7240*-Formacions pioneres alpines del Caricion bicoloris-atrofuscae

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Formacions dominades per Carex frigida, un càrex força alt que destaca en el moment de la florida per les seves espigues pèndules i fosques. Hi posen una nota de color el blau de les flors de les violes d’aigua i el groc de les de Saxifraga aizoides.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon l'associació
54.35* (54.28 antic) Comunitats de Carex frigida d'indrets molt humits, pirinenques

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Localitzat de manera extensa als plans d'Espui (Pallars Jussà) i puntualment en petites superfícies al P.N. d'Aigüestortes, a la Vall d'Aran, a l'alt Pallars i al Ripollès.
Font: CHC (2008)
Superfície de l'hàbitat a la regió Alpina
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Alpina % de superfície en Natura 2000 % respecte el total del HIC a Catalunya
0 ha
32
0+-0
0

Representativitat de l'hàbitat en cadascun dels espais de la regió Alpina
Espai Presència
FND
Element Clau
Superfície
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Alpina
Cat.
Esp.
ES0000022 - Aigüestortes puntual
18 localitats
ES5120002 - Capçaleres del Ter i del Freser puntual
6 localitats
ES5130003 - Alt Pallars puntual
3 localitats

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Bases para la conservación de los HIC de España Desconegut Espanya (regió alpina) VVAA (2009)
Directiva 92/43 dels Hàbitats Prioritari Europa CEE (1992)


Principals causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04.01 Pasturatge intensiu - El sobrepastoreig condueix a la pèrdua de l'estructura de la comunitat, però certa càrrega ramadera pot contribuir a la seva supervivència.
B01 Aforestació de boscos en camp obert
D01 Ampliació o construcció de nous equipaments i vies de comunicació.
D01.01 Senders, pistes, carrils per a bicicletes
G02.02 Estacions d' esquí
G05.01 Trepig, sobrefreqüentació
J01.01 Cremes intencionades crema activa de vegetació existent - En hàbitats adjacents.
J02.05 Variacions de les característiques hídriques del sòl (composició, temperatura i cabal de l’aigua).
J02.06 Creació d'embassaments de retenció d'aigua i obres hidroelèctriques.
J02.06 Captacions d'aigua procedents d'aigües superficials
J02.10 Neteges de marges, cursos d’aigua o camins.
K01.03 Dessecació
K02.03 Eutrofització (natural)
M Canvi climàtic

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Pobra
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la superfície actual
Estat conservació favorable :
32 localitats
SECUNDARIS
-
Aconseguir una representació mínima favorable de les espècies característiques o endèmiques de l'hàbitat
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Gestió preventiva
P - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica.
Conservació de sòls
P - Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig i compactació excessiva que puguin ocasionar l'erosió del sòl
Conservació de processos - geològics
- Manteniment de les condicions hidrològiques i dels processos geomorfològics d'erosió-sedimentació
Regulació de l'ús públic
- Ordenació i regulació dels usos turístics que puguin afectar l'hàbitat (equipaments, senders, etc.)
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
P - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
- Establir procediments de concertació amb els titulars de concessions d'aigua per determinar els drets d'ús i els efectes sobre la conservació del patrimoni natural de les mateixes
Investigació i estudis
- Estudi dels efectes potencials del canvi global sobre aquestes comunitats relictes glacials.
Divulgació - Informació
- Divulgació i valorització de l'hàbitat, especialment entre la població local
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions: