Myotis bechsteinii (Myotis bechsteini)

Ratpenat de bechstein

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

El ratpenat de Bechstein és un quiròpter de mida mitjana. Mostra unes orelles força llargues, el cos té el pelatge llarg de coloració gris i marró. El ventre predomina el color blanc amb tons grissosos. El musell és afuat de color carnós i té els ulls grans. Espècie estrictament forestal on viu en esquerdes i forats d’arbres vells i grans. Li són favorables les rouredes madures. El seu vol és molt lent i maniobrable, semblant a una papallona.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Superfície ocupada per l'espècie a la regió Alpina
Superfície / longitud / nº UTM10
% respecte el total de la regió Alpina
% en espais Natura 2000
% respecte el total de Catalunya
3 nº UTM10
4,05
33,33
3 nº UTM10
4,05
33,33

Estima de la població de l'especie
Estima:
Indeterminada
Any de l'estima:
2010
Àmbit:
Font:
Flaquer et al. (2010)
Qualitat de les dades:
Pobra
Observacions:
Només hi ha una colònia d'aparellament coneguda amb menys de 50 individus a l'Alta Garrotxa

Distribució
Espècie molt rara i localitzada a Catalunya i a la regió alpina, de moment s'ha localitzat en petits enclavaments forestals del Ripollès, i en coves del Pallars Jussà. A Catalunya tant sols es coneix una població de més de 50 individuos a l'alta Garrotxa (Flaquer et al. 2010).
Font: Flaquer et al. (2010)
Representativitat de l'espècie en la regió Alpina dels espais de Natura 2000
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Alpina
Catalunya
ES0000018 - Prepirineu Central català probable
ES5120002 - Capçaleres del Ter i del Freser probable
1 nº UTM10
33,33
11,11
ES5120003 - Serra Cavallera probable
2 nº UTM10
66,67
22,22
ES5120019 - Riberes de l'Alt Ter probable
1 nº UTM10
33,33
11,11
ES5120024 - Montgrony probable
1 nº UTM10
33,33
11,11
ES5120028 - Vall del Rigart probable
1 nº UTM10
33,33
11,11
ES5130012 - Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs probable
1 nº UTM10
33,33
11,11
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estat de conservació
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta En Perill d'Extinció
Catalunya
DMAH (2009)
R.D.139/2011 Vulnerable
Espanya
MARM (2011)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)
IUCN Red List of Threatened Species Gairebé Amenaçada
Mundial
IUCN (2011)

Principals causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
Pèrdua d'hàbitats importants per la seva alimentació
Guixé (2010)
A07
Ús de biocides, hormones i productes químics
Palomo et al. (2007)
B
Reducció de les rouredes i masses de caducifolis.
Guixé (2010)
B02.03
Eliminació del sotabosc
B02.04
Pèrdua de naturalitat i grau de maduresa de la massa.
Camprodon (2007)
B02.04
Destrucció de masses forestals madures.
Palomo et al. (2007)
E01.04
Obres civils i noves infraestructures en àrees crítiques per l’espècie.
Palomo et al. (2007)
G01.04.02
Espeleologia.
L
Procesos estocàstics i catastròfics que poden afectar a poblacions petites de l’espècie.
Palomo et al. (2007)
L09
Incendi (natural)
Palomo et al. (2007)

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Desconeguda
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
Bona
Font:
Flaquer et al. (2010)
Observacions
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir l'àrea de distribució actual coneguda incloent les principals colònies presents
Estat de conservació favorable:
3 nº UTM10
SECUNDARIS
-
Assegurar l'estat poblacional òptim de les colònies conegudes de cria, aparellament i hivernada
-
Assegurar de mantenir una estructura i estat de maduresa forestal adequada per l'espècie

Mesures de conservació
Gestió preventiva
- Protecció específica dels principals refugis i colònies de l'espècie
Adquisició de drets d'aprofitament
P - Compra o adquisició de drets de tala de rodals d’arbres grans, vells, morts en peu i amb abundància de cavitats
Subvencions/indemnitzacions
- Establiment d'ajudes o deduccions econòmiques als propietaris que mantinguin colònies de ratpenats en els seus edificis o infraestructures
Redacció de Plans
- Aprovació i desenvolupament del Pla de Recuperació de l'espècie
Recuperació d'espècies amenaçades - millora de l'hàbitat
- Col•locació de caixes refugi com a mesura transitòria fins que s’aconsegueixi el grau de maduresa i l’abundància de cavitats suficient en el bosc
- Foment de la mescla de caducifolis a les pinedes, especialment de roures, ja que formen cavitats amb major facilitat que altres arbres
P - Foment de la presència d’arbres morts, grans o vells (3-10 arbres/ha), a poder ser amb ferides velles, branques gruixudes o escorça amb clivelles que puguin indicar la presència de cavitats
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
- Conservació de punts d'aigua propers a zones forestals com a llocs d'alimentació preferent
Aprofitament sostenible Forestal
P - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa, en especial potenciar rodals de roureda madura
- Regulació de la realització d'estassades fortes de sotabosc en zones importants per a l'espècie
Inventaris - catàlegs
P - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Investigació i estudis
P - Foment de la investigació aplicada a la biologia i la conservació de l'espècie
Seguiment ecològic
P - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus .Indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Nombre d'UTM ocupades per l'espècie
Unitats:
nº UTM 10K
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5-10 anys
Qualitat de l'indicador:
Pobra
Observacions:
És prioritari disposar d'informació cartogràfica de millor qualitat. La definició de superfícies permet automàticament obtenir informació a escala UTM10 (unitat de l'objectiu de conservació)