3140-Aigües oligomesotròfiques calcàries amb vegetació bèntica de Chara spp.

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Estanys i basses permanents, amb una fondària que sol moure’s entre 10 i 20 m amb formacions denses d’asprelles. També alguns embassaments.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon l'associació
22.12 Aigües dolces estagnants mesotròfiques
22.15 Aigües dolces estagnants oligomesotròfiques, riques en calç
22.441 Poblaments submersos d'asprelles (Chara spp.), de basses i estanys d'aigües carbonàtiques
22.442 Poblaments submersos de Nitella, de basses i estanys d'aigües clares

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Font:
Superfície de l'hàbitat a la regió Alpina
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Alpina % de superfície en Natura 2000 % respecte el total del HIC a Catalunya
5,93 ha
4
1,48+-1,57
0
62,23
18,18

Representativitat de l'hàbitat en cadascun dels espais de la regió Alpina
Espai Presència
FND
Element Clau
Superfície
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Alpina
Cat.
Esp.
ES0000022 - Aigüestortes absent
ES5130003 - Alt Pallars absent
ES5130004 - Baish Aran absent
ES5130019 - Estany de Montcortès segura
3,69 ha
8,2
62,23
11,31
36,9

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2008)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

22.12 14 3
22.15 15 3
22.441 11 3
22.442 13 3

Principals causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A07 Ús de biocides, hormones i productes químics - Arriben a l'aigüa procedents de conreus veïns.
G02 Instalacions esportives i d'oci
H01 Contaminació d'aigües superficials (d'aigua dolça, marina i salobre)
I01 Introducció d'espècies de peixos exòtics que en modifiquen i desajusten el poblament faunístic.
J02.05.05 Instal·lacions hidroelèctriques.
K02.03 Eutrofització (natural)

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
1990-2006
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la superfície actual
Estat conservació favorable :
6 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on hi ha els hàbitats CORINE més amenaçats
CODI Nom del LIC
ES5130019 Estany de Montcortès

Adquisició de drets d'aprofitament
- Compra de drets d’extraccions directes d’aigua de les zones humides naturals associades a l'hàbitat
Redacció de Plans
P - Establiment de plans de mitigació de les fonts de contaminació difusa o directa de les aigües associades a l'hàbitat.
- Aprovació i execució de plans per l'eradicació d'espècies exòtiques o alienes a l'ecosistema lèntic.
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
- Millora de la connectivitat dels hàbitats aquàtics amb els ecosistemes naturals terrestres adjacents.
Restauració d'àrees degradades
- Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat en base a una identificació i valoració de l'estat de conservació.
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
- Regulació i control de la utilització com abeurador dels escosistemes lèntics associats a l'hàbitat.
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
P - Coordinació amb els agents locals per evitar nous usos que puguin afectar les masses d'aigua associades a l'hàbitat.
Divulgació - Informació
- Divulgació i valorització de l'hàbitat, especialment entre la població local
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Indicador:
Nre. espècies característiques de la comunitat o endèmiques
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Seguiment visual de la massa d'aigua
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
Presència favorable >20%, <10% desfavorable
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: