Myotis myotis (Myotis myotis)

Ratpenat rater gros

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

El ratpenat rater gros és un quiròpter gran, d’uns 40 cm d’envergadura. Les orelles són llargues i el pelatge bru. És molt similar al ratpenat de musell agut, amb el qual pot confondre’s fàcilment. És de vol lent entre 30 i 70 cm del terra. Sembla vinculat als medis agroforestals, per bé que se’l pot trobar en hàbitats molt diversos i a un rang d’altituds molt gran: es pot trobar des de la costa fins pràcticament a l’alta muntanya. Generalment ocupa coves, encara que també pot trobar-se’l en fissures d’espais menys protegits, com edificis o parets naturals.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Superfície ocupada per l'espècie a la regió Alpina
Superfície / longitud / nº UTM10
% respecte el total de la regió Alpina
% en espais Natura 2000
% respecte el total de Catalunya
17239,86 ha
3,31
22,79
1,34

Estima de la població de l'especie
Estima:
Indeterminada
Any de l'estima:
2010
Àmbit:
Font:
Flaquer et al. (2010)
Qualitat de les dades:
Sense Dades
Observacions:

Distribució
Espècie que no es coneix molt bé la seva distribució actual, encara que sembla força localitzada a les àmplies valls de la regió alpina, amb presència de prats de dall i pastures (Cerdanya, Pallars i Vall d'Aran).
Font: CARTOBIO (2010)
Representativitat de l'espècie en la regió Alpina dels espais de Natura 2000
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Alpina
Catalunya
ES0000022 - Aigüestortes probable
60,52 ha
0,11
0,35
0
ES5130003 - Alt Pallars probable
1729,91 ha
2,24
10,03
0,13
ES5130004 - Baish Aran probable
1945,82 ha
15,63
11,29
0,15
ES5130005 - Era Artiga de Lin - Eth Portillon probable
5,26 ha
0,08
0,03
0
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana segura
54,66 ha
0,17
0,32
0
ES5130034 - Riu Garona probable
132,68 ha
62,47
0,77
0,01
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estat de conservació
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta Vulnerable
Catalunya
DMAH (2009)
R.D.139/2011 Vulnerable
Espanya
MARM (2011)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)
IUCN Red List of Threatened Species Preocupació menor
Mundial
IUCN (2011)

Principals causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
A02.01
Intensificació de les pràctiques agràries.
Palomo et al. (2007)
A04.03
Abandonament/Absència de sistemes de pastura - I zones agrícoles amb la conseqüent pèrdua d'espais oberts.
PCSB (2010)
A07
Fumigacions abusives en àrees cultivades.
Palomo et al. (2007)
A10.01
Eliminació de marges (tanques i bardisses o arbusts)
Palomo et al. (2007)
A11
Pèrdua de la qualitat dels hàbitats agroforestals.
Palomo et al. (2007)
B01
Aforestació de boscos en camp obert - Pèrdua d'espais oberts.
Palomo et al. (2007)
C03.03
Aerogeneradors.
C03.03
Mort en parcs eòlics i altres infraestructures urbanes.
Palomo et al. (2007)
E06.02
Remodelacions inadequades en edificis.
Fernández-Gutiérrez (2002)
E06.02
Toxicitat per organoclorats en el tractament de la fusta en refugis antròpics.
Palomo et al. (2007)
G01.04.02
Espeleologia.Augment de la presència humana en coves i avencs.
Palomo et al. (2007)
G05.08
Tancament inadequat de refugis per evitar l’accés a persones.
Palomo et al. (2007)
K03.04
Depredació (fauna) - Gats, rates i córvids, etc.

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Disminueix
Periode estudiat:
2010
Qualitat de les dades:
Bona
Font:
Flaquer et al. (2010)
Observacions
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir l'àrea de distribució actual coneguda incloent les principals colònies presents
Estat de conservació favorable:
17240 ha
SECUNDARIS
-
Assegurar l'estat poblacional òptim de les colònies conegudes de cria i hivernada
-
Assegurar de mantenir una estructura i dinàmica de l'hàbitat de cacera adequada per l'espècie

Mesures de conservació
Gestió preventiva
- Protecció específica dels principals refugis i colònies de l'espècie
Subvencions/indemnitzacions
- Establiment d'ajudes o deduccions econòmiques als propietaris que mantinguin colònies de ratpenats en els seus edificis o infraestructures
Redacció de Plans
- Aprovació i desenvolupament del Pla de Conservació de l'espècie
Gestió de formacions vegetals
- Manteniment d'una estructura vegetal adequada en zones properes a l'entrada de coves/refugis amb presència de l'espècie
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
- Manteniment de marges i tanques arbustives i arbrades entre prats i pastures, llindars i clarianes de bosc
P - Manteniment dels espais oberts (conreus i pastures), els prats de dall i un paisatge en mosaic en les zones amb presència destacada de l'espècie
Regulació de l'ús públic
P - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada, edificacions amb presència de l'especie)
Aprofitament sostenible Forestal
P - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa
Inventaris - catàlegs
- Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Investigació i estudis
- Foment de la investigació aplicada a la biologia i la conservació de l'espècie
- Foment d'estudis per la millora del coneixement de les poblacions que utilitzen edificacions
Seguiment ecològic
P - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus .Indicador:
Abundància
Font:
Indicador:
Nre. Individus colònies de cria
Unitats:
Màxim i mitjana del Nre. d'Individus
Metodología:
Recompte de colònies a partir de fotografies
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus .Indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions: