ES5130007-Riberes de l'Alt Segre

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Alpina
Tipologia:
Espais d'aigües continentals
Àmbit:
terrestre
Superfície del LIC:
216,62
Superfície en la regió Alpina:
179.69 ha
Superfície ZEPA:
0

Localització
SENP (2012)
Descripció
Es tracta d'un espai situat a la plana de la Cerdanya, a uns 1000 metres d’altitud amb una humanització de caràcter tradicionalment rural, fonamentada en l’explotació del bosc i la ramaderia. L'espai comprèn un sistema fluvial que destaca per la seva qualitat de les aigües i el bon estat de conservació del bosc de ribera, amb algunes comunitats vegetals interessants, com ara les vernedes (Alno-Padion) o les salzedes (Salicion-Triandrae-fragilis). Aquestes condicions permeten que s'hi desenvolupi una rica comunitat faunística de característiques mediterrànies però amb presència d'elements d’origen centreeuropeu. Així doncs, s’hi troben extraordinàries poblacions de llúdriga (Lutra lutra) i també hi és present el turó (Mustela putorius), que en nombres reduïts subsisteix en aquesta zona. L’almesquera (Galemys pyrenaicus) també hi fa acte de presència. Pel que fa als peixos, destaca la presència d’una espècie de caire mediterrani, la madrilla (Chondrostoma toxostoma).

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
170242
Bolvir
34.73 ha
170617
Das
8.22 ha
170694
Fontanals de Cerdanya
28.23 ha
170789
Ger
34.51 ha
170849
Isòvol
35.52 ha
250518
Bellver de Cerdanya
44.51 ha
251399
Montellà i Martinet
5.81 ha
251752
Prats i Sansor
10.28 ha
251790
Prullans
14.8 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
SIP
Riberes de l'Alt Segre

Figures de protecció especial que inclou
Reserva Natural Parcial de Segre-Isòvol
Reserva Natural Parcial de Segre-Prullans

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom Presència
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) segura
14,82 ha
6,84
3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) segura
0 ha
0
6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) segura
0,83 ha
0,38
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
86,73 ha
40,04
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
0,88 ha
0,41

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1126 Chondrostoma toxostoma
1 nº UTM10
1301 Galemys pyrenaicus
0,04 km
1303 Rhinolophus hipposideros
179,69 ha
1304 Rhinolophus ferrumequinum
2,27 ha
1305 Rhinolophus euryale
4,54 ha
1308 Barbastella barbastellus
4,09 ha
1310 Miniopterus schreibersii
1 nº UTM10
1355 Lutra lutra
8,96 km

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari probables en el LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1075 Graellsia isabelae
0,91 ha
1078 Callimorpha quadripunctaria
1 nº UTM10
1083 Lucanus cervus
1 nº UTM10
1321 Myotis emarginatus
38,73 ha
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Tipus de mesures de conservació aplicables (aquestes mesures han estat determinades per a tota la regió alpina)

Gestió preventiva
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal Lutra lutra
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. 91E0*
  3260
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat. 91E0*
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que puguin modificar la llera i el cabal del riu en trams fluvials amb presència actual de l’element. 3260
Vigilància
  - Control, vigilància i sanció dels usos inadequats que es desenvolupen en el domini públic hidràulic, on es localitzen la majoria d'enclavaments d'aquest hàbitat. 91E0*
Redacció de Plans
  - Redacció d'un pla d'ordenació de les activitats i usos recreatius fluvials en els trams amb presència de l’hàbitat. 3260
Recuperació d'espècies amenaçades - eliminació de riscos
  - Correció de punts negres d'atropellament de l'espècie Lutra lutra
Control d'espècies exòtiques
  - Control d’espècies invasores vegetals propiciant la seva eradicació en les zones amb presència de l'hàbitat on es detectin 91E0*
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients 91E0*
  3260
Regulació de l'ús públic
  - Avaluació de les repercussions i regulació, si s'escau, de les activitats i usos recreatius en els trams de riu rellevants per a l'espècie Lutra lutra
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Millora de la definició i implantació d'ajudes agroambientals pel manteniment en superfície i en qualitat (dinàmica adequada) d'aquest hàbitat. 6510
Aprofitament sostenible Forestal
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió Lutra lutra
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Foment de la fertilització orgànica 6510
  - Regulació de la implantació o la resembra amb noves espècies herbàcies productives pel bestiar. 6510