8310-Coves no explotades pel turisme

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Cavitats subterrànies poc o molt profundes, de desenvolupament horitzontal (coves) o vertical (avencs), sovint formades per diversos pous i galeries interconnectades. Són refugi de nombrosos animals endèmics, de vegades de distribució molt restringida. A la boca de la cavitat o poc més endins, fins allà on arriba la llum, hi poden créixer alguns vegetals.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon l'associació
65.4 Coves i avencs ALP

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Es troben repartides heterogèniament per tota la regió alpina, essent més abundants en indrets amb formacions rocalloses de naturalesa calcària.
Font: Vigo et al. (2006)

Representativitat de l'hàbitat en cadascun dels espais de la regió Alpina
Espai Presència
FND
Element Clau
Superfície
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Alpina
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
ES0000022 - Aigüestortes segura
ES5120002 - Capçaleres del Ter i del Freser segura
ES5120003 - Serra Cavallera segura
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats segura

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2008)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

65.4 10 1

Principals causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04.01 Pasturatge intensiu - Quan es concentra en petits espais adjacents a sistemes endocàrstics.
A07 Ús de biocides, hormones i productes químics - Per aport de substàncies contaminants a les aigües d'infiltració.
E01 Zones urbanes, assentaments urbans - Alteren les zones de recàrrega de l'aqüífer com la zones de descàrrega.També comporta processos de contaminació lligats a activitats puntuals (fosses sèptiques,etc.)
E03 Abocaments il·legals que comporten una alteració del medi.
G01.04.02 Espeleologia. L'excessiva freqüentació pot arribar a alterar el component biològic i els equilibris naturals.
J02.07 Explotació intensiva dels aqüífers i canvi del cabal de manantials endocàrstics.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Dolenta
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la superfície actual
Estat conservació favorable :
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Gestió preventiva
- Protecció íntegra de les coves.
Vigilància
- Vigilància i establiment de sancions per evitar l'abocament de residus.
Restauració d'àrees degradades
P - Restauració de les coves degradades a causa de l'abocament de residus.
Regulació de l'ús públic
P - Regulació de la presència humana en les coves.
Inventaris - catàlegs
- Realització d'un inventari i catàleg de coves.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Gracia (2009)
Indicador:
Cobertura de moonmilk
Unitats:
Percentatge de recobriment (%)
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Gracia (2009)
Indicador:
Cobertura de vegetació i molses a la superfície
Unitats:
Percentatge de recobriment (%)
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Temperatura, HR i CO2
Font:
Gracia (2009)
Indicador:
Temperatura, HR i concentració de CO2 mitjana
Unitats:
ªC, HR, CO2, etc..
Metodologia:
Estacions climatològiques
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions: