ES5130034-Riu Garona

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Alpina
Tipologia:
Espais d'aigües continentals
Àmbit:
terrestre
Superfície del LIC:
212,4
Superfície en la regió Alpina:
212.4 ha
Superfície ZEPA:
0

Localització
SENP (2012)
Descripció
Únic riu present a Catalunya de règim atlàntic. És el riu que configura la vall d'Aran d'Est a Oest i presenta un bosc de ribera no massa ben desenvolupat. Destaca, sobretot, per la presència d'una espècie de peix, propiament centreeuropea, com és el cavilat (Cottus gobio).

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
250254
Naut Aran
45.96 ha
250313
Arres
8.72 ha
250450
Bausen
10.87 ha
250576
es Bórdes
30.86 ha
250595
Bossòst
24.15 ha
250637
Canejan
15.19 ha
251214
Les
15.35 ha
252430
Vielha e Mijaran
51.79 ha
252477
Vilamòs
9.51 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
GAR
Arribèra deth Garona

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom Presència
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
3240 Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya segura
57,06 ha
26,86
4030 Landes atlàntiques i subatlàntiques seques segura
0,01 ha
0
6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea) segura
0,13 ha
0,06
6410 Herbassars de Molinia coerulea en sòls calcaris torbosos o argil·lollimosos (Molinion caeruleae) segura
0,08 ha
0,04
6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya puntual
1 localitats
6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) segura
49,35 ha
23,23
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
0,03 ha
0,01
8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola segura
0,16 ha
0,08
9160 Rouredes de roure pènol i boscos mixtos del Carpinion betuli segura
37,36 ha
17,59
9180* Boscos de vessants rostos, tarteres o barrancs, del Tilio-Acerion segura
1,8 ha
0,85
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
7,65 ha
3,6
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
12,76 ha
6,01

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1092 Austropotamobius pallipes
0,01 km
1163 Cottus gobio
30,73 km
1301 Galemys pyrenaicus
17,45 km
1354 Ursus arctos
4,74 ha

Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari probables en el LIC
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1065 Euphydryas aurinia
2 nº UTM10
1074 Eriogaster catax
1 nº UTM10
1075 Graellsia isabelae
19,96 ha
1078 Callimorpha quadripunctaria
2 nº UTM10
1083 Lucanus cervus
2 nº UTM10
1088 Cerambyx cerdo
1 nº UTM10
1126 Chondrostoma toxostoma
1 nº UTM10
1303 Rhinolophus hipposideros
203,76 ha
1304 Rhinolophus ferrumequinum
193,81 ha
1305 Rhinolophus euryale
118,38 ha
1307 Myotis blythii
28,09 ha
1308 Barbastella barbastellus
212,4 ha
1310 Miniopterus schreibersii
1 nº UTM10
1321 Myotis emarginatus
190,68 ha
1324 Myotis myotis
132,68 ha
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Tipus de mesures de conservació aplicables (aquestes mesures han estat determinades per a tota la regió alpina)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les repercussions sobre l'espècie de la construcció de grans infraestructures o equipaments que comportin alteració del seu hàbitat Ursus arctos
  - Control de vessaments de residus tòxics als rius i rieres Cottus gobio
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal Cottus gobio
  Galemys pyrenaicus
  Austropotamobius pallipes
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. 92A0
  3240
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat. 3240
Vigilància
  - Control, vigilància i sanció dels usos inadequats que es desenvolupen en el domini públic hidràulic, on es localitzen la majoria d'enclavaments d'aquest hàbitat. 92A0
Redacció de Plans
  - Incorporació ens els intruments de planificació dels espais protegits en zona amb presència d'ós, la definició de zones de baixa activitat antròpica Ursus arctos
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Austropotamobius pallipes
Control d'espècies exòtiques
  - Control d’espècies invasores vegetals propiciant la seva eradicació en les zones amb presència de l'hàbitat on es detectin 92A0
  - Control i eradicació puntual de poblacions de crancs de riu exòtics en zones amb presència de cranc autòcton i en zones properes Austropotamobius pallipes
Gestió de formacions vegetals
  - Conservació de les característiques dels boscos adevesats en aquelles unitats amb aquestes característiques a través de gestió silvo-pastoral. 9160
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Augment dels sistemes de depuració i tractament d'aigües al llarg dels trams on és present l'espècie per garantir les condicions fisicoquímiques de l'aigua adients per l'espècie Cottus gobio
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Galemys pyrenaicus
  Austropotamobius pallipes
  92A0
  3240
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
  - Manteniment dels espais oberts (conreus i pastures), els prats de dall i un paisatge en mosaic en les zones amb presència destacada de l'espècie Eriogaster catax
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Consolidació d'ajuts que permetin reagrupar i mantenir els ramats d'ovelles de diferents propietaris guardats en tot moment per pastors i procurar la seva protecció amb gossos de muntanya Ursus arctos
  - Millora de la definició i implantació d'ajudes agroambientals pel manteniment en superfície i en qualitat (dinàmica adequada) d'aquest hàbitat. 6510
Aprofitament sostenible Forestal
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió Galemys pyrenaicus
  - Foment de models silvícoles que promoguin la diversitat estructural a diferents escales, que garanteixin la regeneració i obrin petites clarianes que simulin pertorbacions naturals 9160
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural 9160
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar) 9160
  - Manteniment de les masses de lligabosc (Lonicera sp) com a principal planta nutrícia Euphydryas aurinia
  - Manteniment dels matollars d’arç blanc i aranyoner, principals plantes nutrícies de l’espècie Eriogaster catax
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de l'hàbitat 9160
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Foment de la fertilització orgànica 6510
  - Regulació de la implantació o la resembra amb noves espècies herbàcies productives pel bestiar. 6510
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
  - Establiment de protocols amb les societats de caçadors que permetin evitar interaccions i conflictes potencials entre caçadors i l'ós Ursus arctos
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Construcció d'escales de peixos o altres sistemes per assegurar la continuïtat natural del curs fluvial en preses, canals o altres elements existents, tant en zones amb presència actual com potencial de l’espècie Cottus gobio
  Galemys pyrenaicus
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie Galemys pyrenaicus
Seguiment ecològic
  - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions Cottus gobio