ES5130006-Estanh de Vielha

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Alpina
Tipologia:
Espais d'aigües continentals
Àmbit:
terrestre
Superfície del LIC:
28,88
Superfície en la regió Alpina:
28.88 ha
Superfície ZEPA:
0

Localització
SENP (2012)
Descripció
Espai constituIt per un estany de petites dimensions orientat al sud i situat sobre sòl esquistós pobre en carbonats. L’estany està envoltat per bosquines d’avetosa (Abies alba), així com prats de pastura i matollars de bàlec (Genistion purgantis). Dins les comunitats aquàtiques i higròfiles que s’hi desenvolupen, viuen algunes plantes aquàtiques força rares, com ara Alopecurus aequalis, Poa supina, Rorippa islandica i, sobretot cal destacar, Luronium natans, que presenta en aquest estany la única població per a l’espècie en tot Catalunya i la Península Ibèrica.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
252430
Vielha e Mijaran
28.88 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
VEH
Estanh de Vielha

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom Presència
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
5120 Formacions muntanyenques de bàlec (Genista balansae subsp. europaea = Cytisus purgans) segura
11,48 ha
39,75

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1354 Ursus arctos
13,64 ha
1831 Luronium natans
11,42 ha

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari probables en el LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1065 Euphydryas aurinia
1 nº UTM10
1303 Rhinolophus hipposideros
28,88 ha
1304 Rhinolophus ferrumequinum
28,88 ha
1308 Barbastella barbastellus
28,88 ha
1321 Myotis emarginatus
28,88 ha
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Tipus de mesures de conservació aplicables (aquestes mesures han estat determinades per a tota la regió alpina)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les repercussions sobre l'espècie de la construcció de grans infraestructures o equipaments que comportin alteració del seu hàbitat Ursus arctos
Redacció de Plans
  - Incorporació ens els intruments de planificació dels espais protegits en zona amb presència d'ós, la definició de zones de baixa activitat antròpica Ursus arctos
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Luronium natans
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Consolidació d'ajuts que permetin reagrupar i mantenir els ramats d'ovelles de diferents propietaris guardats en tot moment per pastors i procurar la seva protecció amb gossos de muntanya Ursus arctos
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat Luronium natans
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
  - Establiment de protocols amb les societats de caçadors que permetin evitar interaccions i conflictes potencials entre caçadors i l'ós Ursus arctos
Seguiment ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions Luronium natans