6210-Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea)

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Pastures mesòfiles, on el recobriment sempre és molt elevat (del 70 al 100%) i l’alçària de la vegetació, molt lligada a la intensitat de la pastura, no sol depassar els 60 cm. Els hemicriptòfits són la forma biològica dominant, però hi destaquen també els geòfits. Hàbitat molt divers en estructura i espècies que el componen.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon l'associació
34.323L* Prats calcícoles i mesòfils, amb dominància de Brachypodium pinnatum, dels estatges montà i subalpí dels Pirineus centrals ALP
34.325L* Prats calcícoles i mesoxeròfils, amb Sesleria coerulea, Primula veris subsp. columnae, Carex humilis, ... dels estatges montà i subalpí dels Pirineus ALP
34.32611* Prats calcícoles i mesòfils, amb Festuca nigrescens, Plantago media (plantatge), Galium verum (espunyidella groga), Cirsium acaule... de la muntanya mitjana i de l'estatge subalpí dels Pirineus i de les terres properes ALP
34.32612* Prats calcícoles i mesoxeròfils, amb abundància de Bromus erectus i Cirsium tuberosum... de la muntanya mitjana poc seca, als territoris catalanídic meridional i central i al Montsec MED
34.332G1* Prats basòfils i xeròfils, amb Festuca ovina, Avenula iberica, Bromus erectus, Brachypodium phoenicoides, Seseli montanum, Teucrium pyrenaicum (angelins)... de l'estatge montà dels Pirineus ALP
34.32613* Prats amb sudorn (Festuca spadicea), Leuzea centauroides... calcícoles i mesoxeròfils, de vessants solells de l'estatge subalpí dels Pirineus ALP
34.32614* Prats calcícoles i mesoxeròfils, amb Astragalus sempervirens subsp. catalaunicus, Sideritis hyssopifolia (herba del bàlsam), Festuca ovina, Avenula pratensis... de l'estatge subalpí (i del montà) dels Pirineus ALP

Hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. (2006))
34a1 Prats amb Selseria coerulea, Cirsium acaule, ... calcícoles i mesoxeròfils, dels estatges montà i subalpí dels Pirineus
34a Prats amb dominància de Brachypodium pinnatum, calcícoles i mesòfils, dels estatges montà i subalpí dels Pirineus centrals
34b Prats calcícoles i mesòfils, amb Festuca nigrescens, Plantago media (plantatge), Galium verum (espunyidella groga), Cirsium acaule,... de la muntanya mitjana i de l'estatge subalpí dels Pirineus i de les terres properes
34c Prats amb abundància de Bromus erectus i Cirsium tuberosum, ... calcícoles i mesoxeròfils, de la muntanya mitjana poc seca als territoris catalanídic meridional i central i al Montsec
34d Prats basòfils i xeròfils, amb Festuca ovina, Avenula iberica, Bromus erectus, Brachypodium phoenicoides, Seseli montanum, Teucrium pyrenaicum (angelins),... de l'estatge montà dels Pirineus
34e Prats amb sudorn (Festuca spadicea), Leuzea entauroides,... calcícoles i mesoxeròfils, de vessants solells de l'estatge subalpí dels Pirineus
34f Prats amb Astragalus sempervirens subsp. catalaunicus, Sideritis hyssopifolia (herba del bàlsam), Festuca ovina, Avenula pratensis, ... calcícoles i mesoxeròfils, de l'estatge subalpí (i del montà) dels Pirineus centrals

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Es distribueixen per bona part de les parts montanes i altimontanes de les principals valls dels Prepirineus, des de l'Alta Ribagorça al Ripollès, com també per algunes valls i serres externes dels Pirineus, sobretot a l'alta Cerdanya.
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Alpina
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Alpina % de superfície en Natura 2000 % respecte el total del HIC a Catalunya
31172,21 ha
1580
19,73+-45,95
5,99
32,95
76,62

Representativitat de l'hàbitat en cadascun dels espais de la regió Alpina
Espai Presència
FND
Element Clau
Superfície
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Alpina
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
3506,64 ha
6,14
11,25
8,62
7,67
ES0000022 - Aigüestortes segura
2774,28 ha
4,95
8,9
6,82
6,07
ES5110004 - Serra de Catllaràs segura
13,22 ha
0,22
0,04
0,03
0,03
ES5120002 - Capçaleres del Ter i del Freser segura
19,4 ha
0,16
0,06
0,05
0,04
ES5120003 - Serra Cavallera segura
1556,37 ha
24,39
4,99
3,83
3,4
ES5120019 - Riberes de l'Alt Ter absent
ES5120022 - Riu Duran absent
ES5120024 - Montgrony segura
644,89 ha
16,95
2,07
1,59
1,41
ES5120026 - Tossa Plana de Lles-Puigpedrós segura
490,26 ha
3,68
1,57
1,21
1,07
ES5120027 - Rasos de Tubau segura
0,15 ha
0,02
0
0
0
ES5130002 - Riu Verneda absent
ES5130003 - Alt Pallars segura
373,39 ha
0,48
1,2
0,92
0,82
ES5130004 - Baish Aran segura
82,64 ha
0,66
0,27
0,2
0,18
ES5130005 - Era Artiga de Lin - Eth Portillon segura
28,89 ha
0,42
0,09
0,07
0,06
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats segura
548,07 ha
2,98
1,76
1,35
1,2
ES5130012 - Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs segura
33,07 ha
0,26
0,11
0,08
0,07
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana absent
ES5130019 - Estany de Montcortès segura
2,91 ha
6,47
0,01
0,01
0,01
ES5130023 - Beneïdor segura
2,32 ha
0,56
0,01
0,01
0,01
ES5130024 - La Faiada de Malpàs i Cambatiri segura
178,85 ha
13,96
0,57
0,44
0,39
ES5130026 - Serra de Prada-Castellàs segura
0,29 ha
0,01
0
0
0
ES5130029 - Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora segura
14,16 ha
0,16
0,05
0,03
0,03
ES5130034 - Riu Garona segura
0,13 ha
0,06
0
0
0

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Bases para la conservación de los HIC de España Sense avaluar Espanya VVAA (2009)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2008)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

34.323L* 15 3
34.325L* 17 2
34.32611* 16 1
34.32612* 18 1
34.32613* 18 3
34.32614* 16 2
34.332G1* 17 1

Principals causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04.01 Sobrepastura (en especial l'afectació provocada pel porc senglar i el bestiar vacum).
A04.03 Abandonament/Absència de sistemes de pastura - Una càrrega ramadera adequada és fonamental per evitar la colonització d'espècies arbustives o arbòries.
B01 Aforestació de boscos en camp obert - Pi negre i pi roig en ambients altimontans.
D01 Ampliació o construcció de nous equipaments i vies de comunicació.
E01.03 L'edificació i construcció de nous equipaments.
G02.02 Estacions d' esquí
G05.01 Trepig, sobrefreqüentació - Compactació del sòl.
K04.01 Increment d’espècies nitròfiles competidores en punts on es concentra el bestiar.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 
Espanya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
Font:
VVAA (2009)
Qualitat de les dades:
Dolenta
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la superfície actual
Estat conservació favorable :
31172 ha
SECUNDARIS
-
Aconseguir una representació mínima favorable de les espècies característiques o endèmiques de l'hàbitat
-
Minimitzar els danys ocasionats pels ungulats (domèstics i salvatges)
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on hi ha els hàbitats CORINE més amenaçats
CODI Nom del LIC
ES0000022 Aigüestortes
ES5120003 Serra Cavallera
ES5130003 Alt Pallars
ES5130004 Baish Aran
ES5130005 Era Artiga de Lin - Eth Portillon

Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Establiment de mecanismes per evitar l'aforestació
Restauració d'àrees degradades
- Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat en base a una identificació i valoració de l'estat de conservació.
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
- Regulació de la implantació o la resembra amb noves espècies herbàcies productives pel bestiar.
P - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat
Construcció o adequació d'infraestructures
P - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
Investigació i estudis
- Avaluació de l'afectació de les furgades dels porcs senglars en relacció amb la fertilitat del sòl i la composició florística.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Composició/superfície
Font:
Yera i Ascaso (2009)
Indicador:
Nre. d'espècies no característiques de la comunitat
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les en quadrats de 10x10 m
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Composició/superfície
Font:
Yera i Ascaso (2009)
Indicador:
Nre. d'espècies i cobertura
Unitats:
Nre espècies i Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les d'inventari
Àmbit:
LIC
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Diversitat
Font:
Yera i Escaso (2009)
Indicador:
Diversitat d'espècies
Unitats:
Índex de SW
Metodologia:
Càlculs
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
Desfavorable > 1/4 de punt
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Yera i Escaso (2009)
Indicador:
Nre. espècies característiques de la comunitat o endèmiques
Unitats:
Nre. Espècies (%) i freqüència
Metodologia:
Parcel·les de seguiment de 25 × 5 m2
Àmbit:
Local
Temporalitat:
5 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Presència espècies característiques relació freqüència i aabundància equivalent (2%). Desfavorable> 5%
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Yera i Escaso (2009)
Indicador:
Cobertura de la vegetació natural
Unitats:
Percentatge de recobriment (%)
Metodologia:
Parcel·les de seguiment de 25 × 5 m2
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Desfavorable: <10% de reducció de la sup.
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Yera i Escaso (2009)
Indicador:
Cobertura arbustiva
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les de seguiment de 10x10m
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Desfavorable: <5% de cob. Arbustiva
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Yera i Ascaso (2009)
Indicador:
Àrea sense vegetació natural
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
GIS
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
Desfavorable: disminució de >5%
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Yera i Ascaso (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: