Austropotamobius pallipes (Austropotamobius pallipes)

Cranc de riu

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

El cranc de riu és de color marró-oliva amb pinces més pàlides (pallipes, significa "potes pàlides"). Pot arribar a fer 12 cm de llarg. Viu en rius i llacs entre 8,5 i 22 °C. Mascle i femella s'acoplen abans de la hibernació. La femella pon entre 40 i 80 ous que protegeix amb el seu cos fins que eclosionen a la primavera. Aquest artròpode pot arribar a viure uns 10 anys.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Superfície ocupada per l'espècie a la regió Alpina
Superfície / longitud / nº UTM10
% respecte el total de la regió Alpina
% en espais Natura 2000
% respecte el total de Catalunya
64,82 km
1,86
47,36
6,15
64,82 km
1,86
47,36
6,15

Estima de la població de l'especie
Estima:
Indeterminada
Any de l'estima:
Àmbit:
Font:
Gázquez-Prat & Olmo-Vidal (2005)
Qualitat de les dades:
Pobra
Observacions:

Distribució
De distribució àmplia a Catalunya, però molt localitzada a la regió alpina. Sobretot es troba en rieres petites i torrents poc alterats dels Prepirineus.
Font: SBiPA (2013)
Representativitat de l'espècie en la regió Alpina dels espais de Natura 2000
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Alpina
Catalunya
ES5120019 - Riberes de l'Alt Ter segura
0,02 km
0,05
0,03
0
ES5120024 - Montgrony segura
1,53 km
2,12
2,36
0,15
ES5130003 - Alt Pallars segura
0,96 km
0,05
1,48
0,09
ES5130005 - Era Artiga de Lin - Eth Portillon segura
3,73 km
1,84
5,75
0,35
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats segura
12,65 km
2,74
19,52
1,2
ES5130012 - Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs segura
4 km
0,92
6,17
0,38
ES5130019 - Estany de Montcortès segura
0,89 km
79,46
1,37
0,08
ES5130026 - Serra de Prada-Castellàs segura
6,61 km
5,86
10,2
0,63
ES5130029 - Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora segura
0,3 km
0,15
0,46
0,03
ES5130034 - Riu Garona segura
0,01 km
0,03
0,02
0
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estat de conservació
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta En Perill d'Extinció
Catalunya
DMAH (2009)
Bases para la conservación de las EIC de España Dolent
Espanya
VVAA (2010)
R.D.139/2011 Vulnerable
Espanya
MARM (2011)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)
IUCN Red List of Threatened Species En Perill d'Extinció
Mundial
IUCN (2011)

Principals causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
A11
Activitats agrícoles no esmentades anteriorment
C01.01
Extracció d'arena i grava
Alonso (2010)
F02.03
Transmissió de malalties i augment de peixos depredadors.
Alonso (2010)
F03.02
Captura i apropiació d'animals (terrestres)
F03.02.03
Trampeig, ús de verins, caça furtiva
Alonso (2010)
G01.01.02
Esports d’aventura aquàtics en rius.
Alonso (2010)
H01
Contaminació d'aigües superficials (d'aigua dolça, marina i salobre)
Alonso (2010)
I01
Espècies invasores i espècies al·lòctones de plantes i animals - Cranc roig americà (Procambarus clarkii) i cranc senyal (Pacifastacus leniusculus).
Alonso (2010)
J02.03
Canalització i desviaments d'aigua
J02.05
Reducció dels cabals dels rius.
J02.10
Gestió de la vegetació aquàtica o riberenca amb el propòsit de drenatge - Destrucció de l'hàbitat de ribera.
Alonso (2010)
K03.04
Depredació massiva per visó americà i peixos que han estat introduits per la pràctica de la pesca esportiva.
K04.03
Afanomicosis.
Alonso (2010)
M01.02
Forts períodes de sequera.
Alonso (2010)

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Disminueix
Periode estudiat:
2001-2005
Qualitat de les dades:
Bona
Font:
Gázquez-Prat & Olmo-Vidal (2005)
Observacions
nº de poblacions al 2001: 67; nº de poblacions al 2005: 37. També hi ha dades del P.N. de l’Albera de referències. "Benejam (2007). Estudi de seguiment de l’estat de conservació del cranc de riu autòcton (Austropotamobius pallipes) al PNIN de l’Albera"
 
Espanya
Tendència:
Estable
Periode estudiat:
2000-2010
Qualitat de les dades:
Bona
Font:
Alonso (2010)
Observacions
Informació a nivell estatal. Els autors justifiquen aquesta tendència argumentant que a la regió alpina no hi ha cranc americà.
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Augmentar un 10% la distribució coneguda
Estat de conservació favorable:
71 km
SECUNDARIS
-
Assegurar uns nivells poblacionals òptims (densitat i estructura d'edats) a les millors zones
-
Mantenir i conservar l’estructura de l’hàbitat on viu i la seva dinàmica ecològica

Mesures de conservació
Gestió preventiva
P - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal
Vigilància
- Augment de la vigilància sobre el furtivisme i possible venda il·legal, especialment en època estival
- Establiment de programes de control continu, vetllant especialment per la conservació de l'hàbitat i la disminució del furtivisme
Redacció de Plans
P - Aprovació i desenvolupament del Pla de Conservació de l'espècie
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
- Consolidació del programa de cria en captivitat
P - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores
Control d'espècies exòtiques
P - Establiment d'un protocol per evitar propagació de crancs introduïts dins de l'àrea potencialment recuperable pel cranc autòcton, actuant sobre els mecanismes que afavoreixen la seva dispersió i sobre la gestió de la pesca
P - Control i eradicació puntual de poblacions de crancs de riu exòtics en zones amb presència de cranc autòcton i en zones properes
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
- Regulació dels tractaments fitosanitaris o de plagues. A les àrees principals de l'espècie només es podrien dur a terme amb productes selectius i de baixa toxicitat (AAA) per a la fauna tant terrestre com aqüícola
Formació i capacitació professional
- Creació d'un programa d'informació dins el sector d'aquariofília sobre la normativa i riscos de la comercialització en viu de crancs
Aprofitament sostenible Pesquer
- Regulació de l'establiment de noves piscifactories d'espècies exòtiques que puguin ser transmissores de patògens o paràsits que afecten les poblacions natives
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
- Establir procediments de concertació amb els titulars de concessions d'aigua per determinar els drets d'ús i els efectes sobre la conservació del patrimoni natural de les mateixes
Seguiment ecològic
P - Seguiments sanitaris de la població de cranc de riu
P - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus .Indicador:
Abundància
Font:
Indicador:
Mitjana IQA
Unitats:
Nre. crancs/100m
Metodología:
Transsectes en rieres control
Àmbit:
ENP
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus .Indicador:
Densitat
Font:
MARM (2007)
Indicador:
Densitat mitjana
Unitats:
Nre individus/m3 d'agiua
Metodología:
Transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus .Indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Quilòmetres de riu on l'espècie és present
Unitats:
km
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5-10 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions: