3240-Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Bosquets de 3 a 5 (7) metres d’alçària, dominats per sargues, gatells o per Salix daphnoides, amb un estrat herbaci poc important i sovint amb diverses plantes ruderals oportunistes. Poden dur també algunes lianes. De vegades fan masses un xic extenses, però sovint apareixen en forma de clapes petites o de comunitats obertes i mal estructurades.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon l'associació
44.113* Salzedes de Salix daphnoides, dels codolars i arenys dels rius, als Pirineus centrals ALP
44.124 Sargars i gatelledes muntanyencs ALP

Hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. (2006))
44a Salzedes de Salix daphnoides, dels codolars i arenys dels rius, a la Vall d'Aran

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Representa bona part de les capçaleres de riu, torrents i rieres de muntanya de tot l'àmbit pirinenc.
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Alpina
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Alpina % de superfície en Natura 2000 % respecte el total del HIC a Catalunya
583,12 ha
123
4,74+-6,22
0,11
49,39
46,44

Representativitat de l'hàbitat en cadascun dels espais de la regió Alpina
Espai Presència
FND
Element Clau
Superfície
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Alpina
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
33,04 ha
0,06
5,67
2,63
ES0000022 - Aigüestortes segura
77,85 ha
0,14
13,35
6,2
ES5110004 - Serra de Catllaràs absent
ES5120003 - Serra Cavallera segura
4,24 ha
0,07
0,73
0,34
ES5120028 - Vall del Rigart segura
7,49 ha
3,56
1,28
0,6
ES5130003 - Alt Pallars segura
72,74 ha
0,09
12,47
5,79
ES5130004 - Baish Aran segura
1,27 ha
0,01
0,22
0,1
ES5130012 - Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs segura
2,72 ha
0,02
0,47
0,22
ES5130022 - La Torrassa segura
24,9 ha
41,79
4,27
1,98
ES5130026 - Serra de Prada-Castellàs segura
4,44 ha
0,12
0,76
0,35
ES5130029 - Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora segura
2,27 ha
0,03
0,39
0,18
ES5130034 - Riu Garona segura
57,06 ha
26,86
9,79
4,54

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Bases para la conservación de los HIC de España Sense Dades Espanya VVAA (2009)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2008)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

44.113* 17 4
44.124 15 3

Principals causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A09 Regadiu
B Silvicultura, ciències forestals
E01 Zones urbanes, assentaments urbans
J02.01 Abocadors, rescat de terres i dessecació en general
J02.05 Alteracions en la dinàmica i flux d'aigua, general
J02.06.06 Explotacions hidroelèctriques que desvien els cursos d'aigua i alteren el règim hidrològic de la conca.
J02.10 Accions de neteja que porten la degradació o destrucció directa de l'hàbitat.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
1990-2006
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la superfície actual
Estat conservació favorable :
583 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir la cobertura arbustiva i arbòria a nivells elevats favorables per la conservació de l'hàbitat
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on hi ha els hàbitats CORINE més amenaçats
CODI Nom del LIC
ES0000018 Prepirineu Central català
ES0000022 Aigüestortes
ES5120003 Serra Cavallera
ES5120028 Vall del Rigart
ES5130003 Alt Pallars
ES5130004 Baish Aran
ES5130012 Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs
ES5130022 La Torrassa
ES5130026 Serra de Prada-Castellàs
ES5130029 Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora
ES5130034 Riu Garona

Gestió preventiva
P - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat.
P - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal.
Redacció de Plans
- Redacció d'un pla d'ordenació de les activitats i usos recreatius fluvials en els trams amb presència de l’hàbitat.
Control d'espècies exòtiques
- Control d’espècies invasores vegetals propiciant la seva eradicació en les zones amb presència de l'hàbitat on es detectin
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
- Establir procediments de concertació amb els titulars de concessions d'aigua per determinar els drets d'ús i els efectes sobre la conservació del patrimoni natural de les mateixes
Investigació i estudis
- Estudi sobre l’ecologia d’aquest hàbitat i el seu estat de conservació.
Seguiment ecològic
- Manteniment d'àrees sense intervenció en sectors rellevants d’aquest hàbitat pel seu interès i seguiment científic.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: