ES5130010-Serra de Boumort- Collegats

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Alpina
Tipologia:
Espais del Prepirineu
Àmbit:
terrestre
Superfície del LIC:
18414,77
Superfície en la regió Alpina:
11634.52 ha
Superfície ZEPA:
18414,77

Localització
SENP (2012)
Descripció
En aquest espai es troben representats gran part dels paisatges propis del Prepirineu central, amb alguns elements pirinencs que han penetrat fins als nivells culminals d’aquest territori (Cap del Boumort, 2.076 m). En la seva vessant sud es produeix una major penetració dels paisatges mediterranis i submediterranis. Constitueix el límit meridional de distribució d'alguns elements de la flora i fauna d'alta muntanya. Les pinedes de pinassa i de pi roig (Quercion pubescenti-petraea, Deschampsio-Pinion,...) hi ocupen una gran extensió, apareixen puntualment en algunes obagues, les pinedes boreals de pi roig amb boixerola (Arctostaphylo-Pinetum catalaunicae). Cal destacar la penetració de l’element boreoalpí als nivells culminals de la serra com, per exemple, les pinedes subalpines de pi negre amb seslèria (Pulsatillo-Pinetum uncinatae), amb l'única localitat del Prepirineu central. Als nivells culminals, cal destacar també la presència d’alguns elements de la muntanya mediterrània (Genistion lobelii,...) La flora és especialment diversa i molt rica en espècies rares, en ser un dels límits meridionals de distribució dels oròfits alpins i pirinencs (Narcissus alpestris, Pulsatilla alpina, Thymelaea nivalis, Denthawia tenuifolia, Aquilegia pyrenaica,...). Cal destacar les comunitats vegetals rupícoles de les parets calcàries del congost de Collegats. Aquesta riquesa i diversitat d'ambients també es tradueix en una variada comunitat faunística. Destaca la presència de gran varietat d'espècies de grans rapinyaires, essent l'espai de major interès per aquest grup. També és de destacar la presència de moltes espècies pròpies de l'alta muntanya, que hi troben sovint el seu límit meridional de distribució entre les quals, el gall fer (Tetrao urogallus), el mussol pirinenc (Aegolius funereus), la perdiu xerra (Perdix perdix), el picot negre (Dryocopus martius) o el pela-roques (Tichodroma muraria).

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
250019
Abella de la Conca
3873.85 ha
250390
Baix Pallars
3257.71 ha
250616
Cabó
829.97 ha
250772
Coll de Nargó
1243.92 ha
251155
Isona i Conca Dellà
1055.04 ha
251615
Conca de Dalt
6368.04 ha
251713
la Pobla de Segur
1770.42 ha
252022
Senterada
0.06 ha
259062
les Valls d'Aguilar
15.72 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
BOU
Serra de Boumort
CLG
Collegats-Queralt
CRS
Serra de Carreu-Sant Corneli

Figures de protecció especial que inclou
Reserva natural parcial de Noguera Pallaresa-Collegats

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom Presència
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
4060 Matollars alpins i boreals segura
42,47 ha
0,23
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos segura
1461,54 ha
7,94
5210 Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no dunars segura
65,93 ha
0,36
6170 Prats calcícoles alpins i subalpins segura
9,14 ha
0,05
6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea) segura
548,07 ha
2,98
6410 Herbassars de Molinia coerulea en sòls calcaris torbosos o argil·lollimosos (Molinion caeruleae) segura
0,86 ha
0
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion segura
0 ha
0
8120 Tarteres calcàries dels indrets frescals de muntanya puntual
0 ha
0
8130 Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila segura
79,89 ha
0,43
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
573,26 ha
3,11
8310 Coves no explotades pel turisme segura
9180* Boscos de vessants rostos, tarteres o barrancs, del Tilio-Acerion segura
2,78 ha
0,02
9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) segura
8,02 ha
0,04
9340 Alzinars i carrascars segura
752,67 ha
4,09
9430* Boscos de pi negre (Pinus uncinata) sobre substrat calcari segura
719,8 ha
3,91
9530* Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) segura
756,07 ha
4,11

