Ursus arctos (Ursus arctos)

Ós bru

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

Mamífer pràcticament inconfusible per la seva grandària, mesurant entre 150 i 200 cm de longitud i amb mascles que poden superar els 225 kg. Té el pelatge principalment bru, tot i que pot arribar a presentar tons molt foscos. L'ós té un cap ample, el morro allargat, orelles rodones i quatre potes molt fortes, amb unes urpes dures i corbes. Tenen l'oïda i l'olfacte molt desenvolupats però una visió deficient. Poden tenir d'un a tres cadells, que neixen durant els mesos d'hivern i resten amb la mare uns 18 mesos.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Superfície ocupada per l'espècie a la regió Alpina
Superfície / longitud / nº UTM10
% respecte el total de la regió Alpina
% en espais Natura 2000
% respecte el total de Catalunya
73319,92 ha
14,09
67,47
100

Estima de la població de l'especie
Estima:
15-20 exemplars
Any de l'estima:
2011
Àmbit:
Catalunya
Font:
SBiPA (2012c)
Qualitat de les dades:
Pobra
Observacions:
Estima:
25 - 30 exemplars
Any de l'estima:
2011
Àmbit:
Pirineus
Font:
SBiPA (2012c)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:

Distribució
Actualment es localitza principalment a la Vall d'Aran i l'Alt Pallars, tot i que també s'ha observat a l'Alta Ribagorça i àrees del P.N. d'Aiguestortes.Prefereix zones boscos com avetoses, pinedes de pi negre i pi roig, fagedes, avellanoses i rouredes; les quals alterna amb prats i matolls alpins, subalpins i montans. Tot i que creuen fons de valls i altes carenes en els seus desplaçaments, l'altitud per la qual acostumen a moure's és de 1.400 a 2.000 m sobre el nivell del mar.
Font: SBiPA (2011)
Representativitat de l'espècie en la regió Alpina dels espais de Natura 2000
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Alpina
Catalunya
ES0000022 - Aigüestortes segura
12982,27 ha
23,17
17,71
17,71
ES5130003 - Alt Pallars segura
20464,31 ha
26,46
27,91
27,91
ES5130004 - Baish Aran segura
10623,87 ha
85,33
14,49
14,49
ES5130005 - Era Artiga de Lin - Eth Portillon segura
5379,69 ha
78,28
7,34
7,34
ES5130006 - Estanh de Vielha segura
13,64 ha
47,22
0,02
0,02
ES5130024 - La Faiada de Malpàs i Cambatiri absent
ES5130034 - Riu Garona segura
4,74 ha
2,23
0,01
0,01
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estat de conservació
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta En Perill d'Extinció
Catalunya
DMAH (2009)
R.D.139/2011 En Perill d'Extinció
Espanya
MARM (2011)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari
Europa
CEE (1992)
IUCN Red List of Threatened Species Preocupació menor
Mundial
IUCN (2011)

Principals causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
Pèrdua d'hàbitats importants per la seva alimentació.
Guixé (2010)
B
Reducció de les masses de caducifolis i molèsties degudes a les explotacions forestals, etc.
Guixé (2010)
B02.02
Tallades de selecció negatives, eliminació de tots els arbres - Pèrdua de naturalitat i grau de maduresa de la massa.
Camprodon (2007)
B02.03
Eliminació del sotabosc - Reducció d'arbusts productors de fruits.
Guixé (2010)
D01.02
Carreteres i autopistes - Fragmentació i atropellaments.
Palomo et al. (2007)
E01.01
Construcció de nous nuclis de població i l’augment de segones residències en zones de muntanya.
Guixé (2010)
E01.04
Obres civils i noves infraestructures en àrees crítiques per l’espècie.
Palomo et al. (2007)
F03.01
Caça - Persecució directa i pressió cinegètica.
Palomo et al. (2007); Ruiz-Olmo i Aguilar (1995)
F03.02.03
Trampeig, ús de verins, caça furtiva
Palomo et al. (2007)
G01.04.01
Muntanyisme. Augment de la presència humana en àrees de muntanya.
Guixé (2010)
G01.08
Massificació d'usos recreatius i esports d'aventura a les muntanyes.
Palomo et al. (2007)
M
Canvi climàtic
Palomo et al. (2007)

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Augmenta
Periode estudiat:
2007 - 2011
Qualitat de les dades:
Bona
Font:
SBiPA (2012c)
Observacions
1 ventrada el 2007, 1 el 2009, 2 el 2010 i 2 el 2011
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Augmentar un 16% la població actual als Pirineus
Estat de conservació favorable:
30 - 35 individus

Mesures de conservació
Gestió preventiva
P - Avaluació i control de les repercussions sobre l'espècie de la construcció de grans infraestructures o equipaments que comportin alteració del seu hàbitat
Redacció de Plans
P - Incorporació ens els intruments de planificació dels espais protegits en zona amb presència d'ós, la definició de zones de baixa activitat antròpica
- Aprovació i desenvolupament del Pla de Recuperació de l'espècie
Infraestructures d'ús públic
- Foment de la creació d'iniciatives d'interpretació sobre l'ós i el seu hàbitat que permetin articular una oferta turística sostenible a l'entorn d'aquesta espècie
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
P - Consolidació d'ajuts que permetin reagrupar i mantenir els ramats d'ovelles de diferents propietaris guardats en tot moment per pastors i procurar la seva protecció amb gossos de muntanya
P - Millora dels ajuts a la ramaderia de muntanya en zona amb presència d'ós
P - Foment i consolidació de mesures dissuasòries (tancament d'arnes amb pastors elèctrics) per evitar els danys a apicultors
P - Consolidació i agilització de les compensacions per danys a la ramaderia i l’apicultura
Formació i capacitació professional
- Formació i capacitació tècnica de ramaders, guarderia, caçadors i personal del sector turístic en els aspecte relatius a l'ós i la interacció amb les seves activitats
Aprofitament sostenible Forestal
- Regulació dels treballs forestals durant l’època més sensible per a l'espècie
- Foment de la gestió forestal, on es reguli la densitat arboria, les aclarides i s'asseguri la diversitat d’espècies arbòrees (amb presència d'esècies productores de fruits) i estrats
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
- Promoció i enfortiment de la coordinació i cooperació entre organismes de gestió, conservació i actors locals (ramaders, caçadors, etc.) a tots nivells, especialment a banda i banda de la frontera
P - Establiment de protocols amb les societats de caçadors que permetin evitar interaccions i conflictes potencials entre caçadors i l'ós
Investigació i estudis
P - Estudi de la viabilitat de l'alliberament de nous exemplars per reforçar la població actual
Seguiment ecològic
P - Consolidació d'un projecte a mig termini de seguiment genètic de la població d'ós
P - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
Divulgació - Informació
P - Establiment d'un programa de revalorització de l’ós com a espècie emblemàtica del Pirineu, símbol d’una natura ben conservada, que actua com a termòmetre ambiental, bioindicador de la zona on habita i atractiu social
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus .Indicador:
Abundància
Font:
Indicador:
Cites d'óssos
Unitats:
Nre. de registres
Metodología:
Recollida citacions
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus .Indicador:
Abundància
Font:
MARM (2007)
Indicador:
Nre. d'ósses amb cadells
Unitats:
Nre individus
Metodología:
Recompte de població
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus .Indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions: