9120-Fagedes acidòfiles

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Boscos de faig, generalment força tancats; a les obagues més frescals i de més altitud s’hi poden barrejar alguns avets. El sotabosc és força pobre, compost principalment per plantes acidòfiles. Aquestes fagedes es diferencien de les higròfiles sobretot per la manca de les plantes característiques dels boscos eutròfics i mesòfils, com també per la presència d’espècies més relacionades amb les rouredes acidòfiles eurosiberianes.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon l'associació
41.172 Fagedes acidòfiles pirenaico-occitanes ALP
43.172 Boscos mixts de faig (Fagus sylvatica) i avet (Abies alba), acidòfils, pirenaico-occitans ALP

Hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. (2006))
41c Fagedes acidòfiles pirenaico-occitanes

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Boscos situats principalment a l'alt Aran i a l'est del Ripollès (serra Cavallera i voltants de Camprodon). De manera més localitzada, aquest hàbitat es troba a la Vall de Boí i voltants del pantà de Baserca (Alta Ribagorça), bosc de Virós (Pallars Sobirà), obagues d'Isona (Pallars Jussà), Moixeró (Berguedà), a la collada de Toses i a la serra del Montgrony (Ripollès).
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Alpina
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Alpina % de superfície en Natura 2000 % respecte el total del HIC a Catalunya
1873,96 ha
68
27,56+-40,26
0,36
60,98
33,2

Representativitat de l'hàbitat en cadascun dels espais de la regió Alpina
Espai Presència
FND
Element Clau
Superfície
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Alpina
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
52,87 ha
0,09
2,82
0,94
0,54
ES0000022 - Aigüestortes segura
93,56 ha
0,17
4,99
1,66
0,95
ES5120003 - Serra Cavallera segura
44,5 ha
0,7
2,37
0,79
0,45
ES5120019 - Riberes de l'Alt Ter absent
ES5120024 - Montgrony segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130003 - Alt Pallars segura
9,65 ha
0,01
0,51
0,17
0,1
ES5130004 - Baish Aran segura
910,17 ha
7,31
48,57
16,13
9,29
ES5130005 - Era Artiga de Lin - Eth Portillon segura
5,21 ha
0,08
0,28
0,09
0,05
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana segura
26,83 ha
0,08
1,43
0,48
0,27

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Bases para la conservación de los HIC de España Desconeguda Espanya (regió alpina) VVAA (2009)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2008)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

41.172 14 2
43.172 16 2

Principals causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A Agricultura - Canvi d’ús del sòl (nous conreus o pastures, camins, infraestructures, etc.).
A04.01 Pasturatge intensiu
B02.04 Eliminació d'arbres morts o deteriorats - Suposen una pèrdua de qualitat ja que afecten la fauna i flora que habita els troncs.
B02.04 Tallades forestals inadequades, amb pèrdua de naturalitat i grau de maduresa de la massa.
K02.03 Eutrofització (natural) - Especialment del sòl i relacionada amb la contaminació atmosfèrica.
M01.02 Sequera i disminució de la precipitació - Augment dels períodes de sequera.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la superfície actual
Estat conservació favorable :
1874 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables
-
Aconseguir un volum suficient de fusta morta
-
Aconseguir uns nombre mínim favorable de peus

Mesures de conservació

Aprofitament sostenible Forestal
- Regulació de l'activitat forestal en aquelles àrees que presentin unes condicions hidríques més estressants
- Foment de la presència de fusta morta en peu o a terra i d'arbres vells o decrèpits. La fusta morta a terra és millor a partir de 15 cm de DBH i de 2-3m de llargària. Les estaques en peu més amples de 30-40 cm de DBH i més de 3 m d’alçària
- Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural
- Foment de models silvícoles que promoguin la diversitat estructural a diferents escales, que garanteixin la regeneració i obrin petites clarianes que simulin pertorbacions naturals
P - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar)
P - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
- Manteniment dels punts d’aigua, basses o entollaments temporals presents com a zones importants per a la flora i fauna aquàtica i terrestre amb una secció sense accés pel bestiar
- Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat
Investigació i estudis
- Estudi de la dinàmica natural de l'hàbitat en zones on no es realitzi gestió i per tant que evolucionin naturalment.
Divulgació - Informació
- Divulgació i sensibilització ambiental dels agents locals, especialment els que gestionen i utilitzen l'hàbitat, incidint en el sentit de les pràctiques de gestió encaminades a la conservació
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Olano i Peralta (2009)
Indicador:
Percentatge (%) d'arbres >40 dn
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les d'estudi
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
Desfavorable:<5 peus de 40 dn/ha
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Olano i Peralta (2009)
Indicador:
Percentatge (%) i densitat de fusta morta
Unitats:
Percentatge (%) i m3/ha
Metodologia:
Transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
Desfavorable<10 m3/ha
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Indicador:
Pressió de pastura
Unitats:
Excrements/100m o fotos /trampes fotogràfiques nit
Metodologia:
Transsectes i trampeig fotogràfic
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Densitat relativa
Font:
Olano i Peralta (2009)
Indicador:
Nre. de captures d'insectes saproxilòfags
Unitats:
Nre individus/trampes nit
Metodologia:
Trampes de captura amb atraients
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Estat
Font:
Olano i Peralta (2009)
Indicador:
Defoliació
Unitats:
Peus afectats/ha
Metodologia:
Transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Olano i Peralta (2009)
Indicador:
Nre. espècies i % característiques o endèmiques de la comunitat (inventaris florístics)
Unitats:
Nre. Individus/m2 i %
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Presència
Font:
Olano i Peralta (2009)
Indicador:
Parelles de pícids
Unitats:
Picots/ee
Metodologia:
Estacions d'escolta de 10 minuts
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Olano i Peralta (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: