Luronium natans (Luronium natans)

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

Planta aquàtica anual amb pseudo-estolons. La tija és de 10-50 cm filiforme. Fulles submergides sèssils, linears i translúcides, les flotants o aèries amb pecíol de fins a 40 cm i el limbe de 2,5x3 cm. Pètals de color blanc de 7-10 mm amb una taca groga a la base. Viu en aigües dolces estancades amb sediments rics amb matèria orgànica.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Superfície ocupada per l'espècie a la regió Alpina
Superfície / longitud / nº UTM10
% respecte el total de la regió Alpina
% en espais Natura 2000
% respecte el total de Catalunya
14,33 ha
0
79,69
100

Estima de la població de l'especie
Estima:
Indeterminada
Any de l'estima:
Àmbit:
Catalunya
Font:
Sáez et al. (2010)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
No es compta amb cap cens ni estimació poblacional. Es multiplica vegetativament per pseudoestolons i forma clons, raò per la qual és gairebé inviable determinar amb seguretat el nombre d'individus.

Distribució
A Catalunya només es troba a l’estany de Vielha, localitzat a la muntanya mitjana a 1650 m d’altitud. És utilitzat com a abeurador pel bestiar.
Font: SBiPA (2011)
Representativitat de l'espècie en la regió Alpina dels espais de Natura 2000
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Alpina
Catalunya
ES5130006 - Estanh de Vielha segura
11,42 ha
39,55
79,71
79,71
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estat de conservació
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya En Perill d'Extinció
Catalunya
DMAH (2008b)
R.D.139/2011 En Perill d'Extinció
Espanya
MARM (2011)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)
IUCN Red List of Threatened Species Preocupació menor
Mundial
IUCN (2011)

Principals causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
Destrucció dels microhàbitats de l'espècie
Sáez et al. (2010)
A04.01
Pasturatge intensiu - Increment de bestiar que pot fer eutrofitzar l’aigua amb el temps.
Sáez et al. (2010)
D01.01
Senders, pistes, carrils per a bicicletes - Arranjaments, ampliació o obertura de pistes forestals.
DMAH (2008b)
G01.08
Increment de freqüentació humana que pot fer eutrofitzar l’aigua amb el temps.
Sáez et al. (2010)
J02.05
Desviament o captació parcial de l'aigua que alimenta l'estanyol.
DMAH (2008b)
K02.03
Eutrofització (natural)
Sáez et al. (2010)
M
Canvi climàtic

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Estable
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
Pobra
Font:
Aymerich com pers. (2011)
Observacions
Es va mantenint a l'únic estany on es troba.
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la distribució actual coneguda
Estat de conservació favorable:
14 ha
SECUNDARIS
-
Assegurar de mantenir una estructura i dinàmica de l'hàbitat adequada per l'espècie

Mesures de conservació
Gestió preventiva
- Regulació de l’ús de productes fitosanitaris a les àrees amb presència important de l’espècie
- Avaluació i regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua amb presència actual de l’element per garantir-ne les condicions hídriques adients
Redacció de Plans
- Aprovació i desenvolupament del Pla de Recuperació de l'espècie
Accions de conservació ex-situ
- Creació d'un banc de germosplasma
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
P - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat
Seguiment ecològic
P - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus .Indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (m2)
Unitats:
m2
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5-10 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions: