8230-Terraprims silicis amb vegetació pionera (Sedo-Scleranthion)

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Replanets, escletxes de roca i terraprims, colonitzats predominantment per plantes suculentes. No hi falten, però, les tofes compactes d’algunes gramínies de fulla dura i altres herbes vivaces resistents a la secada. Hi tenen també una certa importància les plantes anuals de mida petita.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon l'associació
62.31* + 36.2p Vegetació pionera, amb matafocs (Sempervivum spp.) i crespinells (Sedum spp.), de terraprims silicis dels estatges montà i subalpí ALP

Hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. (2006))
62d1 Terraprims silicis amb matafocs (Serpervivum spp.) i crespinells (Sedum spp.) d'indrets rocosos dels estatges montà i subalpí

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Localitzat a les serres de Moixeró i Castellar de n'Hug (Berguedà), a la Collada de Tosses i voltants de Ribes de Freser (Ripollès).
Font: CHC50v1 (2010) i CHC (2008)
Superfície de l'hàbitat a la regió Alpina
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Alpina % de superfície en Natura 2000 % respecte el total del HIC a Catalunya
58,19 ha
14
4,16+-2,53
0,01
51,16
100

Representativitat de l'hàbitat en cadascun dels espais de la regió Alpina
Espai Presència
FND
Element Clau
Superfície
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Alpina
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
24,83 ha
0,04
42,67
42,67
9,35
ES0000022 - Aigüestortes puntual
3 localitats
0
0
0
0
ES5120002 - Capçaleres del Ter i del Freser puntual
3 localitats
0
0
0
0
ES5120003 - Serra Cavallera puntual
1 localitats
ES5120024 - Montgrony segura
3,49 ha
0,09
6
6
1,31
ES5120028 - Vall del Rigart segura
1,45 ha
0,69
2,49
2,49
0,55
ES5130003 - Alt Pallars puntual
3 localitats
0
0
0
0
ES5130004 - Baish Aran puntual
1 localitats

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)
Bases para la conservación de los HIC de España Desconeguda Regió Alpina Espanyola VVAA (2009)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2008)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

62.31* + 36.2p 16 4

Principals causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04.01 Sobrepastura d’ungulats domèstics i salvatges.
G01.04.01 Intensificació del turisme de muntanya.
K01.01 Erosió - Sòls incipients.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la superfície actual
Estat conservació favorable :
58 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on hi ha els hàbitats CORINE més amenaçats
CODI Nom del LIC
ES0000018 Prepirineu Central català
ES5120024 Montgrony
ES5120028 Vall del Rigart

Regulació de l'ús públic
P - Ordenació de la freqüentació turística.
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
P - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat
Seguiment ecològic
- Seguiment dels nivells d'erosió de l'hàbitat a causa de la freqüentació humana.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
Indicador:
Qualitat del sòl
Unitats:
Ph, N, S, KCl, etc..
Metodologia:
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: