6430-Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Formacions de grans herbes vivaces de fulla plana, entre les quals no són rares les falgueres. Molt diverses pel que fa a la composició florística i a les espècies dominants.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon l'associació
37.71 Herbassars i vels de plantes enfiladisses, subnitròfils, de les vores d'aigua ALP
37.72 Herbassars subnitròfils de marges i clarianes forestals, en indrets ombrejats i frescals de la muntanya mitjana ALP
37.82 Herbassars graminoides, sovint dominats per Calamagrostis arundinacea, de vessants solells de l'estatge subalpí ALP
37.83 Herbassars megafòrbics de l'estatge subalpí dels Pirineus i del Montseny ALP

Hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. (2006))
37c Herbassars megafòrbics de l'estatge subalpí dels Pirineus

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
S'han localitzat bàsicament als cursos alts dels rius Llobregat i Bastareny (Berguedà), al Ter a Camprodon i a Núria (Ripollès). També es troben en pradells de Gresolet i dels Rasos de Peguera (Berguedà) i de manera molt localitzada a l'Era Artiga de Lin (Vall d'Aran).
Font: CHC50v1 (2010) i CHC (2008)
Superfície de l'hàbitat a la regió Alpina
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Alpina % de superfície en Natura 2000 % respecte el total del HIC a Catalunya
42,26 ha
13
3,25+-9,21
0,01
97,96
66,9

Representativitat de l'hàbitat en cadascun dels espais de la regió Alpina
Espai Presència
FND
Element Clau
Superfície
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Alpina
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
0 ha
0
0
0
0
ES0000022 - Aigüestortes puntual
1 localitats
0
0
0
0
ES5110004 - Serra de Catllaràs absent
ES5120002 - Capçaleres del Ter i del Freser segura
31,73 ha
0,25
75,08
50,23
1,99
ES5120003 - Serra Cavallera puntual
6 localitats
0
0
0
0
ES5120019 - Riberes de l'Alt Ter puntual
2 localitats
ES5120028 - Vall del Rigart puntual
3 localitats
ES5130003 - Alt Pallars puntual
6 localitats
0
0
0
0
ES5130004 - Baish Aran absent
ES5130005 - Era Artiga de Lin - Eth Portillon segura
9,67 ha
0,14
22,88
15,31
0,61
ES5130011 - Riu de la Llosa absent
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana absent
ES5130034 - Riu Garona puntual
1 localitats

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)
Bases para la conservación de los HIC de España Favorable Regió Alpina Espanyola VVAA (2009)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2008)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

37.71 10 3
37.72 13 1
37.82 17 4
37.83 21 2

Principals causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04.01 Sobrepastura (ramaderia d’equins i ovins i altes densitats d’ungulats salvatges, sobretot de porc senglar).
B01 Aforestació de boscos en camp obert
D01 Ampliació o construcció de nous equipaments i vies de comunicació.
E01 Zones urbanes, assentaments urbans
F04 Recol·lecció i recollida de plantes terrestres, generals
J02.05 Minva dels corrents d'aigua per captacions, drenatges, desviaments de cursos o canvis en el terreny.
J02.06 Captacions d'aigua procedents d'aigües superficials
J02.10 Neteges de marges i cursos d'aigua.
K01.03 Dessecació de les aigües entollades on es fa aquest hàbitat per captacions, drenatges, desviaments de cursos o canvis en el terreny.
L08 Grans riuades.
M Canvi climàtic

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 
Espanya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
Font:
VVAA (2009)
Qualitat de les dades:
Mitjana
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la superfície actual
Estat conservació favorable :
42 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Gestió preventiva
- Regulació de la realització de canvis en la morfologia de les lleres on l'hàbitat és present.
- Control i neteja dels residus derivats de les activitats ramaderes que puguin eutrofitzar les aigües
P - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica.
- Regulació de la realització de desbroçades on l'hàbitat és present.
- Control dels abocaments agraris i/o urbans per tal de disminuir les elevades taxes de nutrients
- Prohibició de la roturació de marges de bosc per augmentar pastures i conreus on hi hagi enclavaments rellevants d’aquest hàbitat.
Control d'espècies exòtiques
- Establiment de mecanismes per evitar que espècies vegetals al•lòctones passin a formar part de la composició florística d’aquest hàbitat.
Gestió d'espècies sobreabundants
P - Regulació de la densitat d’ungulats salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat.
Conservació de sòls
P - Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig i compactació excessiva que puguin ocasionar l'erosió del sòl
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
- Foment de la disminució de l’ús de productes fitosanitaris i fertilitzants a les àrees amb presència important de l’element.
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
P - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat
- Regulació de la fertilització del sòl.
Construcció o adequació d'infraestructures
P - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
Cartografia temàtica
- Realització d'estudis i inventaris que millorin la cartografia a petita escala d'aquest hàbitat
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
Remón et al. (2009)
Indicador:
Humitat i nitrificació del sòl
Unitats:
N i HR
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Remón et al. (2009)
Indicador:
Nre. espècies nitròfiles a la comunitat
Unitats:
Nre. Espècies/m2 o lineals
Metodologia:
Parcel·les de seguiment i transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Remón et al. (2009)
Indicador:
Nre. espècies característiques de la comunitat o endèmiques i percentatge (%)
Unitats:
Nre. Espècies i %
Metodologia:
Parcel·les de seguiment o transsecte de 100m
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Remón et al. (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Remón et al. (2009)
Indicador:
Àrea desapareguda de l'hàbitat (FC)
Unitats:
Àrea (ha) i %
Metodologia:
GIS
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions: