ES5130019-Estany de Montcortès

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Alpina
Tipologia:
Espais d'aigües continentals
Àmbit:
terrestre
Superfície del LIC:
45,01
Superfície en la regió Alpina:
23.32 ha
Superfície ZEPA:
0

Localització
SENP (2012)
Descripció
Llac d'origen càrstic de gran interès científic i paisatgístic, de característiques úniques, ja que és un dels grans llacs càrstics de Catalunya. La seva situació geogràfica a una altitud de 1000 m determina la seva elevat interès biològic. Es troben ben representades les comunitats radicants d’aigua dolça eutròfiques (Potamogetonion) i les comunitats aigualoses i palustres (Phragmition. Magnocaricion, …) que formen masses de vegetació helofítica al voltant de l’estany. Els seus poblaments vegetals destaquen per la gran diversitat d’espècies carofícies que hi viuen. Respecte a la fauna cal destacar la bona població de cranc de riu (Austropotamobius pallipes) que hi és present. D’altra banda s’hi troben invertebrats d’alt valor, com el gasteròpode Limnea stagnalis.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
250390
Baix Pallars
45.01 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
MTC
Estany de Montcortès

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom Presència
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
3140 Aigües oligomesotròfiques calcàries amb vegetació bèntica de Chara spp. segura
3,69 ha
8,2
3150 Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments submersos d'espigues d'aigua (Potamion) segura
1,23 ha
2,73
6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea) segura
2,91 ha
6,47
6410 Herbassars de Molinia coerulea en sòls calcaris torbosos o argil·lollimosos (Molinion caeruleae) puntual
0 ha
0
7210* Aiguamolls calcaris amb mansega (Cladium mariscus) puntual
1 localitats
0

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1092 Austropotamobius pallipes
0,89 km
1355 Lutra lutra
0,51 km

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari probables en el LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1126 Chondrostoma toxostoma
1 nº UTM10
1303 Rhinolophus hipposideros
23,32 ha
1304 Rhinolophus ferrumequinum
23,32 ha
1305 Rhinolophus euryale
23,22 ha
1308 Barbastella barbastellus
23,32 ha
1310 Miniopterus schreibersii
1 nº UTM10
1321 Myotis emarginatus
23,32 ha
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Tipus de mesures de conservació aplicables (aquestes mesures han estat determinades per a tota la regió alpina)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. 6410
  7210*
  - Control dels abocaments agraris i/o urbans per tal de disminuir les elevades taxes de nutrients 7210*
  - Limitació de la construcció de infraestructures que comportin la destrucció física de l'hàbitat (pistes, abeuradors, dipòsits d'aigua, etc..). 6410
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal Austropotamobius pallipes
  - Prohibició de plantacions arbòries higròfiles a les àrees amb presència de l’hàbitat. 7210*
Redacció de Plans
  - Establiment de plans de mitigació de les fonts de contaminació difusa o directa de les aigües associades a l'hàbitat. 3140
  3150
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Austropotamobius pallipes
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació puntual de poblacions de crancs de riu exòtics en zones amb presència de cranc autòcton i en zones properes Austropotamobius pallipes
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Establiment de mecanismes per evitar l'aforestació 6210
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Austropotamobius pallipes
Restauració d'àrees degradades
  - Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat en base a una identificació i valoració de l'estat de conservació. 3150
Conservació de sòls
  - Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig i compactació excessiva que puguin ocasionar l'erosió del sòl 6410
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat 6410
  6210
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
  - Coordinació amb els agents locals per evitar nous usos que puguin afectar les masses d'aigua associades a l'hàbitat. 3140
  3150
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie 6210