3270-Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.)

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Dipòsits fluvials constituïts bàsicament per argila, però generalment amb barreja de llim, arena i matèria orgànica, exposats a inundacions eventuals. S'hi desenvolupen herbassars terofítics densos, de fins a 1,5 m d’alçària. En formen part espècies higròfiles i nitròfiles de cicle vital curt, que es desenvolupen al final de l’estiu o a la tardor, quan el nivell de l’aigua és mínim.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon l'associació
24.51 Fangars fluvials sense vegetació ALP
24.52 Comunitats de teròfits alts - presseguera borda (Polygonum lapathifolium), moll farinell (Chenopodium glaucum), llapassa borda (Xanthium italicum), Bidens frondosa... -, nitròfiles, de fangars de les vores de rius i embassaments ALP

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Comprèn petits trams de les parts mig-altes dels principals rius del Pirineu oriental (Cerdanya, Alt Berguedà i Ripollès): alt Segre, Ter, Freser i Llobregat.
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Alpina
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Alpina % de superfície en Natura 2000 % respecte el total del HIC a Catalunya
6,37 ha
10
0,64+-1,02
0
33,44
2,65

Representativitat de l'hàbitat en cadascun dels espais de la regió Alpina
Espai Presència
FND
Element Clau
Superfície
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Alpina
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
0 ha
0
0
0
ES5110004 - Serra de Catllaràs absent
ES5120003 - Serra Cavallera segura
2,13 ha
0,03
33,44
0,89
ES5130007 - Riberes de l'Alt Segre segura
0 ha
0
0
0
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana absent

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Manual: Cartografia dels hàbitats de Catalunya Preocupació menor Catalunya Vigo et al. (2006)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2008)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

24.51 8 1
24.52 9 3

Principals causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A07 Ús de biocides, hormones i productes químics - Arriben a l'aigüa procedents de conreus veïns.
C01.01 Extracció d'àrids i argiles.
E01 Zones urbanes, assentaments urbans
G02 Instalacions esportives i d'oci - Deteriorament de la vegetació o del substrat.
J02.05 Regulació artificial dels cursos d'aigua.
K02.03 Eutrofització (natural)

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la superfície actual
Estat conservació favorable :
SD
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on hi ha els hàbitats CORINE més amenaçats
CODI Nom del LIC
ES0000018 Prepirineu Central català
ES5120003 Serra Cavallera
ES5130007 Riberes de l'Alt Segre

Gestió preventiva
P - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal.
- Regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua amb presència actual de l’element per garantir-ne les condicions hídriques adients.
P - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat.
Redacció de Plans
- Redacció d'un pla d'ordenació de les activitats i usos recreatius fluvials en els trams amb presència de l’hàbitat.
Control d'espècies exòtiques
- Control d’espècies invasores vegetals propiciant la seva eradicació en les zones amb presència de l'hàbitat on es detectin
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
- Establir procediments de concertació amb els titulars de concessions d'aigua per determinar els drets d'ús i els efectes sobre la conservació del patrimoni natural de les mateixes
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: