Barbastella barbastellus (Barbastella barbastellus)

Barbastella

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

El ratpenat de bosc és un quiròpter de grandària mitjana (avantbraç d’uns 39 mm i 10 gr. de pes), que pot arribar als 30 cm d’envergadura i presenta una coloració general molt fosca, gairebé negra. El seu vol és ràpid i àgil. Ratpenat poc gregari, la mida de les colònies solen ser de pocs individus, normalment per sota dels 15 exemplars. Espècie citada habitualment en zones muntanyoses i associat a zones forestals, on es refugia tant en arbres, com en cases i refugis subterranis, en aquest últim cas, sobretot, a l'hivern.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Superfície ocupada per l'espècie a la regió Alpina
Superfície / longitud / nº UTM10
% respecte el total de la regió Alpina
% en espais Natura 2000
% respecte el total de Catalunya
380095,98 ha
73,05
43,28
47,72

Estima de la població de l'especie
Estima:
Indeterminada
Any de l'estima:
2010
Àmbit:
Font:
Flaquer et al. (2010)
Qualitat de les dades:
Pobra
Observacions:

Distribució
Espècie ben distribuïda per la regió alpina, associada a les masses forestals de muntanya. La seva presència i densitat pot ser molt irregular, ja que ve determinada per l'estructura del bosc amb presència d'arbres vells i morts, més que per l'extensió de la massa arbrada. Es mostra el model potencial de distribució.
Font: Flaquer i Puig (2012)
Representativitat de l'espècie en la regió Alpina dels espais de Natura 2000
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Alpina
Catalunya
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
52783,3 ha
92,48
13,89
6,63
ES0000022 - Aigüestortes probable
18289,15 ha
32,64
4,81
2,3
ES5110004 - Serra de Catllaràs segura
350,53 ha
5,72
0,09
0,04
ES5120002 - Capçaleres del Ter i del Freser probable
3056,02 ha
24,42
0,8
0,38
ES5120003 - Serra Cavallera probable
6186,15 ha
96,93
1,63
0,78
ES5120019 - Riberes de l'Alt Ter probable
92,56 ha
22,58
0,02
0,01
ES5120022 - Riu Duran probable
54,31 ha
52,87
0,01
0,01
ES5120024 - Montgrony probable
3803,78 ha
100
1
0,48
ES5120026 - Tossa Plana de Lles-Puigpedrós probable
4478,97 ha
33,66
1,18
0,56
ES5120027 - Rasos de Tubau probable
296,65 ha
46,03
0,08
0,04
ES5120028 - Vall del Rigart probable
210,26 ha
100
0,06
0,03
ES5130002 - Riu Verneda segura
44,65 ha
59,16
0,01
0,01
ES5130003 - Alt Pallars probable
45428,66 ha
58,74
11,95
5,7
ES5130004 - Baish Aran probable
9557,12 ha
76,76
2,51
1,2
ES5130005 - Era Artiga de Lin - Eth Portillon probable
4197,6 ha
61,08
1,1
0,53
ES5130006 - Estanh de Vielha probable
28,88 ha
100
0,01
0
ES5130007 - Riberes de l'Alt Segre segura
4,09 ha
1,89
0
0
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats probable
11503,01 ha
62,47
3,03
1,44
ES5130011 - Riu de la Llosa segura
39,19 ha
46,59
0,01
0
ES5130012 - Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs probable
402,31 ha
3,11
0,11
0,05
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana segura
725,61 ha
2,24
0,19
0,09
ES5130019 - Estany de Montcortès probable
23,32 ha
51,81
0,01
0
ES5130022 - La Torrassa probable
59,58 ha
100
0,02
0,01
ES5130023 - Beneïdor probable
416,33 ha
100
0,11
0,05
ES5130024 - La Faiada de Malpàs i Cambatiri probable
852,22 ha
66,54
0,22
0,11
ES5130026 - Serra de Prada-Castellàs probable
188,39 ha
5,04
0,05
0,02
ES5130029 - Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora probable
1210,39 ha
13,94
0,32
0,15
ES5130034 - Riu Garona probable
212,4 ha
100
0,06
0,03
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estat de conservació
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta Vulnerable
Catalunya
DMAH (2009)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)
IUCN Red List of Threatened Species Gairebé Amenaçada
Mundial
IUCN (2011)

Principals causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
A11
Reducció de les rouredes i masses de caducifolis en zones prioritaries per l'especie.
Guixé (2010)
B02.03
Eliminació del sotabosc
B02.04
Gestió inadequada amb pèrdua de naturalitat i grau de maduresa de la massa forestal.
Camprodon (2007)
B02.04
Reducció de masses forestals madures.
Palomo et al. (2007)
C03.03
Aerogeneradors.
E06.02
Remodelacions inadequades en edificis.
G01.04.02
Espeleologia.Augment de la presència humana en coves i avencs o altres refugis de l’espècie.
Palomo et al. (2007)
L
Processos estocàstics i catastròfics que poden afectar a poblacions petites i gregàries en els seus refugis.
Palomo et al. (2007)
L09
Incendi (natural)
Palomo et al. (2007)

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Desconeguda
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
Bona
Font:
Flaquer et al. (2010)
Observacions
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la distribució actual coneguda
Estat de conservació favorable:
380096 ha
SECUNDARIS
-
Assegurar de mantenir una estructura forestal adequada per l'espècie
-
Assegurar de mantenir una estructura i qualitat de l'hàbitat de cacera adequada per l'espècie

Mesures de conservació
Gestió preventiva
- Protecció específica dels principals refugis i colònies de l'espècie
Adquisició de drets d'aprofitament
- Compra o adquisició de drets de tala de rodals d’arbres grans, vells, morts en peu i amb abundància de cavitats
Redacció de Plans
- Aprovació i desenvolupament del Pla de Conservació de l'espècie
Recuperació d'espècies amenaçades - millora de l'hàbitat
P - Foment de la presència d’arbres morts, grans o vells (3-10 arbres/ha), a poder ser amb ferides velles, branques gruixudes o escorça amb clivelles que puguin indicar la presència de cavitats
- Foment de la mescla de caducifolis a les pinedes, especialment de roures, ja que formen cavitats amb major facilitat que altres arbres
Aprofitament sostenible Forestal
P - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa
- Regulació de la realització d'estassades fortes de sotabosc en zones importants per a l'espècie
Investigació i estudis
- Foment de la investigació aplicada a la biologia i la conservació de l'espècie
Seguiment ecològic
P - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus .Indicador:
Abundància
Font:
Indicador:
Quirobosc (Nre de contactes auditius/minut)
Unitats:
Nre individus/minut
Metodología:
Punt d'escolta d'ultrasons de 10 minuts
Àmbit:
ENP
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Pobra
Observacions:
 
Tipus .Indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5-10 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions: