Iberolacerta bonnali (Lacerta bonnali)

Sargantana pirinenca

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

Sargantana de mida petita de fins a uns 5,8 cm en els mascles i de uns 6,4 cm a les femelles. De tonalitats grisoses amb reflexos verdosos amb forces punts petits al llarg del dors. Té el ventre blanc i la gola blanca (Rivera et al. 2011). Es tracta d'una espècie molt ben adaptada a l'alta muntanya. Viu en indrets especialment arrecerats i sap aprofitar perfectament l'escalfor que li proporciona la radiació de l'alta muntanya i els diferents microclimes que li són favorables. El seu hàbitat preferit està format per roques apropiades, no nues, sinó amb vegetació herbàcia o matolls nans i un grau d'humitat adequat. Es troba en vessants generalment exposats al sud, a l'est o, més rarament, a l'oest d'algunes muntanyes pirinenques, amb afloraments rocosos, tarteres i pedregams. Molt freqüentment en àrees glacials, entre els 2.200 i els 2.940 m. Es troba sempre en àrees alpines, per sobre del límit del bosc i sobre pissarres quarsítiques i fil•lites cambroordovicianes, que formen rocams molt fissurats que serveixen de refugi.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Superfície ocupada per l'espècie a la regió Alpina
Superfície / longitud / nº UTM10
% respecte el total de la regió Alpina
% en espais Natura 2000
% respecte el total de Catalunya
7 nº UTM10
9,46
100
7 nº UTM10
9,46
100

Estima de la població de l'especie
Estima:
Indeterminada
Any de l'estima:
Àmbit:
Font:
Rivera et al. (2011)
Qualitat de les dades:
Pobra
Observacions:
Es té dades d'abundància en zones properes a Catalunya: 1550 exemplars i 175 exemplars/ha a Posets (Arribas, 2007).

Distribució
És de les tres sargantanes endèmiques dels Pirineus, la que presenta una distribució més àmplia. A Catalunya, és troba a l’àrea del P.N. d’Aiguestortes i al massís de la Maladeta.
Font: SBiPA (2011)
Representativitat de l'espècie en la regió Alpina dels espais de Natura 2000
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Alpina
Catalunya
ES0000022 - Aigüestortes segura
7 nº UTM10
100
100
ES5130003 - Alt Pallars probable
ES5130004 - Baish Aran absent
ES5130005 - Era Artiga de Lin - Eth Portillon segura
2 nº UTM10
28,6
28,6
ES5130022 - La Torrassa absent
ES5130034 - Riu Garona absent
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estat de conservació
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta Vulnerable
Catalunya
DMAH (2009)
R.D.139/2011 Vulnerable
Espanya
MARM (2011)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)
IUCN Red List of Threatened Species Gairebé Amenaçada
Mundial
IUCN (2011)

Principals causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
E01.03
Construcció de refugis de muntanya en zones especialment ben conservades.
Rivera et al. (2011)
G02.02
Estacions d' esquí - En especial l'ampliació de les existents.
Rivera et al. (2011)

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Disminueix
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
Pobra
Font:
SBiPA (2012c)
Observacions
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la distribució actual coneguda
Estat de conservació favorable:
7 nº UTM10
SECUNDARIS
-
Assegurar l'estat poblacional óptim en l'àrea de distribució coneguda

Mesures de conservació
Redacció de Plans
- Aprovació i desenvolupament del Pla de Recuperació de l'espècie
Construcció o adequació d'infraestructures
- Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
Inventaris - catàlegs
P - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Investigació i estudis
- Foment de la investigació aplicada a la biologia i la conservació de l'espècie
Seguiment ecològic
P - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
Divulgació - Informació
- Divulgació i valorització de l'espècie, especialment entre la població local
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus .Indicador:
Abundància
Font:
MARM (2007)
Indicador:
Nre. individus/transsecte o temps
Unitats:
Nre individus
Metodología:
Transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus .Indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Nombre d'UTM ocupades per l'espècie
Unitats:
nº UTM 10K
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5-10 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
És prioritari disposar d'informació cartogràfica de millor qualitat. La definició de superfícies permet automàticament obtenir informació a escala UTM10 (unitat de l'objectiu de conservació)