Iberolacerta aurelioi (Lacerta bonnali)

Sargantana pallaresa

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

Sargantana petita, similar a l’aranesa en la coloració grissenca. Mascles fins els 5,7 cm i femelles fins els 6,2 cm de longitud cap-cos. Bandes temporals llises i les línies del dors clares. El ventre és blanc. És una espècie molt ben adaptada a l'alta muntanya. La trobem en llocs rocallosos, tarteres o pedregams amb herba. Se l'ha trobada amb seguretat des de 1560 m a la vessant nord fins als 3000 m. Tanmateix, és més comuna entre els 2200 i els 2500 m d’altitud.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Superfície ocupada per l'espècie a la regió Alpina
Superfície / longitud / nº UTM10
% respecte el total de la regió Alpina
% en espais Natura 2000
% respecte el total de Catalunya
3862,21 ha
0,74
95,19
100
3862,21 ha
0,74
95,19
100

Estima de la població de l'especie
Estima:
Indeterminada
Any de l'estima:
Àmbit:
Font:
Rivera et al. (2011)
Qualitat de les dades:
0
Observacions:
S'han calculat densitats de 20,8 exemplars/ha al massís de Mont-Roig, de 25,8 exemplars/ha a la Pica d'Estats i de 10,27 exemplars/ha a Salòria (Capifonts) (Arribas, 2007).

Distribució
És molt rara i es localitza en unes poques àrees d'alta muntanya en el límit entre Catalunya, França i Andorra, en colònies molt aïllades encara que localment nombroses. Es tracta doncs d'un endemisme del Pirineu central-oriental, que habita únicament en els massissos muntanyencs de l'eix pirinenc Mont-roig, Pica d'Estats i Salòria, a la comarca del Pallars Sobirà i Coma Pedrosa-Tristaina-Sarrera a Andorra.
Font: SBiPA (2011)
Representativitat de l'espècie en la regió Alpina dels espais de Natura 2000
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Alpina
Catalunya
ES0000022 - Aigüestortes absent
ES5130003 - Alt Pallars segura
3676,46 ha
4,75
95,19
95,19
ES5130004 - Baish Aran absent
ES5130005 - Era Artiga de Lin - Eth Portillon absent
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estat de conservació
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta En Perill d'Extinció
Catalunya
DMAH (2009)
R.D.139/2011 En Perill d'Extinció
Espanya
MARM (2011)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)
IUCN Red List of Threatened Species En Perill d'Extinció
Mundial
IUCN (2011)

Principals causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
A04.01
Sobrepastura.
Rivera et al. (2011)
E01.03
Construcció de refugis i noves infraestructures que comporten la massificació en àrees de montanya.
Rivera et al. (2011)
G02.02
Estacions d' esquí - En especial l'ampliació de les existents.
Rivera et al. (2011)
J01.01
Cremes intencionades crema activa de vegetació existent - De matollars alpins.
Rivera et al. (2011)

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Disminueix
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
Pobra
Font:
SBiPA (2012c)
Observacions
Endemisme amb una àrea de distribució petita
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la distribució actual coneguda
Estat de conservació favorable:
3862 ha
SECUNDARIS
-
Assegurar l'estat poblacional óptim en l'àrea de distribució coneguda

Mesures de conservació
Redacció de Plans
P - Aprovació i desenvolupament del Pla de Recuperació de l'espècie
Construcció o adequació d'infraestructures
- Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
Investigació i estudis
- Foment de la investigació aplicada a la biologia i la conservació de l'espècie
Seguiment ecològic
P - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
Divulgació - Informació
- Divulgació i valorització de l'espècie, especialment entre la població local
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus .Indicador:
Abundància
Font:
MARM (2007)
Indicador:
Nre individus/transsecte o temps
Unitats:
Nre individus
Metodología:
Transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus .Indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5-10 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions: