6410-Herbassars de Molinia coerulea en sòls calcaris torbosos o argil·lollimosos (Molinion caeruleae)

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Localitzats en vores de fonts i rierols i depressions on s'entolla l'aigua, es tracta d'herbassars constituïts principalment per plantes graminoides, sovint amb dominància d’alba roja, de 80 a 100 cm d’alçària, densos i atapeïts. Presenten un color verd franc a l’estiu, en canvi, a la tardor, solen destacar de lluny estant, pel color torrat característic de la gramínia dominant.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon l'associació
37.311 Herbassars graminoides amb alba roja (Molinia coerulea), higròfils i basòfils, de la muntanya mitjana ALP
37.312 Herbassars graminoides amb alba roja (Molinia coerulea), higròfils i neutroacidòfils, de la muntanya mitjana ALP

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Es distribueix de manera localitzada en petites superfície del Pirineu i Prepirineu: al llarg de la Noguera Ribagorçana a la vall de Boí (Alta Ribagorça), llindars del riu Garona, prop de Salardú i escassament a la vall de Toran (Vall d'Aran). A la part alta de la vall de la Noguera Pallaresa i a la Guingueta d'Àneu (Pallars Sobirà), prop del riu de la Guardià i Cabó (Alt Urgell), al riu d'Odèn i a Montcalb (Alt Solsonès), a l'Aigua de Valls a Feners (Berguedà) i a l'obaga de la Serra Cavallera (Ripollès).
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Alpina
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Alpina % de superfície en Natura 2000 % respecte el total del HIC a Catalunya
93,39 ha
51
1,83+-3,17
0,02
34,09
89,09

Representativitat de l'hàbitat en cadascun dels espais de la regió Alpina
Espai Presència
FND
Element Clau
Superfície
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Alpina
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
0 ha
0
0
0
0
ES0000022 - Aigüestortes segura
20,78 ha
0,04
22,25
19,82
9,12
ES5120003 - Serra Cavallera segura
1,49 ha
0,02
1,6
1,42
0,65
ES5130003 - Alt Pallars segura
0,65 ha
0
0,7
0,62
0,29
ES5130004 - Baish Aran segura
2,45 ha
0,02
2,62
2,34
1,08
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats segura
0,86 ha
0
0,92
0,82
0,38
ES5130012 - Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs absent
ES5130019 - Estany de Montcortès puntual
0 ha
0
0
0
0
ES5130022 - La Torrassa segura
5,53 ha
9,28
5,92
5,28
2,43
ES5130026 - Serra de Prada-Castellàs puntual
0 ha
0
0
0
0
ES5130034 - Riu Garona segura
0,08 ha
0,04
0,09
0,08
0,04

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Bases para la conservación de los HIC de España Inadequada Espanya (regió alpina) VVAA (2009)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2008)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

37.311 14 1
37.312 14 1

Principals causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04.01 Sobrepastura (ramaderia d’equins i ovins i altes densitats d’ungulats salvatges, sobretot de porc senglar).
A04.03 Abandonament/Absència de sistemes de pastura
B01 Aforestacions.
B01.02 Plantacions en camp obert(espècies al·lòctones) augment de la supefície forestal
D01 Ampliació o construcció de nous equipaments i vies de comunicació.
E01 Zones urbanes, assentaments urbans
H01 Contaminació d'aigües superficials (d'aigua dolça, marina i salobre)
J02.03 Canalització i desviaments d'aigua - Pot eliminar l'hàbitat indirectament de determinats indrets.
J02.06 Captacions d'aigua procedents d'aigües superficials
J02.07 Sobreexplotació d'aqüífers.
K01.03 Dessecació de les aigües entollades on es fa aquest hàbitat per captacions, drenatges, desviaments de curos o canvis en el terreny.
K02.03 Eutrofització per augment de la contaminació de les aigües.
M Canvi climàtic

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 
Espanya
Tendència:
Augmenta
Període estudiat:
Font:
VVAA (2009)
Qualitat de les dades:
Dolenta
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la superfície actual
Estat conservació favorable :
93 ha
SECUNDARIS
-
Aconseguir una representació mínima favorable de les espècies característiques o endèmiques de l'hàbitat
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables
-
Minimitzar els danys ocasionats pels ungulats (domèstics i salvatges)

Mesures de conservació

Gestió preventiva
P - Limitació de la construcció de infraestructures que comportin la destrucció física de l'hàbitat (pistes, abeuradors, dipòsits d'aigua, etc..).
P - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica.
Conservació de sòls
P - Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig i compactació excessiva que puguin ocasionar l'erosió del sòl
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
- Realització de programes de desenvolupament rural encaminats al manteniment de la ramaderia extensiva en aquestes zones.
- Adequació de les pràctiques de cultiu (sega, utilització de pesticides, etc..) a les necessitats de l'hàbitat.
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
- Regulació de la fertilització del sòl.
P - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat
- Regulació de la implantació o la resembra amb noves espècies herbàcies productives pel bestiar.
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
- Establir procediments de concertació amb els titulars de concessions d'aigua per determinar els drets d'ús i els efectes sobre la conservació del patrimoni natural de les mateixes
Investigació i estudis
- Investigació de la utilització de cremes controlades tradicionals com a alternativa pel manteniment de l'hàbitat en aquelles àrees on es presenti un abandonament de la ramaderia extensiva.
Divulgació - Informació
- Divulgació i valorització de l'hàbitat, especialment entre la població local
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Marinas et al. (2009a)
Indicador:
Nre. espècies nitròfiles a la comunitat
Unitats:
Nre. Espècies/m2 o lineals
Metodologia:
Parcel·les de seguiment i transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Marinas et al. (2009a)
Indicador:
Nre. espècies característiques de la comunitat o endèmiques
Unitats:
Nre. Espècies
Metodologia:
Parcel·les de seguiment o transsecte de 100m
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Marinas et al. (2009a)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions:
Desfavorable: disminució de un 1% de la sup. En 5-10 anys.
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Marinas et al. (2009a)
Indicador:
Àrea desapareguda de l'hàbitat (FC)
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Transsectes de 25m
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
Desfavorable: disminució de un 1% de la sup. En 5-10 anys.