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1075 Graellsia isabelae
3230,31 ha
1083 Lucanus cervus
1 nº UTM10
1092 Austropotamobius pallipes
12,65 km
1126 Chondrostoma toxostoma
3 nº UTM10
1304 Rhinolophus ferrumequinum
11604,31 ha
1310 Miniopterus schreibersii
1 nº UTM10
1355 Lutra lutra
13,48 km

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari probables en el LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1303 Rhinolophus hipposideros
11634,52 ha
1305 Rhinolophus euryale
900,76 ha
1308 Barbastella barbastellus
11503,01 ha
1321 Myotis emarginatus
5758,05 ha
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Tipus de mesures de conservació aplicables (aquestes mesures han estat determinades per a tota la regió alpina)

Gestió preventiva
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal Chondrostoma toxostoma
  Austropotamobius pallipes
  - Regulació de l’extracció de pedra en zones rellevants amb presència d’espècies amenaçades. 8210
Adquisició de drets d'aprofitament
  - Compra o adquisició de drets de tala de petits rodals madurs amb evolució natural 9430*
  - Compra o adquisició de drets de tala de petits rodals madurs amb evolució natural 9240
Recuperació d'espècies amenaçades - millora de l'hàbitat
  - Foment de la presència d’arbres morts, grans o vells (3-10 arbres/ha), a poder ser amb ferides velles, branques gruixudes o escorça amb clivelles que puguin indicar la presència de cavitats Barbastella barbastellus
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Austropotamobius pallipes
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació puntual de poblacions de crancs de riu exòtics en zones amb presència de cranc autòcton i en zones properes Austropotamobius pallipes
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Chondrostoma toxostoma
  Austropotamobius pallipes
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
  - Manteniment dels espais oberts (conreus i pastures), els prats de dall i un paisatge en mosaic en les zones amb presència destacada de l'espècie Myotis emarginatus
Restauració d'àrees degradades
  - Restauració de les coves degradades a causa de l'abocament de residus. 8310
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació i regulació dels usos turístics que puguin afectar l'hàbitat (equipaments, senders, etc.) 8120
  8210
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada, edificacions amb presència de l'especie) Rhinolophus ferrumequinum
  Myotis emarginatus
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Rhinolophus hipposideros
  - Regulació de l’escalada en zones rellevants amb presència d’espècies amenaçades. 8210
  - Regulació de la presència humana en les coves. 8310
Aprofitament sostenible Forestal
  - Creació de zones forestades madures, d'edats irregulars, que garanteixin un equilibri entre les diferents classes d'edat i amb grans diàmetres, amb separació vertical de les copes dels arbres amb els estrats inferiors per augmentar la resiliència del 9530*
  - Foment de la diversitat estructural de les masses a diferents escales, aplicant diferents tècniques de gestió que emulin el règim natural de perturbacions quant a obertura de clarianes de diferents mides per la regeneració natural 9430*
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa Barbastella barbastellus
  Myotis emarginatus
  9340
  9240
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils a l'interior i la perifèria del bosc per tal de reduir el risc d'incendi 9530*
  9340
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural 9530*
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar) 9430*
  9240
  - Manteniment d'un mínim de 5 o 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar) 9530*
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de l'hàbitat 9530*
  9430*
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat 8120
  - Ordenació de la càrrega ramadera per minimitzar l’alteració de l’hàbitat, especialment on es denoti problemes greus de regeneració, especialment de plantes productores de fruits 9430*
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Construcció d'escales de peixos o altres sistemes per assegurar la continuïtat natural del curs fluvial en preses, canals o altres elements existents, tant en zones amb presència actual com potencial de l’espècie Chondrostoma toxostoma
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie Chondrostoma toxostoma