7140-Torberes de transició i torberes tremoladisses

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Formacions de molses a manera de tapissos, poblaments de carex i esfagnes. Hi predominen les espècies pleurocàrpiques de tons bruns i daurats, entremig de les quals creixen algunes plantes adaptades als substrats inconsistents, molt humits, pràcticament entollats.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon l'associació
54.531 Catifes tremoloses d'esfagnes (Sphagnum spp.). amb Carex rostrata... acidòfiles, de l'estatge subalpí ALP
54.59 Catifes flotants de trèvol d'aigua (Menyanthes trifoliata)... de l'alta muntanya ALP
54.5B Catifes de molses brunes, inundables, poc àcides ALP

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Pirineus centrals (Vall d'Aran i Pallars Sobirà).
Font: CHC (2009)
Superfície de l'hàbitat a la regió Alpina
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Alpina % de superfície en Natura 2000 % respecte el total del HIC a Catalunya
0 ha
14
0+-0
0

Representativitat de l'hàbitat en cadascun dels espais de la regió Alpina
Espai Presència
FND
Element Clau
Superfície
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Alpina
Cat.
Esp.
ES0000022 - Aigüestortes puntual
11 localitats
0
ES5130003 - Alt Pallars puntual
1 localitats
0
ES5130004 - Baish Aran puntual
1 localitats
0

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2008)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

54.531 15 4
54.59 15 4
54.5B 16 4

Principals causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04.01 Pasturatge intensiu - El bestiar contribueix a l'erosió a les vores de la torbera i a l'augment de la compactació.
A04.01 Sobrepastura (ramaderia i altes densitats d’ungulats salvatges, sobretot de porc senglar).
B02.01 Aforestacions.
G01 Esports i activitats d'oci a l'aire lliure
G02.02 Estacions d' esquí
G05.01 Trepig, sobrefreqüentació - Es pot degradar en cas d'una freqüentació excessiva per part de persones o animals.
J02.05 Minva dels corrents d'aigua per captacions, desviaments de curos o canvis en el terreny.
K01.03 Dessecació
K02.03 Eutrofització (natural)

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Dolenta
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la superfície actual
Estat conservació favorable :
14 localitats
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Gestió preventiva
P - Limitació de la construcció de infraestructures que comportin la destrucció física de l'hàbitat (pistes, abeuradors, dipòsits d'aigua, etc..).
P - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica.
- Prohibició de reforestacions en àrees amb presència de l'hàbitat.
Conservació de sòls
P - Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig i compactació excessiva que puguin ocasionar l'erosió del sòl
Regulació de l'ús públic
- Ordenació de la freqüentació turística.
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
- Foment de la disminució de l’ús de productes fitosanitaris i fertilitzants a les àrees amb presència important de l’element.
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
P - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat
Divulgació - Informació
- Divulgació i valorització de l'hàbitat, especialment entre la població local
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Ojeda (2009)
Indicador:
Contingut de nitrògen i PH dl sòl, senyal d'eutrofització i acidificació
Unitats:
Percentatge de N i valor de PH
Metodologia:
Parcel·les de seguiment o transsecte de 100m
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: