Iberolacerta aranica (Lacerta bonnali)

Sargantana aranesa

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

Sargantana de mida petita d’uns 6,2 cm en els mascles i d’uns 6,7 cm a les femelles. De coloració grissenca amb reflexos verdosos amb forces punts petits al llarg del dors. Té el ventre blanc amb punts negres (Rivera et al. 2011). És una espècie molt ben adaptada a l'alta muntanya. La trobem en llocs rocallosos, tarteres o pedregams amb herba. És un habitant típic de l'estatge alpí i, en ocasions, del subalpí desforestat per a l'obtenció de pastures. La presència d'acumulacions de roques apropiades amb vegetació herbàcia o arbustos petits i el grau d'humitat adequat són els factors clau per trobar aquesta espècie. Se l'ha trobada amb seguretat des de 1.940 m fins a poc més de 2.600 m. Tanmateix, és possible que pugui arribar a la cota màxima dins de la seva àrea de distribució al massís del Maubèrme (2.880 m). A començaments d'estiu aprofita l'alta productivitat d'insectes dels ambients altimontans i adapta la seva dieta a les diferents disponibilitats de cada moment (www20.gencat.cat).

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Superfície ocupada per l'espècie a la regió Alpina
Superfície / longitud / nº UTM10
% respecte el total de la regió Alpina
% en espais Natura 2000
% respecte el total de Catalunya
8535,25 ha
1,64
73,8
100
8535,25 ha
1,64
73,8
100

Estima de la població de l'especie
Estima:
Indeterminada
Any de l'estima:
Àmbit:
Font:
Rivera et al. (2011) i Arribas (2009)
Qualitat de les dades:
Pobra
Observacions:
Es té dades d'abundància: de 78 adults/ha fins a 600 exemplars/ha en un lloc òptim (Arribas, 2007).

Distribució
La sargantana aranesa es troba al massís de Maubèrme i a les seves rodalies, entre la Val d'Aran i l'Ariège. Pràcticament el 90% de la seva àrea de distribució es troba a la Val d'Aran i el 10% restant, a l'Ariège francesa.
Font: SBiPA (2011)
Representativitat de l'espècie en la regió Alpina dels espais de Natura 2000
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Alpina
Catalunya
ES0000022 - Aigüestortes absent
ES5130003 - Alt Pallars segura
4243,21 ha
5,49
49,71
49,71
ES5130004 - Baish Aran segura
2055,79 ha
16,51
24,09
24,09
ES5130005 - Era Artiga de Lin - Eth Portillon absent
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estat de conservació
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta En Perill d'Extinció
Catalunya
DMAH (2009)
R.D.139/2011 En Perill d'Extinció
Espanya
MARM (2011)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)
IUCN Red List of Threatened Species En Perill d'Extinció
Mundial
IUCN (2011)

Principals causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
A04.01
Sobrepastura.
Rivera et al. (2011)
E01.03
Construcció de refugis i noves infraestructures.
Rivera et al. (2011)
G02.02
Estacions d' esquí - En especial l'ampliació de les existents.
Rivera et al. (2011)
J01.01
Cremes intencionades crema activa de vegetació existent - De matollars alpins.
Rivera et al. (2011)

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Disminueix
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
Pobra
Font:
SBiPA (2012c)
Observacions
Endemisme amb una àrea de distribució petita
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la distribució actual coneguda
Estat de conservació favorable:
8535 ha
SECUNDARIS
-
Assegurar l'estat poblacional óptim en l'àrea de distribució coneguda

Mesures de conservació
Redacció de Plans
- Aprovació i desenvolupament del Pla de Recuperació de l'espècie
Construcció o adequació d'infraestructures
- Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
Investigació i estudis
- Foment de la investigació aplicada a la biologia i la conservació de l'espècie
Seguiment ecològic
P - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus .Indicador:
Abundància
Font:
Arribas (2007)
Indicador:
Nre individus/transsecte o temps
Unitats:
Nre individus/km
Metodología:
Transectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus .Indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5-10 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions: