ES5130019-Estany de Montcortès

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Meditèrrania
Tipologia:
Espais d'aigües continentals
Àmbit:
terrestre
Superfície del LIC:
45,01
Superfície en la regió Mediterrania:
21.69 ha
Superfície ZEPA:
0

Localització
SENP (2012)
Descripció
Llac d'origen càrstic de gran interès científic i paisatgístic, de característiques úniques, ja que és un dels grans llacs càrstics de Catalunya. La seva situació geogràfica a una altitud de 1000 m determina la seva elevat interès biològic. Es troben ben representades les comunitats radicants d’aigua dolça eutròfiques (Potamogetonion) i les comunitats aigualoses i palustres (Phragmition. Magnocaricion, …) que formen masses de vegetació helofítica al voltant de l’estany. Els seus poblaments vegetals destaquen per la gran diversitat d’espècies carofícies que hi viuen. Respecte a la fauna cal destacar la bona població de cranc de riu (Austropotamobius pallipes) que hi és present. D’altra banda s’hi troben invertebrats d’alt valor, com el gasteròpode Limnea stagnalis.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
250390
Baix Pallars
45.01 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
MTC
Estany de Montcortès

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom Presència
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
3140 Aigües oligomesotròfiques calcàries amb vegetació bèntica de Chara spp. segura
3,69 ha
8,2
3150 Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments submersos d'espigues d'aigua (Potamion) segura
1,23 ha
2,73
6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea) segura
2,91 ha
6,47
6410 Herbassars de Molinia coerulea en sòls calcaris torbosos o argil·lollimosos (Molinion caeruleae) segura
0 ha
0
7210* Aiguamolls calcaris amb mansega (Cladium mariscus) segura
1 localitats
0
9340 Alzinars i carrascars segura

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1092 Austropotamobius pallipes
0,51 km
1355 Lutra lutra
0,51 km

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari probables en el LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1303 Rhinolophus hipposideros
21,69 ha
1304 Rhinolophus ferrumequinum
21,69 ha
1305 Rhinolophus euryale
21,69 ha
1308 Barbastella barbastellus
21,69 ha
1310 Miniopterus schreibersii
1 nº UTM10
1321 Myotis emarginatus
21,69 ha
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Tipus de mesures de conservació aplicables (aquestes mesures han estat determinades per a tota la regió alpina)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. Austropotamobius pallipes
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Austropotamobius pallipes
  Lutra lutra
Redacció de Plans
  - Establiment de plans de mitigació de les fonts de contaminació difusa o directa de les aigües associades a l'hàbitat. 3150
Recuperació d'espècies amenaçades - eliminació de riscos
  - Correció de punts negres d'atropellament de l'espècie Lutra lutra
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Austropotamobius pallipes
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació puntual de poblacions de crancs de riu exòtics en zones amb presència de cranc autòcton i en zones properes Austropotamobius pallipes
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Austropotamobius pallipes
  3150
  - Preservació dels hidroperíodes naturals dels sistemes lèntics als quals està associat l'hàbitat. 3150
Restauració d'àrees degradades
  - Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat en base a una identificació i valoració de l'estat de conservació. 3150
Regulació de l'ús públic
  - Avaluació de les repercussions i ordenació, si s'escau, de les activitats i usos recreatius en els trams de riu rellevants per a l'espècie Lutra lutra
Aprofitament sostenible Forestal
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió Lutra lutra
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat. 6210
  - Regulació de la implantació o la resembra amb noves espècies herbàcies productives pel bestiar. 6210
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
  - Coordinació amb els agents locals per evitar nous usos que puguin afectar les masses d'aigua associades a l'hàbitat. 3150
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie 6210