9130-Fagedes neutròfiles

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Comunitats forestals que es presenten gairebé sempre com a fagedes pures, força tancades; de vegades s’hi poden barrejar alguns avets. L’estrat arbustiu és poc desenvolupat, mentre que l’estrat herbaci és ric i divers i comprèn una bona proporció de geòfits. Aquest darrer estrat assoleix la seva màxima esplendor a la primavera, ja que hi floreixen la majoria de plantes (les anemones, la canuguera, el raïm de guineu), tot just quan els brots del faig comencen a despuntar.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon l'associació
41.141 Fagedes higròfiles pirinenques ALP
41.142 Fagedes mesòfiles latepirinenques ALP
43.141 Boscos mixts de faig (Fagus sylvatica) i avet (Abies alba), higròfils, pirinencs ALP

Hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. (2006))
43a Boscos mixts de faig (Fagus sylvatica) i avet (Abies alba), higròfils, pirinencs
41a Fagedes higròfiles pirinenques

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Boscos situats principalment a l'alt i mig Aran, a l'Alta Ribagorça, així com a la part central del Ripollès i a l'alt Berguedà.
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Alpina
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Alpina % de superfície en Natura 2000 % respecte el total del HIC a Catalunya
4269,22 ha
130
32,84+-78,73
0,82
64,61
40,87

Representativitat de l'hàbitat en cadascun dels espais de la regió Alpina
Espai Presència
FND
Element Clau
Superfície
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Alpina
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
136,3 ha
0,24
3,19
1,3
ES0000022 - Aigüestortes segura
582,51 ha
1,04
13,64
5,58
ES5110004 - Serra de Catllaràs segura
4,34 ha
0,07
0,1
0,04
ES5120003 - Serra Cavallera segura
415,37 ha
6,51
9,73
3,98
ES5120019 - Riberes de l'Alt Ter absent
ES5120024 - Montgrony segura
52,03 ha
1,37
1,22
0,5
ES5120027 - Rasos de Tubau segura
0 ha
0
0
0
ES5130004 - Baish Aran segura
846,87 ha
6,8
19,84
8,11
ES5130005 - Era Artiga de Lin - Eth Portillon segura
708,88 ha
10,32
16,6
6,79
ES5130012 - Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs segura
0,24 ha
0
0,01
0
ES5130024 - La Faiada de Malpàs i Cambatiri segura
11,81 ha
0,92
0,28
0,11

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2008)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

41.141 19 3
41.142 15 1
43.141 18 3

Principals causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04.01 Sobrepastura (sobretot de cérvol). Especialment si hi ha pressió excessiva en trams en regeneració.
B Maximització de la funció productiva en detriment d'altres funcions ecològiques importants.
B02.04 Eliminació d'arbres morts o deteriorats - Suposen una pèrdua de qualitat ja que afecten la fauna i flora que habita als troncs.
B02.04 Tallades forestals inadequades, amb pèrdua de naturalitat i grau de maduresa de la massa.
B03 Aprofitament forestal sense repoblació o regeneració natural, reducció de la superfície forestal - Deixen el sòl al descobert.
M01.02 Sequera i disminució de la precipitació - Augment dels períodes de sequera.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la superfície actual
Estat conservació favorable :
4269 ha
SECUNDARIS
-
Aconseguir un mínim de 10 peus per hectàrea de diàmetre normal més gran de 50 cm per augmentar el grau de maduresa de la massa forestal
-
Aconseguir un volum suficient de fusta morta
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on hi ha els hàbitats CORINE més amenaçats
CODI Nom del LIC
ES0000018 Prepirineu Central català
ES0000022 Aigüestortes
ES5130004 Baish Aran
ES5130005 Era Artiga de Lin - Eth Portillon

Aprofitament sostenible Forestal
- Foment de models silvícoles que promoguin la diversitat estructural a diferents escales, que garanteixin la regeneració i obrin petites clarianes que simulin pertorbacions naturals
- Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural
- Foment de la presència de fusta morta en peu o a terra i d'arbres vells o decrèpits. La fusta morta a terra és millor a partir de 15 cm de DBH i de 2-3m de llargària. Les estaques en peu més amples de 30-40 cm de DBH i més de 3 m d’alçària
P - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar)
P - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa
- Foment de sistemes de gestió forestal que evitin eliminar grans superfícies forestals i siguin respectuoses amb el sòl
- Regulació de l'activitat forestal en aquelles àrees que presentin unes condicions hidríques més estressants
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
- Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat
Investigació i estudis
- Estudi de la dinàmica natural de l'hàbitat en zones on no es realitzi gestió i per tant que evolucionin naturalment.
Divulgació - Informació
- Divulgació i sensibilització ambiental dels agents locals, especialment els que gestionen i utilitzen l'hàbitat, incidint en el sentit de les pràctiques de gestió encaminades a la conservació
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Olano i Peralta (2009)
Indicador:
Percentatge (%) d'arbres >40 dn
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les d'estudi
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Olano i Peralta (2009)
Indicador:
Percentatge (%) i densitat de fusta morta
Unitats:
Percentatge (%) i m3/ha
Metodologia:
Transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Olano i Peralta (2009)
Indicador:
Pressió de pastura
Unitats:
Excrements/100m o fotos /trampes fotogràfiques nit
Metodologia:
Transsectes i trampeig fotogràfic
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Densitat relativa
Font:
Olano i Peralta (2009)
Indicador:
Nre. de captures d'insectes saproxilòfags
Unitats:
Nre individus/trampes nit
Metodologia:
Trampes de captura amb atraients
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Estat
Font:
Olano i Peralta (2009)
Indicador:
Defoliació
Unitats:
Peus afectats/ha
Metodologia:
Transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Olano i Peralta (2009)
Indicador:
Nre. espècies i % característiques o endèmiques de la comunitat (inventaris florístics)
Unitats:
Nre. Individus/m2 i %
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Presència
Font:
Olano i Peralta (2009)
Indicador:
Parelles de pícids
Unitats:
Picots/ee
Metodologia:
Estacions d'escolta de 10 minuts
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Olano i Peralta (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: