Myotis capaccinii (Myotis capaccinii)

Ratpenat de peus grans

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

El ratpenat de peus grans és un quiròpter de mida mitjana, amb l’avantbraç de 38 a 44 mm de llargada. Coloració dorsal de color gris fosc i ventral gris clar. Peus marcadament grans, que presenten pèls llargs i rígids en els dits. Les tíbies i l’uropatagi estan recoberts, per sobre i per sota, d’una pilositat laxa. El tragus és llarg, punxegut i lleugerament corbat. Els joves sovint mostren una taca fosca a la barbeta. Fórmula dentària: 2.1.3.3./3.1.3.3. Emissió ultrasònica indistingible de la de M. daubentoni, de freqüència modulada, i amb un pic de màxima intensitat entre els 40-48 khz (normalment al voltant dels 42 Khz). Es refugia prop dels ecosistemes aquàtics (rius, etc.) que constitueixen el seu hàbitat de caça. Els refugis es troben en cavitats càlides i humides, generalment per sota dels 300 m en mines, galeries subterrànies, coves i avencs.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Superfície ocupada per l'espècie a la regió Alpina
Superfície / longitud / nº UTM10
% respecte el total de la regió Alpina
% en espais Natura 2000
% respecte el total de Catalunya
3400,21 ha
0,65
47,28
3,85

Estima de la població de l'especie
Estima:
Indeterminada
Any de l'estima:
2010
Àmbit:
Font:
Flaquer et al. (2010)
Qualitat de les dades:
Sense Dades
Observacions:
A Catalunya es té constància de només 2-3 colònies de cria (Flaquer i Puig, 2012).

Distribució
A la regió alpina tant sols s'ha trobat de manera escassa a l'alta conca del Llobregat, on probablement no cria.
Font: Flaquer i Puig (2012)
Representativitat de l'espècie en la regió Alpina dels espais de Natura 2000
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Alpina
Catalunya
ES0000018 - Prepirineu Central català probable
1607,6 ha
2,82
47,28
1,82
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana absent
ES5130029 - Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora probable
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estat de conservació
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta En Perill d'Extinció
Catalunya
DMAH (2009)
R.D.139/2011 En Perill d'Extinció
Espanya
MARM (2011)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)
IUCN Red List of Threatened Species Vulnerable
Mundial
IUCN (2011)

Principals causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
A07
Ús de biocides, hormones i productes químics
Palomo et al. (2007)
B
Pèrdua de la qualitat (naturalitat i grau de maduresa) dels ambients aquàtics i boscos de ribera.
Palomo et al. (2007)
G01.04.02
Espeleologia.Augment de la presència humana en coves i avenc.
Palomo et al. (2007)
G05.08
Tancament inadequat de refugis per evitar l’accés a persones.
Palomo et al. (2007)
H01.08
Vessaments urbans, industrials o agrícoles.
J02.05
Captacions, drenatges, dessecacions, desviaments de cursos o canvis en la massa d’aigua.
VVAA (2009)
J02.10
Gestió de la vegetació aquàtica o riberenca amb el propòsit de drenatge - Pèrdua de la qualitat dels ambients aquàtics i boscos de ribera.
Palomo et al. (2007)
K02.03
Eutrofització (natural) - Per intensificació de les pràctiques agràries i ramaderes.
VVAA (2009)
L
Processos estocàstics i catastròfics que poden afectar a poblacions petites de l’espècie
Palomo et al. (2007)
L08
Grans riuades.
VVAA (2009)

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Desconeguda
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
Bona
Font:
Flaquer et al. (2010)
Observacions
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir l'àrea de distribució actual coneguda incloent les principals colònies presents
Estat de conservació favorable:
3400 ha
SECUNDARIS
-
Assegurar l'estat poblacional òptim de les colònies conegudes de cria i hivernada
-
Assegurar de mantenir una estructura i dinàmica de l'hàbitat de cacera adequada per l'espècie

Mesures de conservació
Gestió preventiva
P - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal
P - Protecció específica dels principals refugis i colònies de l'espècie
Redacció de Plans
- Aprovació i desenvolupament del Pla de Recuperació de l'espècie
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
- Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
Regulació de l'ús públic
P - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada)
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
- Foment de la disminució de l’ús de productes fitosanitaris a les àrees amb presència de l’espècie
Aprofitament sostenible Forestal
P - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió
Inventaris - catàlegs
- Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Investigació i estudis
P - Foment de la investigació aplicada a la biologia i la conservació de l'espècie
Seguiment ecològic
P - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus .Indicador:
Abundància
Font:
Indicador:
Quirorius (Nre de contactes auditius)
Unitats:
Mitjana del Nre. passades/minut
Metodología:
Punt d'escolta d'ultrasons de 10 minuts
Àmbit:
ENP
Temporalitat:
Anual
Qualitat de l'indicador:
Pobra
Observacions:
 
Tipus .Indicador:
Abundància
Font:
Indicador:
Nre. Individus colònies de cria
Unitats:
Màxim i mitjana del Nre. d'Individus
Metodología:
Recompte de colònies a partir de fotografies
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus .Indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions: