Rosalia alpina (Rosalia alpina)

Rosàlia

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

Colèopter específic de les fagedes humides i també en boscos de quercus. Les larves tarden entre 2 i 3 anys en completar el seu cicle. Els adults volen entre juny i juliol. Les larves s’alimenten de la fusta morta del faig i d’altres espècies caducifòlies.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Superfície ocupada per l'espècie a la regió Alpina
Superfície / longitud / nº UTM10
% respecte el total de la regió Alpina
% en espais Natura 2000
% respecte el total de Catalunya
14 localitats
0
28,57
60,87
14 localitats
0
28,57
60,87

Estima de la població de l'especie
Estima:
Indeterminada
Any de l'estima:
Àmbit:
Font:
Vinyolas y Vives (2010b)
Qualitat de les dades:
Pobra
Observacions:
Localitats a la regió alpina catalana: 14. En total a la regió alpina espeñola es coneixen 31 poblacions de l'espècie.

Distribució
S'ha localitzat bàsicament a les fagedes montanes de la Vall d'Aran i l'Alta Ribagorça. Encara que de moment no s'ha trobat, podria ser present en petites masses de caducifoli del Ripollès i a les fagedes madures de l'alt Berguedà.
Font: SBiPA (2013)
Representativitat de l'espècie en la regió Alpina dels espais de Natura 2000
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Alpina
Catalunya
ES0000018 - Prepirineu Central català absent
ES0000022 - Aigüestortes segura
1 localitats
7,14
4,35
ES5120024 - Montgrony segura
1 localitats
7,14
4,35
ES5130004 - Baish Aran segura
1 localitats
7,14
4,35
ES5130005 - Era Artiga de Lin - Eth Portillon segura
1 localitats
7,14
4,35
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estat de conservació
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats Prioritari
Europa
CEE (1992)
IUCN Red List of Threatened Species Vulnerable
Mundial
IUCN (2011)

Principals causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
Destrucció dels microhàbitats de l'espècie.
A07
Ús de biocides, hormones i productes químics
B02.01
Reforestacions inadequades.
Viñolas y Vives (2010b)
B02.03
Eliminació del sotabosc
Viñolas y Vives (2010b)
B02.04
Eliminació d'arbres morts o deteriorats
Viñolas y Vives (2010b)
B02.04
Pèrdua de maduresa de la massa forestal, especialment de faig vells.
Viñolas y Vives (2010b)
B03
Aprofitament forestal sense repoblació o regeneració natural, reducció de la superfície forestal - Pèrdua de faig vells.
Viñolas y Vives (2010b)
F03.02.01
Recol·lecció d'animals.
Viñolas y Vives (2010b)
L10
Processos estocàstics en poblacions petites i fragmentades o aïllades sensibles a canvis ambientals forts.

Tendència de l'espècie
Espanya
Tendència:
Desconeguda
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
Bona
Font:
Viñolas y Vives (2010b)
Observacions
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat de conservació favorable:
14 localitats
SECUNDARIS
-
Assegurar de mantenir una estructura i dinàmica forestal adequada per l'espècie
-
Aconseguir un volum suficient de fusta morta en els seus hàbitats

Mesures de conservació
Recuperació d'espècies amenaçades - millora de l'hàbitat
P - Foment de la presència de fusta morta en peu o a terra o d'arbres decrèpits
Aprofitament sostenible Forestal
- Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa
P - Manteniment de grans peus de faig i altres arbres vells caducifolis
Inventaris - catàlegs
- Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Seguiment ecològic
P - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus .Indicador:
Abundància
Font:
Viñolas y Vives (2010b)
Indicador:
Nre de captures/trampes
Unitats:
Nre individus/nit
Metodología:
Trampeig d'intercepció de vol amb atraients
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus .Indicador:
Superfície
Font:
0
Indicador:
Nombre de localitats on és present l'espècie
Unitats:
Localitats
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5-10 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
És prioritari disposar d'informació cartogràfica de millor qualitat.