530*
  - Manteniment de grans peus de planifolis i altres arbres vells caducifolis Lucanus cervus
  - Manteniment de les formacions mixtes de savina i roure per la seva singularitat 9560*
  - Manteniment de les masses de lligabosc (Lonicera sp) com a principal planta nutrícia Euphydryas aurinia
  - Manteniment dels matollars d’arç blanc i aranyoner, principals plantes nutrícies de l’espècie Eriogaster catax
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de l'hàbitat 9530*
  9430*
  9430
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Foment de la fertilització orgànica 6510
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat 6110*
  7240*
  7220*
  8230
  8130
  8110
  7230
  6430
  6170
  6140
  4060
  4030
  - Ordenació de la càrrega ramadera per minimitzar l’alteració de l’hàbitat, especialment on es denoti problemes greus de regeneració, especialment de plantes productores de fruits 9430*
  9560*
  - Regulació de la implantació o la resembra amb noves espècies herbàcies productives pel bestiar. 6520
  6510
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
  - Establiment de protocols amb les societats de caçadors que permetin evitar interaccions i conflictes potencials entre caçadors i l'ós Ursus arctos
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Construcció d'escales de peixos o altres sistemes per assegurar la continuïtat natural del curs fluvial en preses, canals o altres elements existents, tant en zones amb presència actual com potencial de l’espècie Chondrostoma toxostoma
  Galemys pyrenaicus
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie Chondrostoma toxostoma
  Galemys pyrenaicus
  6430
  9560*
Seguiment ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions Iberolacerta aranica
  Iberolacerta aurelioi
  Iberolacerta bonnali