ES5130010-Serra de Boumort- Collegats

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Meditèrrania
Tipologia:
Espais del Prepirineu
Àmbit:
terrestre
Superfície del LIC:
18414,77
Superfície en la regió Mediterrania:
6780.25 ha
Superfície ZEPA:
18414,77

Localització
SENP (2012)
Descripció
En aquest espai es troben representats gran part dels paisatges propis del Prepirineu central, amb alguns elements pirinencs que han penetrat fins als nivells culminals d’aquest territori (Cap del Boumort, 2.076 m). En la seva vessant sud es produeix una major penetració dels paisatges mediterranis i submediterranis. Constitueix el límit meridional de distribució d'alguns elements de la flora i fauna d'alta muntanya. Les pinedes de pinassa i de pi roig (Quercion pubescenti-petraea, Deschampsio-Pinion,...) hi ocupen una gran extensió, apareixen puntualment en algunes obagues, les pinedes boreals de pi roig amb boixerola (Arctostaphylo-Pinetum catalaunicae). Cal destacar la penetració de l’element boreoalpí als nivells culminals de la serra com, per exemple, les pinedes subalpines de pi negre amb seslèria (Pulsatillo-Pinetum uncinatae), amb l'única localitat del Prepirineu central. Als nivells culminals, cal destacar també la presència d’alguns elements de la muntanya mediterrània (Genistion lobelii,...) La flora és especialment diversa i molt rica en espècies rares, en ser un dels límits meridionals de distribució dels oròfits alpins i pirinencs (Narcissus alpestris, Pulsatilla alpina, Thymelaea nivalis, Denthawia tenuifolia, Aquilegia pyrenaica,...). Cal destacar les comunitats vegetals rupícoles de les parets calcàries del congost de Collegats. Aquesta riquesa i diversitat d'ambients també es tradueix en una variada comunitat faunística. Destaca la presència de gran varietat d'espècies de grans rapinyaires, essent l'espai de major interès per aquest grup. També és de destacar la presència de moltes espècies pròpies de l'alta muntanya, que hi troben sovint el seu límit meridional de distribució entre les quals, el gall fer (Tetrao urogallus), el mussol pirinenc (Aegolius funereus), la perdiu xerra (Perdix perdix), el picot negre (Dryocopus martius) o el pela-roques (Tichodroma muraria).

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
250019
Abella de la Conca
3873.85 ha
250390
Baix Pallars
3257.71 ha
250616
Cabó
829.97 ha
250772
Coll de Nargó
1243.92 ha
251155
Isona i Conca Dellà
1055.04 ha
251615
Conca de Dalt
6368.04 ha
251713
la Pobla de Segur
1770.42 ha
252022
Senterada
0.06 ha
259062
les Valls d'Aguilar
15.72 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
BOU
Serra de Boumort
CLG
Collegats-Queralt
CRS
Serra de Carreu-Sant Corneli

Figures de protecció especial que inclou
Reserva Natural Parcial de Noguera Pallaresa-Collegats

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom Presència
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
3240 Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya segura
3250 Rius mediterranis amb vegetació del Glaucion flavi segura
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) pendent confirmació
3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) segura
4090 Matollars xerocàntics endèmics oromediterranis segura
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos segura
1461,54 ha
7,94
5210 Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no dunars segura
65,93 ha
0,36
6110* Prats calcàris o basòfils d'Alysso-Sedion albi (*) pendent confirmació
6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea) segura
548,07 ha
2,98
6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) segura
6410 Herbassars de Molinia coerulea en sòls calcaris torbosos o argil·lollimosos (Molinion caeruleae) segura
0,86 ha
0
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion segura
0 ha
0
6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya segura
6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) segura
7220* Fonts petrificants amb formació de travertí (Cratoneurion commutati) segura
7230 Molleres alcalines pendent confirmació
8130 Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila segura
79,89 ha
0,43
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
573,26 ha
3,11
8310 Coves no explotades pel turisme pendent confirmació
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) segura
8,02 ha
0,04
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
9340 Alzinars i carrascars segura
752,67 ha
4,09
9530* Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) segura
756,07 ha
4,11

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1075 Graellsia isabelae
2457,05 ha
1083 Lucanus cervus
1 nº UTM10
1092 Austropotamobius pallipes
6,56 km
1126 Chondrostoma toxostoma
4 nº UTM10
1304 Rhinolophus ferrumequinum
6780,26 ha
1310 Miniopterus schreibersii
2 nº UTM10
1355 Lutra lutra
13,48 km

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari probables en el LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1303 Rhinolophus hipposideros
6780,26 ha
1305 Rhinolophus euryale
5714,17 ha
1308 Barbastella barbastellus
6077,96 ha
1321 Myotis emarginatus
6753,56 ha
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Tipus de mesures de conservació aplicables (aquestes mesures han estat determinades per a tota la regió alpina)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. Austropotamobius pallipes
  7220*
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Austropotamobius pallipes
  Lutra lutra
  - Protecció íntegra de les coves d'alt valor natural i geològic. 8310
  - Regulació de l’extracció de pedra en zones rellevants amb presència d’espècies amenaçades. 8210
Adquisició de drets d'aprofitament
  - Compra o adquisició de drets de tala de petits rodals madurs, deixant-los en evolució natural. 9530*
Recuperació d'espècies amenaçades - eliminació de riscos
  - Correció de punts negres d'atropellament de l'espècie Lutra lutra
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Austropotamobius pallipes
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació puntual de poblacions de crancs de riu exòtics en zones amb presència de cranc autòcton i en zones properes Austropotamobius pallipes
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Establiment de mecanismes adients per frenar l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat. 5110
  5210
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Austropotamobius pallipes
  7220*
Conservació de processos - geològics
  - Regulació i control d'aquelles activitats que puguin generar una alteració del sistema exo-endocàrstic (extracció o alteració del curs d'aigua subterrània, etc.). 8310
Regulació de l'ús públic
  - Avaluació de les repercussions i ordenació, si s'escau, de les activitats i usos recreatius en els trams de riu rellevants per a l'espècie Lutra lutra
  - Ordenació dels usos turístics que puguin afectar l'hàbitat (equipaments, senders, etc.). 8210
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Miniopterus schreibersii
  - Regulació de l’escalada en zones rellevants de l'hàbitat amb presència d’espècies amenaçades. 8210
  - Regulació de la presència humana a les coves. 8310
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial 9240
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 9340
  - Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 9340
  - Creació de zones forestades més madures, que garanteixin un equilibri entre les diferents classes d'edat, amb grans diàmetres i amb separació vertical de les copes dels arbres amb els estrats inferiors. 9530*
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa 9240
  9340
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió Lutra lutra
  - Foment de la presència d'altres espècies d'arbres caducifolis en l'estrat arbori de les masses. 9530*
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 9340
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural. 9240
  9340
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar) 9240
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar). 9530*
  - Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis 9340
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9240
  9340
  9530*
  - Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l'hàbitat. 9340
  - Regular els aprofitaments forestals (tallades de grans peus o d'extenses masses de boix). 5110
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 9340
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat. 7220*
  - Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 9340
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie 5110
  5210
Prevenció i lluita contra incendis
  - Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals. 9530*