ES5130004-Baish Aran

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Alpina
Tipologia:
Espais del Pirineu
Àmbit:
terrestre
Superfície del LIC:
12451
Superfície en la regió Alpina:
12451 ha
Superfície ZEPA:
12451

Localització
SENP (2012)
Descripció
L’espai representa molt bé els sistemes naturals de la vessant septentrional pirinenca i el territori català on millor es manifesta el caràcter "pirinenc-atlàntic", amb els components regulars del paisatge atlàntic. Es tracta d'un espai dominat pel bosc, tot i que en la capçalera de la vall de Sant Joan de Toran s’hi situen estanys d’origen glacial molt singulars de l’alta muntanya. La vegetació s'estructura d'acord amb la zonificació altitudinal típica del Pirineu Atlàntic: el bosc mixt caducifoli (Fraxino-Carpinion), les rouredes humides (Quercion robori-petraeae), les fagedes (Fagion sylvaticae), les avetoses (Abieti-Piceion), els bedollars (Rhododendro-Vaccinion) i els prats alpins culminals (Seslerio-Juncetea trifidi). Els boscos de ribera presenten un estrat herbaci molt ric on es troben algunes plantes atlàntiques molt rares a la resta de Catalunya (Equisetum hyemale, Carex remota) que assoleixen aquí la seva màxima esplendor. Pel que fa a la fauna, cal destacar la presència d'espècies exclusives d'aquest espai a Catalunya o quasi exclusives com Lacerta monticola, Coronella austriaca o Coluber viridiflavus o els invertebrats Carabus cristoforii, Orsodacne cerasi. També cal destacar que és l'espai de Catalunya de major importància per a la presència d'ós bru (Ursus arctos).

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
250254
Naut Aran
201.65 ha
250313
Arres
386.87 ha
250450
Bausen
1526.14 ha
250595
Bossòst
1143.29 ha
250637
Canejan
4328.76 ha
251214
Les
2043.41 ha
252430
Vielha e Mijaran
2004.57 ha
252477
Vilamòs
797.82 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
LBM
Montanhes de Les e Bossòst
SJT
Sant Joan de Toran
VMH
Marimanha

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom Presència
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
3110 Aigües estagnants oligotròfiques, molt poc mineralitzades (Littorelletalia uniflorae) segura
42,67 ha
0,34
3240 Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya segura
1,27 ha
0,01
4030 Landes atlàntiques i subatlàntiques seques segura
777,36 ha
6,24
4060 Matollars alpins i boreals segura
985,43 ha
7,91
5120 Formacions muntanyenques de bàlec (Genista balansae subsp. europaea = Cytisus purgans) segura
107,74 ha
0,87
6140 Gespets tancats, silicícoles, dels Pirineus segura
1315,93 ha
10,57
6170 Prats calcícoles alpins i subalpins segura
212,32 ha
1,71
6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea) segura
82,64 ha
0,66
6230* Prats de pèl caní (Nardus stricta), rics florísticament, dels terrenys silicis de la muntanya mitjana atlàntica o subatlàntica segura
709,29 ha
5,7
6410 Herbassars de Molinia coerulea en sòls calcaris torbosos o argil·lollimosos (Molinion caeruleae) segura
2,45 ha
0,02
6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) segura
45,38 ha
0,36
7140 Torberes de transició i torberes tremoladisses puntual
1 localitats
0
7230 Molleres alcalines segura
6,9 ha
0,06
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
75,8 ha
0,61
8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola segura
682,76 ha
5,48
8230 Terraprims silicis amb vegetació pionera (Sedo-Scleranthion) puntual
1 localitats
9120 Fagedes acidòfiles segura
910,17 ha
7,31
9130 Fagedes neutròfiles segura
846,87 ha
6,8
9140 Fagedes subalpines segura
0,01 ha
0
9160 Rouredes de roure pènol i boscos mixtos del Carpinion betuli segura
1303,31 ha
10,47
9180* Boscos de vessants rostos, tarteres o barrancs, del Tilio-Acerion segura
0 ha
0
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
6,61 ha
0,05
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
0,61 ha
0
9430 Boscos de pi negre (Pinus uncinata) sobre substrat silici segura
178 ha
1,43
9430* Boscos de pi negre (Pinus uncinata) sobre substrat calcari segura
19,19 ha
0,15

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1087 Rosalia alpina
1 localitats
1163 Cottus gobio
1,21 km
1249 Iberolacerta aranica
2055,79 ha
1301 Galemys pyrenaicus
19,16 km
1354 Ursus arctos
10623,87 ha

