Cottus gobio (Cottus gobio)

Cavilat

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

Espècie de peix pertanyent a la família dels còtids que popularment s'anomena cavilat. El cos en forma de maça fa 18 cm de llargària màxima (normalment, en fa 10) i no presenta escates; té el cap ample i pla i l'aleta caudal amb 13-14 radis. És de color gris olivaci marró, amb taques irregulars, més fosques al dors i als costats, amb les aletes dorsals, les pectorals i la cua amb taquetes blanques que alternen amb altres de fosques segons el fons en què viu, ja que és molt mimètic. El nom més actual sembla ser el de Cottus hispaniolensis (= C. gobio). Font: Freyhof et al. (2005).

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Superfície ocupada per l'espècie a la regió Alpina
Superfície / longitud / nº UTM10
% respecte el total de la regió Alpina
% en espais Natura 2000
% respecte el total de Catalunya
45,26 km
1,3
72,23
100
45,26 km
1,3
72,23
100

Estima de la població de l'especie
Estima:
Indeterminada
Any de l'estima:
Àmbit:
Font:
Rocaspana (2006)
Qualitat de les dades:
Pobra
Observacions:

Distribució
Espècie de tendència atlàntica que només es troba a la conca del riu Garona a la Vall d'Aran, als trams de riu de fons de vall.
Font: SBiPA (2011)
Representativitat de l'espècie en la regió Alpina dels espais de Natura 2000
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Alpina
Catalunya
ES0000022 - Aigüestortes segura
0,75 km
1,66
1,66
ES5130004 - Baish Aran segura
1,21 km
2,67
2,67
ES5130034 - Riu Garona segura
30,73 km
67,9
67,9
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estat de conservació
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta En Perill d'Extinció
Catalunya
DMAH (2009)
R.D.139/2011 En Perill d'Extinció
Espanya
MARM (2011)
Libro Rojo de los peces continentales de España En Perill d'Extinció
Espanya
Doadrio (2001)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)
IUCN Red List of Threatened Species Preocupació menor
Mundial
IUCN (2011)


Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Disminueix
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
Pobra
Font:
SBiPA (2012c)
Observacions
Poblacions fragmentades i aïllades i una reducció poblacional important. En molts llocs s'hi ha reduït la població, quedant pocs exemplars o desapareixent totalment. Això s'observa en la major part del Garona. S'intueix que al Garona hi havia estat abundant i ara està més relegat a la part baixa d'alguns afluents. (Rocaspana, 2011)
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Augmentar un 5% la distribució actual coneguda
Estat de conservació favorable:
48 km
SECUNDARIS
-
Assegurar uns nivells poblacionals òptims en les millors zones

Mesures de conservació
Gestió preventiva
P - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal
P - Control de vessaments de residus tòxics als rius i rieres
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Augment dels sistemes de depuració i tractament d'aigües al llarg dels trams on és present l'espècie per garantir les condicions fisicoquímiques de l'aigua adients per l'espècie
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
- Establir procediments de concertació amb els titulars de concessions d'aigua per determinar els drets d'ús i els efectes sobre la conservació del patrimoni natural de les mateixes
Construcció o adequació d'infraestructures
- Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
P - Construcció d'escales de peixos o altres sistemes per assegurar la continuïtat natural del curs fluvial en preses, canals o altres elements existents, tant en zones amb presència actual com potencial de l’espècie
Investigació i estudis
- Foment de la investigació aplicada a la biologia i la conservació de l'espècie
Seguiment ecològic
P - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus .Indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Quilòmetres de riu on l'espècie és present
Unitats:
km
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5-10 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions: