3160-Llacs i estanys distròfics naturals

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Estanyols, basses o clots de torberes, sempre inundats, de mida diversa. Presenten els fons rics en matèria orgànica de lenta descomposició, la qual allibera àcids húmics que queden en suspensió dins l’aigua i li donen un color bru ferruginós. Es tracta, doncs, d’aigües distròfiques, amb un alt contingut de matèria orgànica, però molt pobres en nutrients. Es reconeix fàcilment pel color bru de les seves aigües i per les masses flotants d’esfagnes o d’Utricularia minor, un hidròfit molt particular. Les fulles d’aquesta planta es confonen quasi amb les tiges, ja que estan dividides en lacínies estretes; presenten unes vesícules que utilitzen per capturar petits animals aquàtics. Barrejats amb aquesta planta aquàtica, n’hi creixen d’altres de més comunes, com ara Sparganium angustifolium de fulles acintades, estretes i llargues.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon l'associació
22.14 Aigües dolces estagnants distròfiques
22.45 Poblaments flotants d'esfagnes (Sphagnum spp.), Utricularia minor... d'estanyols d'aigües àcides d'alta muntanya, als Pirineus centrals

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
A la regió alpina, aquest hàbitat es concentra en diversos enclavament de petita superfície a la Vall d'Aran (vall del riu d'Aiguamog, vall de Ruda i del Pla de Beret).
Font: CHC (2009)
Superfície de l'hàbitat a la regió Alpina
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Alpina % de superfície en Natura 2000 % respecte el total del HIC a Catalunya
0 ha
13
0+-0
0

Representativitat de l'hàbitat en cadascun dels espais de la regió Alpina
Espai Presència
FND
Element Clau
Superfície
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Alpina
Cat.
Esp.
ES0000022 - Aigüestortes puntual
11 localitats
0
ES5130003 - Alt Pallars puntual
1 localitats
0

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2008)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

22.14 15 3
22.45 15 3

Principals causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04.01 Sobrepastura (el bestiar pot entrar a menjar en l'hàbitat, acció negativa per a uns sistemes tan fràgils).
G01.08 Activitats d'oci a l'aire lliure que comporten freqüentació turística.
G02.02 Estacions d' esquí
G05.01 Trepig, sobrefreqüentació
H Contaminació
H01 Contaminació d'aigües superficials (d'aigua dolça, marina i salobre)
J02.01 Abocadors, rescat de terres i dessecació en general
J02.06.06 Explotacions hidroelèctriques que desvien els cursos d'aigua i alteren el règim hidrològic de la conca.
K01.02 Colmatació
K01.03 Dessecació

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Desconeguda
Període estudiat:
1990-2006
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Dolenta
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la superfície actual
Estat conservació favorable :
13 localitats
SECUNDARIS
-
Aconseguir mantenir en un estat favorable les poblacions de les espècies carecterístiques de l'hàbitat
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on hi ha els hàbitats CORINE més amenaçats
CODI Nom del LIC
ES0000022 Aigüestortes
ES5130003 Alt Pallars

Adquisició de drets d'aprofitament
- Compra de drets d’extraccions directes d’aigua de les zones humides naturals associades a l'hàbitat
Redacció de Plans
P - Establiment de plans de mitigació de les fonts de contaminació difusa o directa de les aigües associades a l'hàbitat.
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
- Reversió de les obres de drenatge no útils de les zones humides.
- Millora de la connectivitat dels hàbitats aquàtics amb els ecosistemes naturals terrestres adjacents.
Restauració d'àrees degradades
- Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat en base a una identificació i valoració de l'estat de conservació.
Regulació de l'ús públic
- Ordenació de la freqüentació turística.
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
P - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
P - Coordinació amb els agents locals per evitar nous usos que puguin afectar les masses d'aigua associades a l'hàbitat.
- Establir procediments de concertació amb els titulars de concessions d'aigua per determinar els drets d'ús i els efectes sobre la conservació del patrimoni natural de les mateixes
Divulgació - Informació
- Divulgació i valorització de l'hàbitat, especialment entre la població local
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Indicador:
Nre. espècies característiques de la comunitat o endèmiques
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Seguiment visual de la vora de la massa d'aigua
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
Presència favorable >20%, <10% desfavorable
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: