6230*-Prats de pèl caní (Nardus stricta), rics florísticament, dels terrenys silicis de la muntanya mitjana atlàntica o subatlàntica

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Pastura densa i ufanosa, dominada pel pèl caní i altres herbes graminoides. És rica en hemicriptòfits de fulla plana. Molt sovint hi ha força matetes, especialment bruguerola i nabinera, i no hi són rars alguns geòfits, localment abundants.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon l'associació
35.11 Prats de pèl caní (Nardus stricta), acidòfils, de l'estatge montà (i subalpí) de la Vall d'Aran ALP

Hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. (2006))
35a Prats de pèl caní (Nardus stricta), acidòfils, de l'estatge montà de la Vall d'Aran

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Es concentra al llarg de l'estatge altimontà i subalpí de la Vall d'Aran, al voltant de la conca del riu Garona i de Toran.
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Alpina
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Alpina % de superfície en Natura 2000 % respecte el total del HIC a Catalunya
1536,87 ha
84
18,3+-24,38
0,3
73,55
100

Representativitat de l'hàbitat en cadascun dels espais de la regió Alpina
Espai Presència
FND
Element Clau
Superfície
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Alpina
Cat.
Esp.
ES5130004 - Baish Aran segura
709,29 ha
5,7
46,15
46,15
18,98
ES5130005 - Era Artiga de Lin - Eth Portillon segura
421,1 ha
6,13
27,4
27,4
11,27

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Bases para la conservación de los HIC de España Sense avaluar Espanya (regió alpina) VVAA (2009)
Directiva 92/43 dels Hàbitats Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2008)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

35.11 13 2

Principals causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04.01 Sobrepastura (ramaderia d’equins i ovins i altes densitats d’ungulats salvatges, sobretot de porc senglar).
A04.03 La reduccció de la pastura, ja que una càrrega ramadera adequada evita l’augment de matollars i de bosc.
B01 Aforestacions.
E01 Zones urbanes, assentaments urbans
F04 Recol·lecció i recollida de plantes terrestres, generals
H05 Utilització de sal, en les carreteres properes, durant l'hivern que a la llarga pot modificar la salintat del sòl.
K04.01 Increment d’espècies nitròfiles competidores en punts on es concentra el bestiar.
M02.01 Canvis i alteracions de l'hàbitat - Es preveu una reducció de l'àrea d'ocupació en les àrees altimontanes i modificacions substancials en l'ambient d'ala muntanya.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 
España
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
Font:
VVAA (2009)
Qualitat de les dades:
Mitjana
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la superfície actual
Estat conservació favorable :
1537 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Establiment de mecanismes per evitar l'aforestació
Conservació de sòls
- Control de la utilització de la sal en les carreteres durant l'hivern en àrees amb presència de l'hàbitat
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
- Realització de programes de desenvolupament rural encaminats al manteniment de la ramaderia extensiva en aquestes zones.
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
P - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat
Construcció o adequació d'infraestructures
- Limitació de la construcció de infraestructures que comportin la destrucció física de l'hàbitat (estacions d'esquí i estructures annexes, vies de comunicació, etc..)
Investigació i estudis
- Estudi sobre l’ecologia d’aquest hàbitat i el seu estat de conservació.
Seguiment ecològic
- Manteniment d'àrees sense intervenció en sectors rellevants d’aquest hàbitat pel seu interès i seguiment científic.
Divulgació - Informació
- Divulgació i valorització de l'hàbitat, especialment entre la població local
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Rigueiro et al. (2009)
Indicador:
Nre. d'excrements i pressió de pastura
Unitats:
Excrements, furgades i plantes rasurades/m2
Metodologia:
Tanssectes de rastres i de vegetació en parcel·les d'estudi
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Rigueiro et al. (2009)
Indicador:
Nre. espècies característiques de la comunitat o endèmiques
Unitats:
Nre. Espècies
Metodologia:
Parcel·les de seguiment o transsecte de 100m
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Rigueiro et al. (2009)
Indicador:
Nre. d'espècies no característiques de la comunitat
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les en quadrats de 10x10 m
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Rigueiro et al. (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Rigueiro et al. (2009)
Indicador:
Àrea desapareguda de l'hàbitat (FC)
Unitats:
Àrea (ha) i %
Metodologia:
GIS
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
Desfavorable: disminució de la cobertura de l'hàbitat significativament.