ES5130023-Beneïdor

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Alpina
Tipologia:
Espais del Pirineu
Àmbit:
terrestre
Superfície del LIC:
416,33
Superfície en la regió Alpina:
416.33 ha
Superfície ZEPA:
416,33

Localització
SENP (2012)
Descripció
Espai situat a la solana de la comarca de l'Alt Urgell, molt pròxim al fons de la vall. La seva ubicació correspon a la part baixa del vessant d’una vall pirenaica. En aquestes parts baixes on el clima, amb un marcat tarannà continental, té un important component mediterrani, que permet a aquestes zones la presència de sistemes naturals y espècies clarament mediterranis, que penetren d’aquesta manera al territori alpí. Aquests hàbitats mediterranis arriben a la regió alpina a través del fons de les valls, originant en algunes zones microambients molt particulars, variats i singulars, que són biogeogràficament significatius. Aquest espai és també important per contenir algunes espècies destacades, com ara el trencalòs.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
250306
el Pont de Bar
245.85 ha
250328
Arsèguel
0 ha
250886
Estamariu
153.01 ha
252398
les Valls de Valira
17.47 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
BEN
Beneïdor

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom Presència
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea) segura
2,32 ha
0,56
6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) segura
3,73 ha
0,9
9340 Alzinars i carrascars segura
188,84 ha
45,36
9530* Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) segura
32,13 ha
7,72

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1303 Rhinolophus hipposideros
416,33 ha
1305 Rhinolophus euryale
327,38 ha
1310 Miniopterus schreibersii
1 nº UTM10
1321 Myotis emarginatus
416,33 ha

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari probables en el LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1088 Cerambyx cerdo
1 nº UTM10
1126 Chondrostoma toxostoma
2 nº UTM10
1304 Rhinolophus ferrumequinum
416,33 ha
1308 Barbastella barbastellus
416,33 ha
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Tipus de mesures de conservació aplicables (aquestes mesures han estat determinades per a tota la regió alpina)