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari probables en el LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1065 Euphydryas aurinia
2 nº UTM10
1074 Eriogaster catax
2 nº UTM10
1078 Callimorpha quadripunctaria
2 nº UTM10
1083 Lucanus cervus
2 nº UTM10
1088 Cerambyx cerdo
1 nº UTM10
1303 Rhinolophus hipposideros
9674,19 ha
1304 Rhinolophus ferrumequinum
8751,2 ha
1305 Rhinolophus euryale
2690,07 ha
1307 Myotis blythii
334,69 ha
1308 Barbastella barbastellus
9557,12 ha
1310 Miniopterus schreibersii
1 nº UTM10
1321 Myotis emarginatus
4581,84 ha
1324 Myotis myotis
1945,82 ha
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Tipus de mesures de conservació aplicables (aquestes mesures han estat determinades per a tota la regió alpina)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. 7230
  6410
  - Avaluació i control de les repercussions sobre l'espècie de la construcció de grans infraestructures o equipaments que comportin alteració del seu hàbitat Ursus arctos
  - Control de vessaments de residus tòxics als rius i rieres Cottus gobio
  - Limitació de la construcció de infraestructures que comportin la destrucció física de l'hàbitat (pistes, abeuradors, dipòsits d'aigua, etc..). 6410
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal Cottus gobio
  Galemys pyrenaicus
  - Regulació de l’extracció de pedra en zones rellevants amb presència d’espècies amenaçades. 8220
  - Regulació estricta dels usos en les àrees amb presència de l'hàbitat. 3110
Redacció de Plans
  - Establiment de plans de mitigació de les fonts de contaminació difusa o directa de les aigües associades a l'hàbitat. 3110
  - Incorporació ens els intruments de planificació dels espais protegits en zona amb presència d'ós, la definició de zones de baixa activitat antròpica Ursus arctos
Recuperació d'espècies amenaçades - millora de l'hàbitat
  - Foment de la presència d’arbres morts, grans o vells (3-10 arbres/ha), a poder ser amb ferides velles, branques gruixudes o escorça amb clivelles que puguin indicar la presència de cavitats Barbastella barbastellus
  - Foment de la presència de fusta morta en peu o a terra o d'arbres decrèpits Rosalia alpina
Gestió d'espècies sobreabundants
  - Regulació de la densitat d’ungulats salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat. 4030
Gestió de formacions vegetals
  - Conservació de les característiques dels boscos adevesats en aquelles unitats amb aquestes característiques a través de gestió silvo-pastoral. 9160
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Augment dels sistemes de depuració i tractament d'aigües al llarg dels trams on és present l'espècie per garantir les condicions fisicoquímiques de l'aigua adients per l'espècie Cottus gobio
  - Establiment de mecanismes per evitar l'aforestació 6230*
  6140
  4030
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Galemys pyrenaicus
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
  - Manteniment dels espais oberts (conreus i pastures), els prats de dall i un paisatge en mosaic en les zones amb presència destacada de l'espècie Myotis myotis
  Eriogaster catax
  Myotis emarginatus
Conservació de sòls
  - Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig i compactació excessiva que puguin ocasionar l'erosió del sòl 6410
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació i regulació dels usos turístics que puguin afectar l'hàbitat (equipaments, senders, etc.) 8220
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada, edificacions amb presència de l'especie) Myotis myotis
  Rhinolophus ferrumequinum
  Myotis emarginatus
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Rhinolophus euryale
  Rhinolophus hipposideros
  - Regulació de l’escalada en zones rellevants amb presència d’espècies amenaçades. 8220
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Consolidació d'ajuts que permetin reagrupar i mantenir els ramats d'ovelles de diferents propietaris guardats en tot moment per pastors i procurar la seva protecció amb gossos de muntanya Ursus arctos
Aprofitament sostenible Forestal
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa Barbastella barbastellus
  Myotis myotis
  Myotis emarginatus
  9130
  9120
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió Galemys pyrenaicus
  - Foment de models silvícoles que promoguin la diversitat estructural a diferents escales, que garanteixin la regeneració i obrin petites clarianes que simulin pertorbacions naturals 9160
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural 9160
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar) 9160
  9130
  9120
  - Manteniment de grans peus de faig i altres arbres vells caducifolis Rosalia alpina
  - Manteniment de les masses de lligabosc (Lonicera sp) com a principal planta nutrícia Euphydryas aurinia
  - Manteniment dels matollars d’arç blanc i aranyoner, principals plantes nutrícies de l’espècie Eriogaster catax
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de l'hàbitat 9160
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat 6230*
  7230
  6410
  6140
  4060
  4030
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
  - Establiment de protocols amb les societats de caçadors que permetin evitar interaccions i conflictes potencials entre caçadors i l'ós Ursus arctos
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Construcció d'escales de peixos o altres sistemes per assegurar la continuïtat natural del curs fluvial en preses, canals o altres elements existents, tant en zones amb presència actual com potencial de l’espècie Cottus gobio
  Galemys pyrenaicus
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie Galemys pyrenaicus
Seguiment ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions Iberolacerta aranica
  Cottus gobio