6110*-Prats calcàris o basòfils d'Alysso-Sedion albi (*)

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Pradells de recobriment extremadament variable (del 25 al 95 %), formats principalment per petites plantes anuals i crespinells. Les molses solen ser molt abundants i recobrir fins al 50 % del terra. Sovint aquests pradells fan mosaic amb altres menes de prats.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon l'associació
34.111 + 36.2p Pradells de Sedum album i altres crespinells, de terraprims i replans de roca, calcícoles, de la muntanya mitjana
34.114 Pradells dominats per teròfits, calcícoles, de terraprims de la muntanya mitjana

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Hàbitat molt localitzat, però ben distribuït per tota la regió alpina (sobretot pels Prepirineus), entre 750 i 1.600 m d’altitud.
Font: CHC (2009)
Superfície de l'hàbitat a la regió Alpina
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Alpina % de superfície en Natura 2000 % respecte el total del HIC a Catalunya
0 ha
30
0+-0
0

Representativitat de l'hàbitat en cadascun dels espais de la regió Alpina
Espai Presència
FND
Element Clau
Superfície
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Alpina
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català absent
ES5120003 - Serra Cavallera puntual
1 localitats
0
ES5130003 - Alt Pallars puntual
1 localitats
0
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats absent

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2008)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

34.111 + 36.2p 16 3
34.114 15 4

Principals causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04.01 Sobrepastura (especialment de cabrum) que pugui incrementar porcessos d’erosió del sòl i degradació de la comunitat arbustiva.
B02.01 La recuperació espontània dels boscos tendirà a fer-lo retrocedir.
G05.01 Dany directe per trepig, provocant erosió i compactació del sol.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Dolenta
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la superfície actual
Estat conservació favorable :
30 localitats
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables
-
Aconseguir una representació mínima favorable de les espècies característiques o endèmiques de l'hàbitat

Mesures de conservació

Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
- Aplicació de mesures físiques per minimitzar el risc d'erosió.
P - Establiment de mecanismes per evitar l'aforestació
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
P - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat
Investigació i estudis
- Estudi sobre l’ecologia d’aquest hàbitat i el seu estat de conservació.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Ríos i Salvador (2009)
Indicador:
Nre. espècies característiques de la comunitat o endèmiques
Unitats:
Nre. Espècies (%)
Metodologia:
Parcel·les de seguiment de 50x50 cm
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Presència espècies característiques: favorable i >10%,. Ausència i presència de plantes nitròfiles:desfavorable
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Ríos i Salvador (2009)
Indicador:
Cobertura de la vegetació natural
Unitats:
Percentatge de recobriment (%)
Metodologia:
Parcel·les de seguiment de 50x50 cm
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Desfavorable: <50% de reducció de la sup.