7220*-Fonts petrificants amb formació de travertí (Cratoneurion commutati)

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Comunitats sovint dominades per Palustriella commutata, una molsa bruna de fulletes falcades, totes dirigides cap a una mateixa banda. Disperses entremig, s’hi fan algunes plantes vasculars que, en el moment de la florida, posen una nota de color al tapís de molsa. Les aigües, dures i carregades de calç, poden produir concrecions pètries, poroses i lleugeres (tosca).

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon l'associació
54.12 Comunitats fontinals d'aigües dures, sovint formadores de tosca ALP

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
De manera extensa a la font de l'Abella, prop de Sant Julià de Cerdanyola (Berguedà) i puntualment per bona part dels Pirineus calcaris.
Font: CHC (2008)
Superfície de l'hàbitat a la regió Alpina
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Alpina % de superfície en Natura 2000 % respecte el total del HIC a Catalunya
0 ha
18
0+-0
0

Representativitat de l'hàbitat en cadascun dels espais de la regió Alpina
Espai Presència
FND
Element Clau
Superfície
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Alpina
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català absent
ES0000022 - Aigüestortes puntual
5 localitats
ES5130003 - Alt Pallars puntual
1 localitats
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana absent

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Bases para la conservación de los HIC de España Desconeguda Espanya (regió alpina) VVAA (2009)
Directiva 92/43 dels Hàbitats Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2008)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

54.12 14 4

Principals causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A05 Granges de bestiar i cria d'animals (sense pasturatge)
A07 Ús de biocides, hormones i productes químics
B03 Aprofitament forestal sense repoblació o regeneració natural, reducció de la superfície forestal - Provoca la pèrdua de fitoestabilitat.
C01 Mines i pedreres - Explotació o recol·lecció de pedra tosca.
D01 Ampliació o construcció de nous equipaments i vies de comunicació.
H01 Abocament de compostos orgànics i inorgànics a l'aigua.
J02.05 Captacions, drenatges, dessecacions, sobreexplotació del freàtic, desviaments de cursos o canvis en el terreny.
J02.05.02 Estructures que modifiquen els cursos d'aigua continentals - Disminució del cabal dels rierols.
K01.03 Dessecació

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Pobra
Observacions:
Caldria tenir en compte totes les localitzacions d'aquest hàbitat de la regió alpina, encara que les superfícies siguin petites.
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir la superfície actual
Estat conservació favorable :
18 localitats
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Gestió preventiva
- Prohibició de l'extracció de pedra tosca.
P - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica.
Adquisició de drets d'aprofitament
P - Compra de drets d'extracció de pedra tosca
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
- Foment de la disminució de l’ús de productes fitosanitaris i fertilitzants a les àrees amb presència important de l’element.
P - Incorporació de mesures en les pràctiques agrícoles per tal de fer compatibles la producció agrícola i la conservació de l'hàbitat .
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
P - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
- Establir procediments de concertació amb els titulars de concessions d'aigua per determinar els drets d'ús i els efectes sobre la conservació del patrimoni natural de les mateixes
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
Cercavilla et al.(2009)
Indicador:
PH i composició del sòl
Unitats:
PH, CA, N, P, etc...
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Cercavilla et al.(2009)
Indicador:
Cobertura de molses a les parets
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Cercavilla et al.(2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: